Josef Patzel

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1927

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PATZEL Josef

VII. voleb. kraj

NND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. - Stál. - k prozkoum. čin. Stál. výb. - úsp. kom. a ústav.

Návrhy:

na doplnění jednacího řádu, t. 174.

10, 19. VI. 1920; 532. I.

na zařadění lázeňského města Mariánských Lázní do první třídy místních přídavků pro stát. zaměstnance, t. 1428.

51, 4. II. 1921; 2086. II.

obnoven č. 3483; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na změnu zákona ze dne 23. července 1919, č. 443 o služebních poměrech obecních úředníků a zákona ze dne 23. července 1919, č. 444 o služebních poměrech úředníků okresních zastupitelstev, t. 1492.

54, 14. II. 1921; 2188. II.

obnoven č. 3482; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na změnu zák. ze dne 7. I. 1920, č. 31 Sb. z. a n. o poplatkové povinnosti, t. 1594.

58, 1. III. 1921; 2388. II.

aby byl předložen zákon o místních drahách, t. 1826.

66, 31. III. 1921; 8. III.

obnoven č. 3470; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na změnu §§ 85 a 100 první hlavy zákona ze dne 23. ledna 1914, ř. z. č. 13, o dani výdělkové, t. 1844.

66, 31. III. 1921; 8. III.

o nouzové stavbě dráhy Suniperk-Přísečnice v Rudohoří, t. 2237.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny, pokud se týká užívání jazyků, t. 2257.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

na zařadění města Bochova do vyšší třídy služebních přídavků, t. 2258.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

na úpravu výpomocí veřejných zaměstnanců, t. 3361.

121, 17. I. 1922; 2165. IV.

obnoven č. 3462; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny stran užívání jazyka, t. 3484.

139, 23. V 1922; 414. V.

na doplnění zákona ze dne 23. května 1919, č. 274 Sb. z. a n., o služebních poměrech učitelstva, t. 3540.

139, 23. V. 1922; 415. V.

aby vůdcové dorostu byli přibíráni do veřejných sborů, t. 3572.

142, 30. V. 1922; 587. V.

o nuceném pensionování státních zaměstnanců a učitelů, t. 3573.

142, 30. V. 1922; 687. V.

aby byl vydán zákon o započtení doby ztrávené ve válečné službě do příspěvkové doby podle zákona o pensijním pojištění, t. 3574.

143, 8. VI. 1922; 725. V.

o podpoře nezaměstnaných, t. 3830.

164, 7. XI. 1922; 347. VI.

na zákonnou úpravu kolektivních, pracovních a služebních smluv a na zřízení dohodčích úřadů, t. 3999.

192, 27. II. 1923; 2218. VI.

o drahotních přídavcích zaměstnanců ve veřejné službě, t. 4016.

192, 27. II. 1923; 2218. VI.

na zákonnou novou úpravu služebních poměrů obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení, t. 4181.

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

na utvoření jednotného zákona o pensistech, t. 4221.

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

na snížení daně z vodní síly, t. 4225.

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

na zavedení povinného starobního a invalidního pojištění samostatných živnostníků a obchodníků, t. 4255.

226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

na úpravu požitků pensistů, t. 4283.

225, 13. XI. 1923; 231. VIII.

na úpravu požitků veřejných zaměstnanců, t. 4284.

225, 13. XI. 1923; 231. VIII.

na změnu zákona o úrazovém pojištění dělníků, t. 4305.

228, 21. XI. 1923; 349. VIII.

na doplnění zákona ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, t. 4604.

265, 27. V. 1924; 740. IX.

aby byl zrušen výnos ze dne 28. června 1924, č. 21.700/III E, o úpravě vyměřování podpor v nezaměstnanosti, t. 4971.

308, 3. XII. 1924; 784. X.

4 pozměňov. návrhy k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; rozpočet min. škol.), týkající se subvence a podpory něm. škol, ústavů a korporací.

29, 2. XII. 1920; 936-8. II.

3 pozměňov. návrhy k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se stylistických změn v čl. III. fin. zák., škrtnutí položky na stavbu budovy pro min. unifikační a na stavby pro M. N. O.

31, 4. XII. 1920; 1244. II.

1 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zák. o odpočivných požitcích stát. zaměstnanců (zpr. t. 1313), týkající se změny v čl. I., v odst. 1.

50, 3. II. 1921; 2068. II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o zemském správním výboru pro Čechy (zpr. ústní ústav. výb.).

65, 16. III. 1921; 2773. II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o dani z vodní síly (zpr. t. 2639), týkající se změn v §§ 1, 9, 16 a 17.

76, 27. VII. 1921; 753. III.

