Dokumenty EU

Zpravodajem Ing. Jan Bauer

Celkem nalezeno 35 dokumentů. (2. strana, celkem 2 strany)

KódReferenceNázevStav
12474/11KOM(2011) 398 v konečném zněníNávrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020Postoupit k projednání Sněmovnou
11389/11 DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011 a stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu České republiky na období 2011 2014Projednáno bez usnesení
 8609/11KOM(2011) 162 v konečném zněníNávrh nařízení Rady o elektronickém zveřejňování Úředního věstníku Evropské uniePodporuje pozici vlády
 7263/11KOM(2011) 121 v konečném zněníNávrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)Postoupit k projednání Sněmovnou
 6007/11KOM(2011) 32 v konečném zněníNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnostiPostoupit k projednání Sněmovnou
16336/10KOM(2010) 642 v konečném zněníSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANCE - Závěry páté zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: budoucnost politiky soudržnostiPostoupit k projednání Sněmovnou
15285/10KOM(2010) 700 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a parlamentům členských států - Přezkum rozpočtu EUPostoupit k projednání Sněmovnou
14520/10KOM(2010) 526 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politikPostoupit k projednání Sněmovnou
14515/10KOM(2010) 527 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhySchvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
14497/10KOM(2010) 523 v konečném zněníNávrh směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských státůPostoupit k projednání Sněmovnou
14496/10KOM(2010) 522 v konečném zněníNávrh nařízení Rady (EU) č. ../.., kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodkuPostoupit k projednání Sněmovnou
13917/10COM(2010) 484 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, centrálních protistranách a registrech derivátových obchodůSchvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
13840/10COM(2010) 482 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o krátkém prodeji a některých aspektech swapů úvěrového selháníSchvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
12386/10KOM(2010) 368 v konečném zněníNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ../../EU o systémech pojištění vkladů [přepracované znění]Schvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
11582/10KOM(2010) 331 v konečném zněníNávrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbuBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu

12ISP (příhlásit)