Sněmovní tisk 1191
Novela z. o živnostenském podnikání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 11. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1191/0 dne 11. 11. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 11. 2005 (usnesení č. 511). Určil zpravodaje: Ing. Miloš Melčák, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2068).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 3. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1191/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1191/2, který byl rozeslán 8. 3. 2006 v 18:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 304, usnesení č. 2308).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 3. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 330, dokument 330/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 4. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 4. 2006 a přijal usnesení č. 322, které bylo rozdáno jako tisk 330/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 4. 2006 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 466).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 19. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 214/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Podnikání, Správa státní, Zákon živnostenský, Zákoník obchodní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: obchodní rejstřík, podnikatel, podnikavost, založení společnosti, živnost

Navržené změny předpisů (12):

CitaceZměnaPředpisOd
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)1191/0
570/1991novelizujeZákon České národní rady o živnostenských úřadech1191/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení1191/0
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků1191/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění1191/0
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele1191/2
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře1191/2
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů1191/0
159/1999novelizujeZákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů1191/1
406/2000novelizujeZákon o hospodaření energií1191/2
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti1191/0
480/2004novelizujeZákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)1191/1


ISP (příhlásit)