Sněmovní tisk 1148
Novela z. o integrované prevenci a omezování znečištění - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 2. 2006.
  Návrh zákona 22. 3. 2006 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 24. 3. 2006 poslancům jako tisk 1148/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 24. 3. 2006 poslancům jako tisk 1148/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 169, usnesení č. 2417).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 26. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 222/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: kontrola znečištění, obchodovatelné emisní povolení, ochrana životního prostředí, opatření na kontrolu znečištění, prevence znečištění, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (12):

CitaceZměnaPředpisOd
282/1991novelizujeZákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa1148/1
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny1148/0
334/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu1148/0
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)1148/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů1148/0
164/2001novelizujeZákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)1148/0
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů1148/0
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)1148/0
274/2001novelizujeZákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)1148/0
76/2002novelizujeZákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)1148/0
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)1148/0
356/2003novelizujeZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů1148/1


ISP (příhlásit)