10 pozměňov. návrhů k osnově zák. o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713), týkajících se změn v §§ 1, 4, 10, 16, 17, 21, 34, 39, 49 a změn v seznamu zboží přepychového.

78, 1. VIII. 1921; 881-4. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 155.

81, 4. VIII. 1921; 1006. III.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o změně zák. o poplatcích (zpr. t. 2534), týkající se §§ 1 a 4.

81, 4. VIII. 1921; 1016. III.

3 pozměňov. návrhy k stát. rozpočtu pro rok 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIII a XIII A oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1274. IV.

pozměňov. návrh k osnově fin. zákona pro r. 1922 (zpr. t. 3168), týkající se čl. III finančního zákona.

100, 26. XI. 1921; 1278. IV.

pozměňov. a doplňov. návrh k osnově zák. o úpravě placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1921 a 1922 (zpr. t. 3602), týkající se §§ 1 a 2.

144, 9. VI. 1922; 747. V.

3 pozměňov. a 3 doplňov. návrhy k osnově zák. o vyplácení úroků ze státního předválečného nezajištěného dluhu (zpr. t. 3609) k §§ 3, 4, 6 a 7.

145, 13. VI. 1922; 791. V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě zaopatřovacích požitků bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zpr. t. 3679) k §§ 2, 9, 11 a 12.

156, 26. VI. 1922; 1483. V.

3 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. XIII.

173, 24. XI. 1922; 1028-9. VI.

6 pozměňov. návrhů k osnově zák. o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945) k §§ 1, 2, 4, 8 a 12.

183, 18. XII. 1922; 1847-1849. VI.

2 pozměňov., 1 doplňov. a 1 event. návrh k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k §§ 1 a 9.

202, 19. IV. 1923; 154, 158. VII.

4 pozměňov. a 6 doplňov. návrhů k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k §§ 4 a 7-10.

245, 19. XII. 1923; 1628-31. VIII.

pozměňov. návrhy k osnově zák. o stanovení příjmové hranice vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 4377) k § 2, odst. 1 zák. z 25. I. 1920, č. 39 Sb. z. a n. a k titulu zákona.

245, 19. XII. 1923; 1650, 1651. VIII.

6 pozměňov., 1 doplňov. a 2 event. doplňov. návrhy k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k §§ 1, 4 a 9.

257, 7. IV. 1924; 317, 318, 320. IX.

pozměňov. návrh k osnově zákona o prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4671) k § 1.

272, 12. VI. 1924; 903. IX.

pozměňov. návrh k osnově zákona o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4672) k § 1.

272, 12. VI. 1924; 903. IX.

5 pozměňov., 2 doplňov. a 6 event. návrhů k osnově zákona o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825) k §§ 4-6, 13, 14, 18 a 26.

284, 11. IX. 1924; 1343-6, 1353-4. IX.

4 pozměňov. návrhy k §§ 27, 28, 30 a 31 k témuž předmětu.

285, 12. IX. 1924; 1389-90. IX.

17 pozměňov., 2 doplňov. a 4 event. návrhy k osnově zák. o sociálním pojištění (zpr. t. 4795) k §§ 12, 27-29, 33, 63, 64, 69, 74, 78, 82, 95, 96, 107, 112-114, 180 a 269.

288, 18. IX. 1924; 1667-8, 1680-81, 1685-8, 1689, 1712-16, 1724, 1731. IX.

3 pozměňov., 1 doplňov. a 1 event. návrh k osnově zák. o převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4827) k §§ 2, 4, 6 a 8.

290, 23. IX. 1924; 1965-6. IX.

doplňov. návrh k osnově finančního zákona pro r. 1922 (zpr. t. 3168) vztahující se k oddílu Rozpočet státních investic a týkající se stavby tratě Suniperk-Přísečnice-Christofovy Hamry.

100, 26. XI. 1921; 1278. IV.

na vrácení zpr. t. 3391 (změna jedn. řádu posl. sněm.) ústav. práv. výb. a na podání zprávy též výb. rozpočt.

127, 26. I. 1922; 2625. IV.

na stanovení řečnické lhůty při projednávání zprávy o výkupu ústecko-teplické dráhy státem (t. 3733).

153, 23. VI. 1922; 1272. V.

Resoluce:

2 resol. k osnově zák. o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (zpr. t. 640), týkající se stát. zaměst. býv. poddůstojníků a důstojníků a slevy jízdného pro učitele.

18, 9. XI. 1920; 241. II.

2 resol. k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se sčítání lidu a vydání poučného spisku o uměl. památkách pro legionáře.

28, 1. XII 1920; 808, 813. II.

