Sněmovní tisk 202
Vládní návrh zákona v souvislosti se správním řádem - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 4. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 351, dokument 351/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 4. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Jaroslav Mitlener) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh a přijal usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako tisk 351/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 5. 2004 a přijal usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako tisk 351/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 5. 2004 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 446).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 5. 2004 poslancům jako tisk 202/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 5. 2004 poslancům jako tisk 202/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 168, usnesení č. 1198).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 7. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 8. 2004.

Zákon vyhlášen 24. 9. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 174 pod číslem 501/2004 Sb.Související tisk: 201 (Vládní návrh zákona správní řád).


Hesla věcného rejstříku: Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: místní příslušnost, správní právo, správní pravomoc, správní řízení, správní soud, věcná příslušnost

Navržené změny předpisů (34):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád202/0
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky202/0
114/1988novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení202/0
84/1990novelizujeZákon o právu shromažďovacím202/0
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích202/0
527/1990novelizujeZákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích202/0
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech202/0
564/1990novelizujeZákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství202/0
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích202/0
529/1991novelizujeZákon o ochraně topografií polovodičových výrobků202/0
552/1991novelizujeZákon České národní rady o státní kontrole202/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení202/0
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků202/0
478/1992novelizujeZákon o užitných vzorech202/0
199/1994novelizujeZákon o zadávání veřejných zakázek202/0
137/1995novelizujeZákon o ochranných známkách202/0
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)202/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů202/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí202/0
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách202/0
59/2000novelizujeZákon o veřejné podpoře202/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)202/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)202/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze202/0
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)202/0
207/2000novelizujeZákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů202/0
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)202/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů202/0
143/2001novelizujeZákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)202/0
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů202/0
452/2001novelizujeZákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele202/0
226/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)202/0
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)202/0
441/2003novelizujeZákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)202/4


ISP (příhlásit)