Dokument EU 11616/20

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - An Economic and Investment Plan for the Western Balkans - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Hospodářský a investiční plán pro západní Balkán
/kód dokumentu 11616/20, COM(2020) 641 final/

Přílohy dokumentu

anglická verze
e1161620en.pdf
e1161620en.docx (Dokument DOCX, 131 KB)
e1161620en-ad01.pdf (Dokument PDF, 424 KB)
e1161620en-ad01.docx (Dokument DOCX, 98 KB)ISP (příhlásit)