Dokumenty EU

Zpravodajkou Ing. Kristýna Zelienková

Celkem nalezeno 27 dokumentů. (1. strana, celkem 2 strany)

KódReferenceNázevStav
 9234/17COM(2017) 503 finalDoporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2017Vzato na vědomí
 5301/17COM(2016) 820 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o doporučeních k reformám v oblasti regulace odborných služebVzato na vědomí
 5284/17COM(2016) 824 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí evropský elektronický průkaz služeb a související správní prostředkyVzato na vědomí
 5283/17COM(2016) 823 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním a operačním rámci pro evropský elektronický průkaz služeb, který se zavádí nařízením ... [nařízení o ESC]Vzato na vědomí
 5281/17COM(2016) 822 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povoláníVzato na vědomí
 5278/17COM(2016) 821 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování pro povolovací režimy a požadavky týkající se služeb a kterou se mění směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhuVzato na vědomí
14875/16COM(2016) 723 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures and amending Directive 2012/30/EU - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o preventivních rámcích pro restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních na zvýšení účinnosti restrukturalizace, insolvenčních řízení a postupů udělování absolutoria a o změně směrnice 2012/30/EUBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
14835/16COM(2016) 856 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the recovery and resolution of central counterparties and amending Regulations (EU) No 1095/2010, (EU) No 648/2012, and (EU) 2015/2365 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro obnovu a řešení problémů ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365Vzato na vědomí
14779/16COM(2016) 851 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 806/2014 as regards loss-absorbing and Recapitalisation Capacity for credit institutions and investment firms - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o schopnost absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podnikůVzato na vědomí
14778/16COM(2016) 853 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on amending Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchiiVzato na vědomí
14777/16COM(2016) 852 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/59/EU on loss-absorbing and recapitalisation capacity of credit institutions and investment firms and amending Directive 98/26/EC, Directive 2002/47/EC, Directive 2012/30/EU, Directive 2011/35/EU, Directive 2005/56/EC, Directive 2004/25/EC and Directive 2007/36/EC - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU o ozdravných postupech a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a směrnice 98/26/ES, směrnice 2002/47/ES, směrnice 2012/30/EU, směrnice 2011/35/EU, směrnice 2005/56/ES, směrnice 2004/25/ES a směrnice 2007/36/ESVzato na vědomí
14776/16COM(2016) 854 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o subjekty vyjmuté z působnosti směrnice, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitáluVzato na vědomí
14775/16COM(2016) 850 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements and amending Regulation (EU) No 648/2012 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, kapitálové požadavky a požadavky na způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velkou angažovanost, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací a o změnu nařízení (EU) č. 648/2012Vzato na vědomí
12270/16COM(2016) 596 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of works and other subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled and amending Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených užitích děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a souvisejícími právy ve prospěch osob, které jsou slepé, zrakově postižené nebo postižené jiným způsobem, který jim znemožňuje číst písmo, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnostiVzato na vědomí
12264/16COM(2016) 595 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the cross-border exchange between the Union and third countries of accessible format copies of certain works and other subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně mezi Evropskou unií a třetími zeměmi kopií v dostupných formátech některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a souvisejícími právy ve prospěch osob, které jsou slepé, zrakově postižené nebo postižené jiným způsobem, který jim brání číst písmoVzato na vědomí
12258/16COM(2016) 594 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv použitelná na určité online přenosy vysílacích organizací a další přenosy televizních a radiových programůVzato na vědomí
12254/16COM(2016) 593 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu 
12253/16COM(2016) 592 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Podpora spravedlivé, efektivní a konkurenceschopné ekonomiky orientované na autorské právo na jednotném digitálním trhuVzato na vědomí
11529/16COM(2016) 505 finalSdělení Komise o návrhu směrnice, kterou se mění směrnice o vysílání pracovníků, s ohledem na zásadu subsidiarity, v souladu s protokolem č. 2Bere na vědomí s doporučením
 6987/16COM(2016) 128 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služebNařízení shledáno sporným

12ISP (příhlásit)