5 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se předložení zamýšlených zařízení min. pošt a před provedením N. S., předložení staveb. programu linií železničních min. želez. poslan. sněmovně, rozdělení fondu ku podpoře soukr. stavebnictví podle národnost. klíče, pojetí všech učitelských osob do ošacovací akce, zrušení, příp. sloučení některých ministerstev.

31, 4. XII. 1920; 1232, 1238, 1242, 1244. II.

2 resol. k osnově zák. o oběhu čsl. bankovek na Hluč., Vitor. s Valč., čsl. Těšínsku, Podk. Rusi a Slov. (zpr. t. 1211), týkající se vrácení při kolkování zadržených peněz a odškodnění za zabavené bankovky s falešnými kolky.

44, 20. I. 1921; 1794. II.

k osnově zákona o daňových výhodách pro stavby a pro opatřování strojů (zpr. t. 1208), týkající se nezabavitelnosti novostaveb pořízených dle tohoto zákona.

44, 20. I. 1921; 1798. II.

k osnově zák. o mírové smlouvě s Maď. a smlouvě mezi cessionářskými státy rak.-uh. monarchie (zpr. t. 1325), týkající se zaměstnanců zemské vlády bosensko-hercegovské, jež jsou nebo byli státními občany a žádají o převzetí do služeb R. Č.

49, 28. I. 1921; 2010. II.

resol. k osnově zák. o odpočivných požitcích stát. zaměst. (zpr. t. 1313), týkající se mimořádných výpomocí a výplaty zvýšených požitků.

50, 3. II. 1921; 2068. II.

k osnově zák. o změně zákona o zemském správním výb. pro Čechy (zpr. ústní výb. ústav.).

65, 16. III. 1921; 2774. II.

k osnově zák. o změně ustanovení o dani důchod. a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se ukládacího řízení.

81, 4. VIII. 1921; 1008. III.

5 resol. k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. V., VII. a XIII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1278, 1279, 1286. IV.

k státnímu rozpočtu pro rok 1922 (zpr. t. 3168) k oddílu Rozpočet státních investic.

100, 26. XI. 1921; 1296. IV.

podaná v rozpočtovém výboru v debatě o rozpočtu pro r. 1922 (t. 3168) a týkající se zjednodušení diplomatického zastoupení R. Č. v cizině.

100, 26. XI. 1921; 1297. IV.

k osnově zák. o zdravotní přirážce a veřejném fondu pro podporu nemocnic v R. Č. (zpr. t. 3243).

106, 9. XII. 1921; 1501. IV.

4 resol. k osnově zákona o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 3373) ke kapit. IX., XV. a XVI.

125, 25. I. 1922; 2498, 2499. IV.

k osnově zák. o úpravě placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1921 a 1922 (zpr. t. 3602).

144, 9. VI. 1922; 746. V.

k osnově zák. o vyplácení úroků ze státního předválečného nezajištěného dluhu (zpr. t. 3609).

145, 13. VI. 1922; 796. V.

k státnímu rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se zřízení samostatného oddělení pro německé školy v min. školství, fakulty pro báňská studia, zřízení německé vysoké školy zvěrolékařské a obchodní a zvýšení podpory hudební škole v Přísečnici.

175, 29. XI. 1922; 1386. VI.

k osnově zákona o změně a prodloužení zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945), týkající se podpory v nezaměstnanosti pro učitele.

183, 18. XII. 1922; 1849. VI.

k osnově zákona o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemoc. pojištění dělníků (zpr. t. 3951), týkající se zřízení zemědělských nemocenských pokladen.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077), týkající se podání seznamu státem udělených stavebních subvencí a slevy z domovní daně.

202, 19. IV. 1923; 163. VII.

2 resol. k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371), týkající se spravedlivého rozdělení daní na obce u podniků, které sídlo a provozovnu nemají v témž místě a přiměřeného zvýšení daně z obratu na burse.

245, 19. XII. 1923; 1635. VIII.

3 resol. k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542), týkající se novelisace domovní daně, seznamu subvencí poskytnutých obcím a stavebním družstvům a poskytnutí slev daní majetníkům domů ve zvláštních případech.

258, 8. IV. 1924; 370. IX.

1 resol. návrh, týkající se provádění § 4 zákona o konečné úpravě rakousko-uher. válečných půjček (zpr. t. 4825).

285, 12. IX. 1924; 1389-90, 1395-6. IX.

2 resol. k osnově zák. o sociálním pojištění (zpr. t. 4795), týkající se zastoupení národností v úřednictvu Ústřední sociální pojišťovny a jazykových práv při pojišťovacích soudech.

288, 18. IX. 1924; 1733. IX.

