Sněmovní tisk 1154
Novela zákoníku práce - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1154/0 dne 30. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 9. 2005 (usnesení č. 488). Určil zpravodaje: Ing. František Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1919).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1154/2, který byl rozeslán 3. 2. 2006 v 12:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 637, usnesení č. 2184).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 291, dokument 291/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 2. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Ivo Bárek), Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 3. 2006 a přijal usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako tisk 291/2 (zamítá).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 3. 2006 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 291/1 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 3. 2006 a přijal usnesení č. 300, které bylo rozdáno jako tisk 291/3 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 399).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 5. 4. 2006 poslancům jako tisk 1154/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 5. 4. 2006 poslancům jako tisk 1154/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 146, usnesení č. 2410).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 4. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 10. 5. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 1154/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 1154/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2468).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 7. 6. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 84 pod číslem 264/2006 Sb.Související tisk: 1153 (Vl. n. zákoníku práce).


Hesla věcného rejstříku: Vztahy pracovněprávní, Zákoník práce

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Občan, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: cestovní náhrady, odměňování, pracovní právo, srážky ze mzdy, úrazové pojištění, zákoník práce

Navržené změny předpisů (60):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád1154/0
40/1964novelizujeObčanský zákoník1154/0
100/1970novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti1154/0
20/1975novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce1154/0
98/1987novelizujeZákon o zvláštním příspěvku horníkům1154/0
188/1988novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce1154/0
120/1990novelizujeZákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli1154/0
2/1991novelizujeZákon o kolektivním vyjednávání1154/0
3/1991novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce1154/0
297/1991novelizujeZákon o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé úrazem nebo nemocí z povolání1154/0
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání1154/0
563/1991novelizujeZákon o účetnictví1154/2
143/1992novelizujeZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech1154/0
264/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony1154/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů1154/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1154/1
590/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony1154/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění1154/1
10/1993novelizujeZákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů1154/0
37/1993novelizujeZákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů1154/0
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře1154/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění1154/2
287/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu1154/0
138/1996novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců1154/0
273/1996novelizujeZákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže1154/2
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů1154/0
167/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů1154/0
225/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání1154/0
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách1154/0
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze1154/0
155/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1154/0
217/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze1154/0
220/2000novelizujeZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích1154/0
238/2000novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů1154/0
257/2000novelizujeZákon o Probační a mediální službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)1154/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů1154/0
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů1154/1
177/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů1154/0
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)1154/0
136/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů1154/0
202/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb, o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů1154/0
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)1154/0
229/2002novelizujeZákon o finančním arbitrovi1154/0
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)1154/0
311/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů1154/0
312/2002novelizujeZákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů1154/0
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů1154/0
274/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví1154/0
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů1154/0
46/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů1154/0
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech1154/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti1154/0
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti1154/0
562/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona1154/0
563/2004novelizujeZákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů1154/0
627/2004novelizujeZákon o evropské společnosti1154/0
628/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti1154/0
169/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů1154/0
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce1154/0
253/2005novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce1154/0


ISP (příhlásit)