Dokument EU 5047/06

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Uskutečnění trvale udržitelného využívání zdrojů: tematická strategie pro prevenci vzniku a recyklaci odpadu
/kód dokumentu 5047/06, COM(2005) 666 final/Deskriptory EUROVOCu:ekologická politika Společenství, ekologické právo, nakládání s odpadem, prevence znečištění, recyklace odpadu, spalování odpaduISP (příhlásit)