2 resol. k osnově zák. o mimořádných daňových úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828), týkající se odpisu úroků z prodlení a úpravy daně z obratu při prokázaných obchodních ztrátách.

291, 24. IX. 1924; 2063. IX.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

5, 10. VI. 1920; 226. I. (něm. 257)

o nouzové výpomoci státním zaměstnancům, zpr. t. 717.

20, 11. IX. 1920; 283. II. (něm. 303)

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. fin.).

28, 1. XII. 1920; 795. II. (něm. 896)

o cle na automobily (zpr. t. 1066).

35, 17. XII. 1920; 1438. II. (něm. 1492)

o činnosti Stálého výboru na podkladě zpr. t. 560, příl. B, E, F, G, H.

35, 17. XII. 1920; 1448. II. (něm. 1502)

o zřízení Ředitelství státního dluhu R. Č. (zpr. t. 1069).

35, 17. XII. 1920; 1460. II. (něm. 1515)

o dodatku ke stát. rozpočtu pro rok 1920 (zpr. t. 1191); prosincové události roku 1920.

41, 13. I. 1921; 1624. II. (něm. 1640)

o oběhu čsl. státovek na Hluč., Vitoraz. s Valč., Čsl. Těšín., Podk. Rusi a na Slov., pokud nebylo provedeno kolkování bankovek (zpr. t. 1211).

44, 20. I. 1921; 1789. II. (něm. 1805)

o investiční půjčce dopravní (zpr. t. 1770).

64, 15. III. 1921; 2689. II. (něm. 2742)

o zadávání státních dodávek a prací (zpr. t. 1843).

67, 19. V. 1921; 70. III. (něm. 122)

o naléh. interp. dr. Hajna o vměšování se říšsko-německého min. dr. Simonsa do našich vnitřních záležitostí (zpr. t. 974).

72, 14. VII. 1921; 456. III. (něm. 503)

o dani z vodní síly (zpr. t. 2639).

76, 27. VII. 1921; 742. III. (něm. 787)

o všeobecné dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713).

78, 1. VIII. 1921; 854. III. (něm. 886).

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

91, 16. XI. 1921; 284. IV. (něm. 318)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. fin.).

96, 22. XI. 1921; 751. IV. (něm. 825)

o úvěru na opatření výzbroje a různého vojenského materiálu (zpr. t. 3370).

127, 26. I. 1922; 2564. IV. (něm. 2634)

o změně jednacího řádu poslanecké sněmovny (zpr. t. 3391).

127, 26. I. 1922; 2620. IV. (něm. 2657)

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3458).

132, 30. III. 1922; 94. V. (něm. 135)

o zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 346. V. (něm. 402)

o úpravě placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1921 a 1922 (zpr. t. 3602).

144, 9. VI. 1922; 747. V. (něm. 763).

o úpravě zaopatřovacích požitků bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém (zpr. t. 3679).

156, 26. VI. 1922; 1482. V. (něm. 1495)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

169, 17. XI. 1922; 554. VI. (něm. 627)

o zákonu o překládání státních zaměstnanců (zpr. t. 3934).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1961. VI. (něm. 2069)

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4077, 4078 a 4083).

202, 19. IV. 1923; 129. VII. (něm. 217)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300).

228, 21. XI. 1923; 304. VIII. (něm. 354)

o prodloužení zákona o podpoře v nezaměstnanosti a o dodatečném úvěru k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 4342 a 4341).

240, 11. XII. 1923; 1288. VIII. (něm. 1322)

o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371).

245, 19. XII. 1923; 1606. VIII. (něm. 1668)

o stanovení příjmové hranice vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 4377).

245, 19. XII. 1923; 1641. VIII. (něm. 1685)

o prohlášení min. předs. A. Švehly o odnětí tiskových urážek porotám (naléh. interp. t. 4437).

247, 6. III. 1924; 38. IX. (něm. 76)

o upravení promlčecí lhůty v imunitních záležitostech členů N. S. (zpr. t. 4546).

259, 9. IV. 1924; 427. IX. (něm. 468)

o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za urážky na cti spáchané tiskem (zpr. t. 4569).

263, 15. IV. 1924; 575. IX. (něm. 633)

o prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných a povolení dodatečného úvěru k této akci (zpr. t. 4671 a 4672).

272, 12. VI. 1924; 893. IX. (něm. 930)

o imunitní záležitosti dr. E. Schollicha (zpr. t. 4661); kritisuje jednání sněmovního předsedy v případě vyloučení dr. Schollicha.

280, 26. VI. 1924; 1135. IX. (něm. 1164)

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

283, 10. IX. 1924; 1278. IX. (něm. 1302)

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795; rozprava povšechná),

287, 17. IX. 1924; 1526. IX. (něm. 1607)

o témž předmětě v rozpravě podrobné.

