Dokumenty EU

Zpravodajem RNDr. Miloš Kužvart

Celkem nalezeno 14 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 5298/06KOM(2005) 718 v konečném zněníSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o Tematické strategii pro městské životní prostředíVzato na vědomí
 5050/06COM(2005) 667 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadechŽádá vládu na trvání na stanovisku
 5047/06COM(2005) 666 finalSdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Uskutečnění trvale udržitelného využívání zdrojů: tematická strategie pro prevenci vzniku a recyklaci odpaduPodporuje pozici ČR
14770/05SEC(2005) 1530Pracovní dokument Komise o spojení mezi politikou zaměstnanosti a environmentální politikouBere na vědomí s doporučením
14335/05KOM(2005) 447 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistějším vzduchu pro EvropuPostoupeno výborům
12826/05KOM(2005) 466 v konečném zněníPracovní dokument Komise: Zlepšení právní úpravy a tematické strategie pro životní prostředíŽádá vládu o další informace
12735/05COM(2005) 446 finalSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Tematická strategie o znečištění ovzdušíŽádost vládě
 5828/05COM(2005) 17 finalSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Politika životního prostředí - přehled za rok 2004Vzato na vědomí
 5825/05KOM(2005) 16 v konečném zněníSdělení Komise - Zpráva o provádění akčního plánu pro environmentální technologie v roce 2004Vzato na vědomí
 5117/05COM(2004) 818 finalZpráva Komise "DOHÁNĚNÍ KJÓTSKÉHO CÍLU SPOLEČENSTVÍ" (v souladu s Rozhodnutím 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady o mechanismu monitorování emisí skleníkových plynů ve Společenství a provádění Kjótského protokolu)Schváleno
16256/04KOM(2004) 810 v konečném zněníNávrh rozhodnutí rady, kterým se stanoví důsledky přistoupení České republiky a Polska pro účast Evropského společenství v Dohodě o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním a Dohodě o Mezinárodní komisi pro ochranu LabeSchváleno
12343/04COM(2004) 572 finalNávrh rozhodnutí Rady o umístění na trh, v souladu se směrnicí 2001/18/ES Evropského parlamentu a Rady, geneticky modifikovaných produktů z olejových semen řepky (Brassica napus L., řada GT73) pro toleranci herbicidu glyfosátuVzato na vědomí
12095/04COM(2004) 537 finalNávrh rozhodnutí Rady o návrzích jménem Evropského společenství a členských států ke změnám příloh I - III Protokolu z roku 1998 o persistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z roku 1979) a příloh A - C Stokholmské úmluvy o persistentních organických polutantechVzato na vědomí
11590/04KOM(2004)431 konečná verzeSdělení Komise Evropské radě a Evropskému parlamentu Financování programu Natura 2000Schváleno


ISP (příhlásit)