Karol Svetlík

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SVETLÍK Karol

ČSD K

XIX. voleb. kraj

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. - ústav. práv. - vyšetřov. - zeměd. a živnost.

Návrhy:

na zrušení exekučních výprodejů nemovitostí na Slovensku. vykonaných během války až do konce. 1919, t. 699.

22, 17. XI. 1920; 351. II.

kterým se rozšiřuje platnost hornického zákona ze dne 17. května 1912, č. 107 ř. z., na území Slovenska a Podkarpatské Rusi, t. 5029.

320, 29. I. 1925; 1074. X.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3309), týkající se §§ 5 a 12.

115, 20. XII. 1921; 1842. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě užívání pozemků v Podkarp. Rusi za podíl jich naturálního výnosu (zpr. t. 3355) k §§ 1, 2 a 7.

122, 19. I. 1922; 2198. V.

pozměňov. návrh k náv. J. Koudelky na novelisaci zákona o obnově drobných zemědělských pachtů (zpr. t. 3770), týkající se čl. IV.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1630. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě užívání některých pastvin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (zpr. t. 4552) k §§ 1, 3, 4, 7 a 9.

264, 16. IV. 1924; 703. IX.

na přejití k dennímu pořádku při projednávání vlád. návrhu, kterým se částečně mění zák. čl. LXIII. z r. 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463).

34, 4. IV. 1922; 215. V.

Řeč v rozpravě:

o vlastní zálež. imunitní, zpr. t. 1470.

54, 14. II. 1921; 2204. II.

o prohlášení min. předs. J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku.

58, 1. III. 921; 2392. II.

o témž předmětu.

63, 11. III. 1921; 2592. II.

o mimořádné župní přirážce na Slovensku, zpr. t. 1877.

66, 31. III. 1921; 16. III.

o naléh. interp. J. Blažka (náhrada mosteckým obětem (t. 2507) a J. Skaláka o pronásledování dělnického hnutí v R. Č. (t. 2495).

74, 19. VII. 1921; 632. III.

o změně a doplnění zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3309).

115, 20. XII. 1921; 1842. IV.

o úpravě užívání pozemků v Podkarpat. Rusi za podíl jich naturálního výnosu (zpr. t. 3355).

122, 19. I. 1922; 2197. IV.

o zákonu, jímž se zachovávají práva členů bratrských pokladen, vystouplých ze zaměstnání (zpr. t. 3374).

125, 25. I. 1922; 2534. V.

o částečném zrušení zák. čl. LXIII. z r. 1912 o výjimečných opatřeních (zpr. t. 3463).

133, 31. III. 1922; 176. V.

o naléh. interp. A. Hlinky t. 3584 o demolování redakce a administrace časop. "Slováka" a "Ľudových Novin".

150, 21. VI. 1922; 1196. V.

o novelisaci zákona o obnově drobných zemědělských pachtů k návrhu J. Koudelky (zpr. t. 3770).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1629. V.

o vládních prohlášeních pronesených ve 159. schůzi 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interpelacích t. 3809 a 3811 o hospodář. krisi.

161, 26. X. 1922; 217. VI.

o vlastní imunitní záležitosti; utrhání na cti posl. dr. Dérerovi.

89, 21. X. 1921; 212. IV.

o úpravě užívání některých pastvin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (zpr. t. 4552).

264, 16. IV. 1924; 695. IX.

Interpelace:

naléhavá, ohledně rušení kolektivní smlouvy zeměděl. dělnictva na Slovensku,

t. 1254. 43, 18. I. 1921; 1722. II.

odpov. t. 3054. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

naléhavá, v záležitosti násilného rozehnání soc. dem. sjezdu v Lubochni,

t. 1302. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

odpov. t. 2152. 68, 31. V. 1921; 139. III.

ohledně krveprolití, zneužití ozbrojené moci na prospěch kapitálu a lživého zpravodajství Č. T. K.,

t. 158. 59, 3. III. 1921; 2453. II.

odpov. t. 1948. 67, 19. V. 1921; 108. III.