288, 18. IX. 1924; 1663. IX. (něm. 1757)

o zřízení zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4826 a 4827).

290, 23. IX. 1924; 1954. IX. (něm. 2013)

o prodloužení zákona o zřizování státních policejních úřadů (zpr. t. 4925).

299, 17. XI. 1924; 241. X. (něm. 249)

o státnězaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022).

316, 18. XII. 1924; 951. X. (něm. 974)

Prohlášení:

učiněné jménem německé národně sociální strany dělnické při projednávání zákona na ochranu republiky a o státním soudě (zpr. t. 4021 a 4022).

194, 6. III. 1923; 2380. VI. (něm. 2452)

Interpelace:

o užívání německé řeči ve styku ústředních úřadů s němec. školami,

t. 236. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 1075. 37, 18. XII. 1920; 1530. II.

týkající se nedostatku drobných peněz

t. 208. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 538. 14, 26. X. 1920; 30. II.

o železničním spojení s krajským městem Chebem,

t. 495. 14, 26. X. 1920; 25. II.

odpov. t. 682. 19, 10. XI. 1920; 267. II.

o neustálém terorisování znojemského německého obyvatelstva úředními činiteli a policií,

t. 1708. 62, 10. III. 1921; 2486. II.

odpov. t. 2480. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

o nadbytku zřízenců stát. drah,

t. 2232. 69, 24. VI. 1921; 185. III.

o postupu karlovarské okresní politické správy proti organisovaným obchodním příručím,

t. 2782. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/XIV. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o odstrkování německých poštovních úředníků v poštovní službě,

t. 3519/VIII. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3778/XI. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

že na severozápadních českých drahách užívá se jen čistě českých nápisů,

t. 3816/III. 167, 14. XI. 1922; 399. VI.

o jazykové praxi u finančních úřadů,

t. 3816/IV. 167, 14. XI. 1922; 399. VI.

1. odpov. t. 3940/XVIII. 185, 6. II. 1923; 2111. VI.

2. odpov. t. 4045/V. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

o událostech v Chebu dne 22. října 1922,

t. 3816/VII. 167, 14. XI. 1922; 399. VI.

o zabavení spisu "Macht und Recht"

t. 3967/XV. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

odpov. t. 4082/III. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

o neodůvodněném zabavení časopisu "St. Joachimsthaler Zeitung",

t. 4041/II. 199, 10. IV. 1923; 17. VII.

odpov. t. 4179/VI. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o neslýchaném obojetném chování litoměřické okresní polit. správy,

t. 4171/IX. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4250/XIX. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o nařízení úřadu k německé župní tělocvičné slavnosti v Kadani,

t. 4226/III. 219, 30. X. 1923; 14. VIII.

odpov. t. 4420/XII. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

o chování stříbrské okr. politické správy,

t. 4226/XIII. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

odpov. t. 4420/X. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

že se nezákonně činil nátlak na rodiče při školních zápisech v okrese těšínském a frýštátském,

t. 4044/II. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4243/V. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o starobním zaopatření úředníků a zřízenců velkostatků,

t. 4317/XXII. 241, 12. XII. 1923; 1336. VIII.

odpov. t. 4500/XXII. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

o starobním zaopatření úředníků a zřízenců na velkostatcích,

t. 4426/III. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

odpov. t. 4607/XIII. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

o zabavení románu "Ó Čechy!" od Hanuše Watzlika,

t. 4436/VII. 248, 18. III. 1924; 101. IX.

odpov. t. 4607/XIX. 265, 27. V. 1924; 740. IX.

že prachatická okresní politická správa protizákonně z kázala vyvěšovati prapory určitých barev,

t. 4525/XIII. 261, 14. IV. 1924; 510. IX.

odpov. t. 4607/XVI. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

že novojičínská okr. politická správa protizákonně užívá tax za prodloužení policejní hodiny,

t. 4748/XIII. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4938/X. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

o prodeji z volné ruky panství Hielleova a Diettrichova,

t. 4885/IV. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5056/II. 332, 18. III. 1925; 1345. X.

o prodeji z volné ruky statků Hielleho a Diettricha na Žatecku,

t. 4903/IV. 299, 17. XI. 1924; 248. X.

odpov. t. 5056/II. 332, 18. III. 1925; 1345. X.

jak se zachovaly politické úřady k výletu německých vysokoškolských studentů do Ústí nad Labem,

t. 5013/X. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

odpov. t. 5153/XI. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

o náhradě škody obětem vojenských přehmatů,

t. 5066/XIII. 331, 18. III. 1925; 1334. X.

jak Všeobecný pensijní ústav pečuje o nezaměstnané,

t. 5211/I. 353, 8. VII. 1925; 423. XI.

