Sněmovní tisk 630
Novela z. o správ. poplatcích - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 630/0 dne 6. 4. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 4. 2004 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Ing. Antonín Macháček a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1111).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 630/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 630/2, který byl rozeslán 27. 9. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 10. 2004 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 112, usnesení č. 1300).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 10. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 432, dokument 432/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 10. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Petr Fejfar).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 11. 2004 a přijal usnesení č. 365 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 11. 2004 a přijal usnesení č. 371, které bylo rozdáno jako tisk 432/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 11. 2004 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 432/2 (záznam z jednání).
  Návrh zákona 12. 11. 2004 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 11. 2004 poslancům jako tisk 630/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 11. 2004 poslancům jako tisk 630/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 151, usnesení č. 1394).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 11. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 17. 12. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 215 pod číslem 635/2004 Sb.Související tisk: 629 (V.n.z. o správních poplatcích).


Hesla věcného rejstříku: Poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: režijní náklady, veřejná správa

Navržené změny předpisů (58):

CitaceZměnaPředpisOd
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech630/1
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)630/1
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků630/1
16/1993novelizujeZákon České národní rady o dani silniční630/1
85/1994novelizujeZákon č. 85/1994 Sb. ČR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR, zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1994, zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 10/1993, 72/1994, 337/1992, 35/1993, 325/1993, 157/1993, 302/1993, 315/1993, 323/1993, 18/1993, 322/1993 a dalších630/0
36/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů630/0
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře630/0
160/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění630/0
301/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů630/0
151/1997novelizujeZákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)630/0
305/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů630/0
157/1998novelizujeZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů630/0
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů630/0
167/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů630/0
223/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze630/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů630/0
352/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony630/0
360/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí630/0
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)630/0
62/2000novelizujeZákon o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně někerých zákonů630/0
117/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů630/0
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)630/0
151/2000novelizujeZákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů630/0
154/2000novelizujeZákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)630/0
156/2000novelizujeZákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů630/0
158/2000novelizujeZákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů630/0
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)630/0
241/2000novelizujeZákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů630/0
242/2000novelizujeZákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů630/0
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu630/0
307/2000novelizujeZákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů630/0
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů630/0
140/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů630/0
143/2001novelizujeZákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)630/0
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů630/0
76/2002novelizujeZákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)630/0
107/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony630/0
120/2002novelizujeZákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů630/0
146/2002novelizujeZákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů630/0
149/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů630/0
308/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony630/0
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů630/0
129/2003novelizujeZákon ze dne 2. 4. 2003, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů630/0
131/2003novelizujeZákon ze dne 3. 4. 2003, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony630/0
148/2003novelizujeZákon ze dne 2. 4. 2003 o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)630/0
149/2003novelizujeZákon ze dne 18. 4. 2003 o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)630/0
219/2003novelizujeZákon ze dne 25. 6. 2003 o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)630/0
274/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví630/0
276/2003novelizujeZákon o Antarktidě a o změně některých zákonů630/0
354/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních630/0
356/2003novelizujeZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů630/0
360/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů630/0
39/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony630/0
41/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách630/0
121/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů630/0
185/2004novelizujeZákon o Celní správě České republiky630/1
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty630/1
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu630/1


ISP (příhlásit)