naléhavá, o katastrofální živelní pohromě v hornatých částech republiky, najmě pod Tatrami a v pastvinových obvodech Slovenska a Podkarpat. Rusi,

t. 2808. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

odpov. t. 3340/XXI. 130, 28. III. 1922; 12. V.

naléhavá, o krveprolití v Hrušově, v župě marmarošské, o násilném zakročování četnictva a zcizení vykoupené půdy rus. mužíkům,

t. 3608. 145, 13. VI. 1922; 799. V.

odpov. t. 3778/I. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

o vraždění stávkujícího dělnictva v Trenčíně,

t. 4901. 294, 30. X. 1924; 30. X.

odpov. t. 5042/XV. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

stran obchodu se státem maďarským nákupem železné rudy a koksu a stran pasivní resistence Rimamuráňské a Šalgotarjánské společnosti na. Slovensku,

t. 105. 8, 16. VI. 1920; 354. I.

odpov. t. 463. 14, 26. X. 1920; 27. II.

o přeložení stavby vojenských baráků za město Růžomberok,

t. 149. 10, 19. VI. 1920; 523. I.

odpov. t. 490. 14, 26. X. 1920; 29. II.

ohledně obmezování koaliční svobody a ničení existence zemědělského dělníka na statku hospodářské školy v Oravském Podzámku,

t. 320. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 669. 16, 4. XI. 1920; 47. II.

o zneužití úřední moci župana liptovského v dělnických sporech,

t. 1633. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 3340/XIV. 130, 28. III. 1922; 12. V.

o nedostatečné péči o vdovy a sirotky po padlých ve válce,

t. 1870. 66, 31. III. 1921; 9. III.

odpov. t. 2253. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

ohledně škod způsobených divokými kanci chudým vesničanům župy gemerské a liptovské,

t. 1871. 66, 31. III. 1921; 11. III.

odpov. t. 2958. 86, 18. X. 1921; 18. IV.

jak propagační kancelář v Bratislavě provokuje dělnictvo,

t. 2122. 67, 19. V. 1921; 108. III.

o nezákonném vypovězení příslušníka R. Č. z R. Č. do Německa,

t. 2141. 68, 31. V. 1921; 138. III.

o stavu pojištění zemědělského dělnictva na Slovensku a Podkarp. Rusi,

t. 2165. 68, 31. V. 1921; 138. III.

o nepřístojném počínání správy státních lesů a pil na Slovensku a Podkarpatské Rusi,

t. 2458. 70, 30. VI. 1921; 318. III.

odpov. t. 3076. 86, 18. X. 1921; 25. IV.

ohledně internovaných ukrajinských vojáků v Podkarpatské Rusi,

t. 2459. 70, 30. VI. 1921; 318. III.

odpov. t. 3072. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

ohledně trestního jednání při sedrialním soudě v Levoči, župa spišská,

t. 2457. 71, 12. VII. 1921; 339. III.

odpov. t. 2927. 86, 18. X. 1921; 18. IV.

o neudržitelných poměrech zemědělského dělnictva na Slovensku,

t. 2518. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3221/III. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

o zdržování zjišťování nemajetnosti při výplatě podpor v nezaměstnanosti,

t. 3158/XIII. 91, 16. XI. 1921; 253. IV.

o násilném zakročování čsl. úřadů v Podkarpatské Rusi oproti kmetům, poddaným tamních velkostatkářů,

t. 3158/XIV. 91, 16. XI. 1921; 253. IV.

ohledně zrušení spolčovacích zákonů na Slovensku a Podkarp. Rusi,

t. 3158/XV. 91, 16. XI. 1921; 253. IV.

o činnosti propagační kanceláře v Bratislavě,

t. 3190/IX. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

ohledně dovozu 200 vagonů krycí břidlice a cihel z Maďarska firmou Miksa Rapparort v Siači (Rimaszecs),

t. 3442/IV. 139, 23. V. 1922; 415. V.