Dotazy:

o upuštění od odvodů.

5, 10. VI. 1920; 152. I.

o ustavičném uzavírání tříd na německých školách.

14, 26. X. 1920; 20. II.

o sanování obecních financí.

14, 26. X. 1920; 20. II.

ohledně používání údolní přehrady u Krausových Bud k průmyslovým účelům.

14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. 21, 12. XI. 1920; 313. II.

o vyživovacím hospodářském plánu pro německá pohraniční území.

14, 26. X. 1920; 21. II.

o zrušení čís. patentu ze srpna 1854 o policejní moci (t. zv. Prügelpatent).

14, 26. X. 1920; 21. II.

o narukování nováčků do Chebu.

15, 27. X. 1920; 36. II.

o nuceném zřeknutí se nároků majetníků váleč. půjček pro uchazeče o českoslov. státní občanství.

15, 27. X. 1920; 36. II.

o pověstech, že v R. Č. bude použito černého vojska.

15, 27. X. 1920; 36. II.

odpov. 32, 14. XII. 1920; 1273. II.

o nastoupení nováčků do Chebu.

20, 11. XI. 1920; 276. II.

odpov. 66, 31. III. 1921; 6. III.

že na uchazečích o čsl. stát. příslušnost vymáhá se zřeknutí nároků na vlastnictví váleč. půjček.

20, 11. XI. 1920; 276. II.

odpov. 41, 13. I. 1921; 1589. II.

o jednání vojenských úřadů v Pardubicích s německými vojíny.

51, 4. II. 1921; 2085. II.

odpov. 58, 1. III. 1921; 2383. II.

o porušení spolčovacího práva zaměstnanců zemského finančního ředitelství v Brně.

odpov. 28, 1. XII. 1920; 725. II.

o nápisu na hlavním celním úřadě v Karlových Varech.

57, 18. III. 1921; 2320. II.

odpov. 79, 2. VIII. 1921; 907. III.

o postupu vojenské správy proti městu Falknovu n. O.

57, 18. II. 1921; 2320. II.

odpov. 119, 12. I. 1922; 2012. IV.

o krádežích, jež byly spáchány na letišti v Chebu.

65, 16. III. 1921; 2841. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

o tajných výnosech o udílení státního občanství.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

o zákonné úpravě kolektivních smluv a o zřízení dohodčích úřadů k upravení mzdových a platových bojů.

93, 18. XI. 1921; 463. IV.

o výplatě peněz zadržených před 3 lety při okolkování bankovek.

134, 4. IV. 1922; 190. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o mezinárodních smlouvách o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců.

136, 5. IV. 1922; 259. V.

odpov. 141, 29. V. 1922; 511. V.

o výměně nekolkovaných starých bankovek Rakousko-uherské banky.

139, 23. V. 1922; 413. V.

doplněk k tomuto dotazu

139, 23. V. 1922; 413. V.

o přeložení jáchymovského radiového ústavu.

139, 23. V. 1922; 413. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

o užívání jazyka na odvodních vyhláškách.

139, 23. V. 1922; 413. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o náhradě osobám, vrátivším se ze zajetí, za ztráty, které utrpěly v cizině za světové války.

139, 23. V. 1922; 413. V.

jak se nakládá s těmi, jimž se vyplácí železniční úrazová renta.

143, 8. VI. 1922; 724. V.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

aby byl znovu zaveden tak zvaný divadelní vlak mezi Karlov. Vary a Bečovem na Teplé.

176, 5. XII. 1922; 1456. VI.

odpov. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

o postupu žlutického železničního úřadu ve věcech jazykových.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 208, 8. V. 1923; 305. VII.

o jednostranném vykonávání vlivu na obsazování míst v báňské službě.

185, 6. II. 1923; 2106. VI.

odpov. 203, 19. IV. 1923; 236. VII.

o prodloužení ochranných ustanovení pro repatrianty a o omezení výpovědi služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 32. VII.

o postupu pražských poštovních úřadů po stránce jazykové.

189, 16. II. 1923; 2178. VI.

odpov. 203, 24. IV. 1923; 236. VII.

o vytvoření dělnického soudnictví.

189, 16. II. 1923; 2178. VI.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 32. VII.

o postupu chebské státní policie.

191, 23. II. 1923; 2190. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

jak se chovala železniční správa při povodni v Ústí nad Labem.

191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. 202, 19. IV. 1923; 105. VII.

o poskytování odbytného propuštěným kancelářským pomocníkům.

193, 28. II. 1923; 2305. VI.

odpov. 202, 19. IV. 1923; 105. VII.

jak se užívá tax za překročení policejní hodiny.

