Dokument EU 16239/07

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vytváření společné přistěhovalecké politiky
/kód dokumentu 16239/07, KOM(2007) 780 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:analýza dopadu, imigrace, integrace přistěhovalců, migrační politika Společenství, nelegální migrace, politická spolupráce, vstup cizinců, Výbor regionů, výměna informací, zahraniční politikaISP (příhlásit)