odpov. t. 3790/VIII. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

v příčině beznáhradného vyvlastnění pozemků malých rolníků na stavbu vojenských baráků v Ružomberku,

t. 3561/VI. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3801/VI. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

ohledně nelidského chování četníků k občanům na Slovensku,

t. 351/VII. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

o zprávě v novinách šířené, že se zastaví práce v dolech na rudy v Báňské Šťávnici,

t. 3954/III. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

odpov. t. 4045/VIII. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

o stranickém jednání úřadů za textilní stávky na Slovensku,

t. 4551/XVI. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4904/IX. 301, 19. XI. 1924; 373. X.

o konfiskaci letáku vydaného pro dělnictvo, zejména zemědělské na Slovensku,

t. 5162/IX. 344, 3. VI. 1925; 177. XI.

odpov. t. 5302/XVIII. 365, 29. IX. 1925; 719. XI.

Dotazy:

ohledně zneužívání úřední moci při vyjednávání dělníků se zaměstnavateli při mzdových hnutích na Slovensku.

18, 9. XI. 1920; 203. II.

odpov. 49, 28. I. 1921; 2017. II.

ohledně nespořádaných poměrů při vydávání dopravních osvědčení na obilniny na Slovensku.

18, 9. XI. 1920; 203. II.

o pronásledování učitelů na Slovensku.

odpov. 55, 16. II. 1921; 2226. II.

o internování tajemníka svazu zemědělských dělníků Stefana Infnera.

65, 16. III. 1921; 2841. II.

o stranickém vystupování a týrání lidu četníky a věznění nevinných občanů republiky.

68, 31. V. 1921; 135. III.

o vypovídání chudých cizinců na Slovensku.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o úřední zvůli na Slovensku.

76, 27. VII. 1921; 727. III.

ohledně získání monopolu výkupu obilí na Slovensku pověstnou firmou Laufer.

76, 27. VII. 1921; 727. III.

ohledně provádění "kommassace" v Německé Lupči (župa liptovská).

140, 26. V. 1922; 485. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o nepřístojnosti úřadů, resp. min. zemědělství oproti rusínským mužíkům v Podkarpatské Rusi.

143, 8. VI. 1922; 724. V.

o odmrštění žádosti za podporu v nezaměstnanosti dělníků Coburgových závodů v obci Nandráži, župa gemerská.

147, 16. VI. 1922; 920. V.

odpov. 166, 9. XI. 1922; 370. VI.

ohledně neslýchaného porušování zákona na ochranu kmetů v Podkarp. Rusi.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 265, 27. V. 194; 734. IX.

o nezákonném rozparcelování velkostatku Majteniho Jánoše v Nitranských Novákoch, župa nitranská.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o nezákonném postupu při vyměřování státní podpory v nezaměstnanosti u okr. úřadu ve Velkých Topolčanech na Slovensku.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

v záležitosti rozšíření báňského zákona ze dne 17. května 1912, č. 107 ř. z. pro Slovensko a Podkarpatskou Rus.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

o dovozu rud pro hutnický průmysl v Č. R.

360, 15. VII. 1925; 535. XI.

Žádost ve věcech imunity:

ministerstva vnitra (provozování kinematografu na odňatou koncesi)

22, 17. XI. 1920; 354. II.

zpr. t. 1470; zprav. V. Dyk;

vydán: 55, 16. II. 1921; 2229. II.

okr. s. v Žilině (přestupek utrhání na cti podle § 1 zák. čl. XII z r. 1914, trestného podle § 3 téhož zákona)

40, 11. I. 1921; 1576. II.

zpr. t. 2598; zprav. dr. Markovič;

vydán: 89, 21. X. 1921; 211. IV.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin utrhání na cti)

69, 24. VI. 1921; 193. III.

min. s plnou mocí pro Slovensko (přestupky ve smyslu §§ 43 a 47 zák. čl. XL z r. 1879, trestní stíhání slúžnovského úřadu v Michalovicích)

71, 12. VII. 1921; 336. III.

sedrie ružomberské (zločin násilí oproti vrchnosti podle § 2, odst. 2 zák. čl. XL z r. 1914 a zločin násilí oproti vrchnosti podle § 2, odst. 1 zák. čl. XL z r. 1914)

71, 12. VII. 1921; 336. III.