193, 28. II. 1923; 2305. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o postupu etnického strážmistra Maiera v Železné Rudě-Městysi.

195, 8. III. 1923; 2457. VI.

odpov. 209, 11. V. 1923; 319. VII.

aby rychlíky stavěly také v Městysi-Železné Rudě.

198, 23. III. 1923; 4. VII.

odpov. 202, 19. IV. 1923; 105. VII.

o náhradě válečných škod v cizině.

198, 23. III. 1923; 4. VII.

odpov. předs. vlády

203, 24. IV. 1923; 236. VII.

odpov. min. zahran. věcí

215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o nestejném nakládání s veřejnými sbírkami.

198, 23. III. 1923; 4. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 10. VIII.

o tak zvané třetině zaopatřovacích útrat v nemocnicích na Moravě.

202, 19. IV. 1923; 104. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o určení číselného poměru učedníků v obchodech.

202, 19. IV. 1923; 104. VII.

odpov. 221, 31. X. 1923; 49. VIII.

o súčtování peněžitých trestů ve prospěch chudinských fondů.

204, 26. IV. 1923; 250. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o vybírání obecních a okresních přirážek.

205, 27. IV. 1923; 269. VII.

odpov. 225, 13. X. 1923; 228. VIII.

o obecních volbách v Řežích v okrese jesenickém.

209, 11. V. 1923; 319. VII.

odpov. 248, 18. III. 1924; 100. IX.

o subvenci pro města s továrnami na tabák.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 221, 31. X. 1923; 49. VIII.

o jazykovém výnosu pražské zemské politické správy, týkajícím se cejchovních úřadů.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o dohledu na politické smýšlení státních občanů.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 221, 31. X. 1923; 49. VIII.

o protizákonném chování vrch. strážmistra Beránka v Jesenicích.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

o zadání hlavního prodeje tabáku ve Stříbře.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

aby byla ohlášena doba voleb do nemocenských pokladen.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VII.

o nakládání s německými vojíny.

218, 28. VI. 1923; 640. VII.

o nakládání s bývalými poddůstojníky z povolání.

218, 28. VI. 1923; 640. VII.

odpov. 221, 31. X. 1923; 49. VIII.

že podbořanská okresní politická správa protizákonně užívá tax.

218, 28. VI. 1923; 641. VII.

odpov. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

o odbytném rotmistra v záloze Františka Köchera ve Štětí.

218, 28. VI. 1923; 641. VII.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1094. X.

o chování politických úřadů k politickým stranám.

218, 28. VI. 1923; 641. VII.

odpov. 221, 31. X. 1923; 49. VIII.

o jazyku na tiskopisech u poštovních úřadů.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

že němečtí záložní důstojníci byli zbaveni hodnosti.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

o chování finančního strážmistra Havelky v Želnavě.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 252, 1. IV. 1924; 230. IX.

o obsazení místa poštmistra v Měděnci.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

o chování stříbrské okr. politické správy proti svazu národně-sociální mládeže.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

o rozpuštění výborů zemských úřadoven Všeobecného pensijního ústavu.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

o jazyku zápisů do pozemkových knih.

219, 30. X. 1923; 6. VIII.

odpov. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

o odpočivných platech dílovedoucích tabákové režie na odpočinku.

219, 30. X. 1923; 6. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o telefonních poplatcích.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 221, 31. X. 1923; 49. VIII.

o určení číselného poměru účedníků v obchodě.

225, 13. XI. 1923; 227. VIII.

o vybudování dělnického soudnictví.

225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

že německým školním dětem bylo zakázáno účastniti se výletů německých tělocvičných spolků.

227, 20. XI. 1923; 255. VIII.

odpov. 260, 11. IV. 1924; 500. IX.

o poškození německého velkostatkářského zaměstnance.

238, 10. XII. 1923; 1257. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

aby min. soc. péče předložil návrh zákona na zákonnou úpravu dovolených průmyslového dělnictva.

238, 10. XII. 1923; 1257. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

že okr. politické správy vybírají zvláštní poplatky.

246, 20. XII. 1923; 1695. VIII.

odpov. 248, 18. III. 1924; 100. IX.

o dopravních poruchách v Rudohoří.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 272, 12. VI. 1924; 866. IX.

o úrocích srbských státních losů.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

o odborné hudební škole v Kraslicích.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 260, 11. IV. 1924; 500. IX.

o nakládání s pí. Magdalenou Klierovou v Kraslicích.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

o novelisaci zákona o závodních výborech ze dne 12. srpna 1921, č. 330.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 306, 26. XI. 1924; 613. X.

o valorisaci pensijních nároků velkostatkářských úředníků a zaměstnanců, o vyplácení odbytného v hotovosti a o osvobození od kolků a poplatků při vyplácení odbytného velkostatkářským úředníkům a zřízencům.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 293, 25. IX. 1925; 2124. IX.

o zajištění úředníků a zaměstnanců na Dreherových statcích v Žatci, Měcholupech a okolí.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1234. X.

