Sněmovní tisk 1153
Vl. n. zákoníku práce - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1153/0 dne 30. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 9. 2005 (usnesení č. 488). Určil zpravodaje: Ing. František Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1918).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1153/3, který byl rozeslán 3. 2. 2006 v 12:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 586, usnesení č. 2180).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 290, dokument 290/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 2. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Ivo Bárek), Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 3. 2006 a přijal usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako tisk 290/2 (zamítá).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 3. 2006 a přijal usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako tisk 290/1 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 3. 2006 a přijal usnesení č. 299, které bylo rozdáno jako tisk 290/3 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 398).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 4. 2006 poslancům jako tisk 1153/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 4. 2006 poslancům jako tisk 1153/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 145, usnesení č. 2409).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 4. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 10. 5. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 1153/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 1153/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2467).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 7. 6. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 84 pod číslem 262/2006 Sb.Související tisk: 1154 (Novela zákoníku práce - související).


Hesla věcného rejstříku: Vztahy pracovněprávní, Zákoník práce

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: odměňování, ochrana práv a svobod, pracovní doba, pracovní podmínky, pracovní právo, právo na informace, zákoník práce, zákonné pracovní podmínky

Navržené změny předpisů (58):

CitaceZměnaPředpisOd
65/1965rušíZákoník práce1153/0
75/1967rušíVyhláška ministerstev zdravotnictví a zahraničních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří konají práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné a o náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u některých nemocí z povolání1153/0
140/1968rušíVyhláška ministerstva školství o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání1153/0
153/1969rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce1153/0
172/1973rušíVyhláška Ústřední rady odborů a federálního ministerstva financí o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí1153/0
72/1982rušíZákon, kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce1153/0
111/1984rušíZákon o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce1153/0
22/1985rušíZákon, kterým se mění a doplňuje §92 a 105 zákoníku práce1153/0
45/1987rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům do 21 let věku v podzemí hlubinných dolů1153/0
52/1987rušíZákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce1153/0
95/1987rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny1153/0
96/1987rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny1153/0
108/1989rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 96/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny1153/0
18/1991rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o jiných úkolech v obecném zájmu1153/0
1/1992rušíZákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku1153/0
119/1992rušíZákon o cestovních náhradách1153/0
231/1992rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti1153/0
252/1992rušíNařízení vlády České republiky o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách1153/0
104/1993rušíVyhláška ministerstva zemědělství, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací lesního hospodářství ve vlastnictví státu1153/0
275/1993rušíVyhláška ministerstva obrany, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací vojenských lesů a statků1153/0
333/1993rušíNařízení vlády o ustanovení minimálních mzdových tarifů a mzdových zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci1153/0
44/1994rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách1153/0
74/1994rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1153/0
77/1994rušíNařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č.252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách1153/0
108/1994rušíNařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony1153/0
197/1994rušíVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb.1153/0
220/1995rušíZákon, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1153/0
303/1995rušíNařízení vlády o minimální mzdě1153/0
308/1995rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci1153/0
320/1997rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě1153/0
356/1997rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění nařízení vlády č. 308/1995 Sb.1153/0
125/1998rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.1153/0
317/1998rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb.1153/0
318/1998rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů1153/0
131/1999rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů1153/0
132/1999rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů1153/0
312/1999rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů1153/0
313/1999rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů1153/0
367/1999rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce provozovatelům a dopravcům na dráze celostátní a regionální1153/0
36/2000rušíZákon, kterým se mění zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů1153/0
162/2000rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů1153/0
163/2000rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů1153/0
429/2000rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů1153/0
430/2000rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů1153/0
461/2000rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony1153/0
436/2001rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů1153/0
437/2001rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů1153/0
475/2001rušíZákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě1153/0
559/2002rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů1153/0
560/2002rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů1153/0
330/2003rušíNařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě1153/0
463/2003rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů1153/0
464/2003rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů1153/0
342/2004rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb.1153/0
516/2004rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů1153/0
637/2004rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě1153/0
699/2004rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů1153/0
700/2004rušíNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů1153/0


ISP (příhlásit)