Celkem nalezeno 2085 dokumentů. (1. strana, celkem 139 stran)

KódReferenceNázevStav
 9311/20COM(2020) 273 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken, on behalf of the European Union, in the Trade Committee established under the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part, as regards the amendment to be made to the Agreement to take account of the accession of the Independent State of Samoa - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném podle Prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu dohody, která má zohlednit přistoupení Nezávislého státu Samoa k dohoděNavrženo k projednání
 9290/20COM(2020) 298 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Dlouhodobá prognóza budoucích přítoků a odtoků prostředků rozpočtu EU (2021–2025)Navrženo k projednání
 9262/20COM(2020) 272 finalZpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamentyNavrženo k projednání
 9260/20COM(2020) 289 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - Annual Accounts of the European Commission for the Financial Year 2019 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Roční účetní závěrka Evropské komise za rozpočtový rok 2019Navrženo k projednání
 9259/20COM(2020) 288 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - Consolidated Annual Accounts of the European Union for the Financial Year 2019 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019Navrženo k projednání
 9257/20COM(2020) 290 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - Annual Accounts of the European Development Fund 2019 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Roční účetní závěrka Evropského rozvojového fondu za rok 2019Navrženo k projednání
 9256/20COM(2020) 271 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném podle Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů, pokud jde o změnu příloh I a II dohody o propojení a o přijetí technických norem pro propojováníNavrženo k projednání
 9255/20COM(2020) 267 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé, pokud jde o přijetí změn protokolů 1 a 4 k uvedené dohoděNavrženo k projednání
 9181/20COM(2020) 262 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Další postup při uvádění acquis dřívějšího třetího pilíře do souladu s pravidly pro ochranu údajůNavrženo k projednání
 9180/20COM(2020) 264 finalCommunication from the Commission to the European Parliament and the Council - Data protection as a pillar of citizens’ empowerment and the EU’s approach to the digital transition - two years of application of the General Data Protection Regulation - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Ochrana údajů jako pilíř posílení postavení občanů a přístupu EU k digitální transformaci - dva roky uplatňování obecného nařízení o ochraně údajůNavrženo k projednání
 9178/20COM(2020) 258 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie EU v oblasti práv obětí (2020–2025)Navrženo k projednání
 9175/20COM(2020) 266 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku dosaženém při provádění směrnice (EU) 2016/2284 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzdušíNavrženo k projednání
 9161/20COM(2020) 259 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí (směrnice 2008/56/ES)Navrženo k projednání
 9159/20COM(2020) 257 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 216/2013 o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unieNavrženo k projednání
 9150/20COM(2020) 265 finalReport from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - 2019 Annual Management and Performance Report for the EU budget - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Výroční zpráva o řízení a výkonnosti rozpočtu EU za rok 2019Navrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)