řízení zast. 199, 10. IV. 1923; 21. VII.

sedrie ružomberské (zločin násilí proti soukromé osobě podle § 175 tr. z. a zločin vyděračství podle §§ 350 a 353/1 tr. z.)

71, 12. VII. 1921; 336. III.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pomluvy ca Václ. Tuček v Ružomberku)

86, 18. X. 1921; 23. IV.

žádost obnovena

18, 9. II. 1923; 2138. VI.

zpr. t. 4511; zprav. J. Rouček;

nevydán 256, 4. IV. 1924; 288. IX.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pomluvy ca posl. Ferd. Benda)

86, 18. X. 1921; 23. IV.

žádost obnovena

186, 9. II. 1923; 2138. VI.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pomluvy a urážky na cti ca posl. Andrej Kubál)

86, 18. X. 1921; 23. IV.

žádost obnovena 186, 9. II. 1923; 2138. VI.

řízení zast. 265, 27. V. 1924; 741. IX.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin osočování a protivení se § 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Michal Kormann, kvalifikovaný podle § 3, bodu 1. téhož zákona)

97, 23. XI. 1921; 866. IV.

žádost obnovena

139, 23. V. 1922; 421. V.

zpr. t. 4508; zprav. J. Rouček;

vydán: 256, 4. IV. 1924; 287. IX.

sedrie v Ružomberku (přečin osočování podle § 1, 3 zák. čl. 14 z r. 1914 tiskem spáchaný k soukromému návrhu sen. Františka Zimáka)

98, 24. XI. 1921; 1017. IV.

žádost obnovena

139, 23. V. 1922; 421. V.

řízení zast. 251, 28. III. 1922; 217. IX.

sedrie v Ružomberku (přečin osočování podle §§ 1, 3 zák. čl. XIV z r. 1914 tiskem spáchaný v čas. "Pravda Chudoby" k trestnímu oznámení Boh. Pavlů, Karola Huška, Svetoráza Kresáka, Karola Rypáčka, Frant. Votruby, Floriana Paváka a Jaroslava Hanky, redaktorů "Slovenského Denníku" v Bratislavě)

98, 24. XI. 1921; 1017. IV.

žádost obnovena

139, 23. V. 1922; 421. V.

zpr. t. 4688; zprav. J. Konečný;

nevydán 307, 27. XI. 1924; 775. X.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1 a 3, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchaný tiskem ca Karel Endlich)

112, 19. XII. 1921; 1719. IV.

žádost obnovena

159, 24. X. 1922; 8. VI.

řízení zast. 281, 4. IX. 1924; 1185. IX.

sedrie v Ružomberku (zločin násilí proti soukromé osobě podle § 175 tr. zák. a zločin vyděračství podle §§ 350, 353/1 tr. z.)

139, 23. V. 1922; 422. V.

žádost odvolána

185, 6. II. 1923; 21-14. VI.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1 a 3, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca posl. Oktavec a Čundrlík)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

zpr. t. 4560; zprav. J. Rouček;

nevydán 269, 5. VI. 1924; 835. IX.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pomluvy spáchané tiskem proti dr. Štefánikovi)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1, 3, bod 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Oktavec)

185, 6. II. 1923; 2115. VI.

řízení zastaveno

265, 27. V. 1924; 741. IX.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1 a 3, odst. 2, bod 1 a 2 a § 9, č. 6 zák. z r. 1914 ca Josef Hospodárský)

201, 17. IV. 1923; 36. VII.

zpr. t. 4537; zprav. J. Rouček;

vydán: 269, 5. VI. 1924; 833. IX.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin pomluvy tiskem v časopise "Hlas Ľudu" ze dne 1. února 1923, č. 5 ca Hrstka)

247, 6. III. 1924; 73. IX.

zpr. t. 4685; zprav. J. Rouček;

vydán: 280, 26. VI. 1924; 1142. IX.

Volán k pořádku:

194, 6. III. 1923; 2362. VI.ISP (příhlásit)