Dokumenty EU

Zpravodajem MUDr. Jozef Kochan

Celkem nalezeno 34 dokumentů. (1. strana, celkem 2 strany)

KódReferenceNázevStav
12986/09KOM(2009) 447 v konečném zněníSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o vytvoření společného programu EU pro znovuusídlováníVzato na vědomí
12392/09KOM(2009) 380 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o evropské iniciativě pro Alzheimerovu chorobu a jiné formy demenceVzato na vědomí
12382/09KOM(2009) 379 v konečném zněníNávrh doporučení Rady k opatřením pro boj proti neurodegenerativním chorobám, zejména Alzheimerově chorobě, prostřednictvím společného plánování výzkumných činnostíVzato na vědomí
11533/09KOM(2009) 328 v konečném zněníNávrh DOPORUČENÍ RADY o nekuřáckém prostředíBere na vědomí s doporučením
11063/09KOM(2009) 267 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání (Text s významem pro EHP)Vzato na vědomí
 5021/09KOM(2008) 882 v konečném zněníZPRÁVA KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ - Provádění doporučení Rady ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny (2003/878/ES)Vzato na vědomí
17504/08COM(2008) 668 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES, pokud jde o prevenci proniknutí léčivých přípravků s padělanou identitou, historií nebo zdrojem do legálního dodavatelského řetězceVzato na vědomí
17502/08COM(2008) 665 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o farmakovigilanciVzato na vědomí
17501/08COM(2008) 664 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, pokud jde o farmakovigilanci humánních léčivých přípravkůVzato na vědomí
17499/08COM(2008) 663 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o informace pro veřejnost týkající se léčivých přípravků na lékařský předpisVzato na vědomí
17498/08COM(2008) 662 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, pokud jde o informace pro veřejnost týkající se humánních léčivých přípravků na lékařský předpisVzato na vědomí
17479/08COM(2008) 725 finalZelená kniha o pracovnících ve zdravotnictví v EvropěVzato na vědomí
17430/08KOM(2008) 837 v konečném zněníNávrh DOPORUČENÍ RADY o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péčeVzato na vědomí
17427/08KOM(2008) 836 v konečném zněníSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péčeVzato na vědomí
16545/08KOM(2008) 819 v konečném zněníSDĚLENÍ KOMISE - Akční plán pro dárcovství a transplantaci orgánů (2009-2015): posílená spolupráce mezi členskými státyVzato na vědomí
16521/08KOM(2008) 818 v konečném zněníNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaciVzato na vědomí
13407/08KOM(2008) 567 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o protidrogovém akčním plánu na období 2009-2012Vzato na vědomí
13312/08KOM(2008) 553 v konečném zněníNávrh NAŘÍZENÍ RADY o ochraně zvířat při usmrcováníVzato na vědomí
12892/08KOM(2008) 530 v konečném znění SVAZEK IINávrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření opčního protokolu k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením Evropským společenstvímVzato na vědomí
12198/08KOM(2008) 482 v konečném zněníZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění programu veřejného zdraví v roce 2007Vzato na vědomí

12ISP (příhlásit)