Dokumenty EU

Zpravodajem RNDr. Pavel Vanoušek

Celkem nalezeno 25 dokumentů. (1. strana, celkem 2 strany)

KódReferenceNázevStav
17199/09KOM(2009) 667 v konečném zněníSdělení Komise - Pátá národní zpráva evropského společenství podle rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) (požadována podle článku 12 Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu)Vzato na vědomí
16750/09KOM(2009) 633 v konečném zněníZpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění právních předpisů společenství o odpadech směrnice 2006/12/ES o odpadech, směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech, směrnice 75/439/EHS o odpadních olejích, směrnice 86/278/EHS o kalech z čistíren odpadních vod, směrnice 94/62/es o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů a směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních za období let 2004-2006Vzato na vědomí
16037/09KOM(2009) 630 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Pokrok při dosahování cílů Kjótského protokolu (požadováno na základě článku 5 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu)Vzato na vědomí
13183/09KOM(2009) 475 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Posílení mezinárodního financování pro změnu klimatu: evropský návrh pro kodaňskou dohoduVzato na vědomí
 8526/09KOM(2009) 147 v konečném zněníBílá kniha: přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámciProjednáno bez usnesení
 5892/09KOM(2009) 39 v konečném zněníSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ - Cesta ke komplexní dohodě o změně klimatu v KodaniVzato na vědomí
17559/08KOM(2008) 811 v konečném zněníZelená kniha o nakládání s biologickým odpadem v Evropské uniiVzato na vědomí
17324/08KOM(2008) 852 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské železniční síti zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravyPostoupeno výborům
16537/08COM(2008) 790 finalNávrh směrnice Rady (Euratom), kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnostVzato na vědomí
14183/08KOM(2008) 614 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelůVzato na vědomí
12832/08KOM(2008) 505 Part IINávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Přepracování)Vzato na vědomí
12108/08KOM(2008) 402 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrovolné účasti organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS)Vzato na vědomí
12074/08KOM(2008) 401 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému ekoznačky SpolečenstvíVzato na vědomí
11796/08KOM(2008) 409 v konečném zněníSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Hodnocení politiky v oblasti životního prostředí za rok 2007Vzato na vědomí
11252/08KOM(2008) 396 v konečném zněníNávrh nařízení Rady o statutu evropské soukromé společnostiVzato na vědomí
 5862/08KOM(2008) 16 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve SpolečenstvíBere na vědomí s doporučením
 5849/08KOM(2008) 17 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů o 30 %, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020Bere na vědomí s doporučením
 5835/08KOM(2008) 18 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006Bere na vědomí s doporučením
 5421/08KOM(2008) 19 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojůBere na vědomí s doporučením
15225/07KOM(2007) 707 v konečném zněníSdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce ochrany životního prostředí v členských státechVzato na vědomí

12ISP (příhlásit)