že se nepředkládá zákon o kolektivních smlouvách.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

o náhradě škody Josefu Hasslerovi z Litoměřic.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

aby Josefu Friedovi ze Střekova byl vyplácen invalidní důchod.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 260, 11. IV. 1924; 500. IX.

o rozpuštění národně-socialistické schůze v České Lípě.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 259, 9. IV. 1924; 422. IX.

aby družstva válečných poškozenců byla osvobozena od daně výdělkové.

247, 6. III. 1924; 10. IX.

odpov. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

o nápisech na osobních vozech místní dráhy Ostrov-Jáchymov

247, 6. III. 1924; 10. IX.

stran vládního nařízení ze dne 6. prosince 1923, č. 233 Sb. z. a n., o provádění voleb do živnostenských společenstev a společenstevních svazů.

248, 18. III. 1924; 98. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

o převzetí bývalého státního lesního úředníka Jos. Johna do československé státní služby.

248, 18. III. 1924; 98. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

o vychovávacím příspěvku pro pí. Marii Reineltovou z Ústí n. L.

248, 18. III. 1924; 98. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

o nakládání s německými poštovními úředníky.

251, 28. III. 1924; 188. IX.

odpov. 274, 17. VI. 1924; 960. IX.

že okresní politické správy stále protizákonně předpisují poplatky.

251, 28. III. 1924; 188. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

o protizákonném jednání předsedy opavského finančního ředitelství proti německému úředníkovi.

258, 8. IV. 1924; 340. IX.

odpov. 308, 3. XII. 1924; 783. X.

o nedělním klidu v obchodní živnosti.

260, 11. IV. 1924; 499. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

o zařazení měst do vyšších tříd místních přídavků.

263, 15. IV. 1924; 627. IX.

odpov. 278, 25. VI. 1924; 1042. IX.

o zařazení měst do vyšších tříd místních přídavků.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 278, 25. VI. 1924; 1042. IX.

že politické úřady neslýchaným způsobem neustále protizákonně předpisují dávky.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 288, 18. IX. 1924; 1629. IX.

o podporování německých tělesných cvičení.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 304, 24. XI. 1924; 503. X.

o zamítání židovských inserátů jistým časopisem.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

jak jistý poštovní úřad chápe své povinnosti.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

aby byly vyplaceny částky, zadržené při kolkování bankovek v okrese klatovském.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1268. IX.

o přímo neuvěřitelném chování četnického strážmistra Doležala v Kašperských Horách.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

o odstrkování německých poštovních úředníků.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

o chování četnictva v Bukově u Ústí n. Labem.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

o poměrech v politickém okrese sušickém.

267, 3. VI. 1924; 778. IX.

odpov. 308, 3. XII. 1924; 783. X.

o jednání okresní politické správy v Moravském Krumlově.

267, 3. VI. 1924; 778. IX.

odpov. 306, 26. XI. 1924; 613. X.

o nesmyslném používání poplatkových předpisů.

269, 5. VI. 1924; 816. IX.

odpov. 308, 3. XII. 1924; 783. X.

o pensijních požitcích soudního oficiála Josefa Kummera z Falknova.

269, 5. VI. 1924; 816. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

o nakládání se staropensisty.

270, 6. VI. 1924; 845. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

o novém odstrkování německých poštovních úředníků.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

o existenčních příspěvcích vojenského pensisty Ondřeje Radla v Chebu.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

o válečných škodách bývalého poddůstojníka z povolání Alfréda Mayerla.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1268. IX.

o odbytném bývalého poddůstojníka z povolání Alfréda Mayerla.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

že se při vydávání zbrojních pasů vybírají poplatky.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o odškodnění hostinského Kuhna v Peci.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1234. X.

jak byly vypsány práce na státní úřední budově v Kraslicích.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 337, 31. III. 1925; 4. XI.

o zavedení úplného nedělního klidu v žateckých obchodech podle § 75 článku IX živnostenského řádu.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

o postupu sušické okr. politické správy.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1235. X.

jak pražské poštovní ředitelství postupuje proti německým poštovním úředníkům.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

o postupu znojemské okr. politické správy proti obci Vrbovci.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

aby vdově po vrchním dozorci finanční stráže Terezii Schmidtové z Úštěku byla udělena pense z milosti.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 328, 12. III. 1925; 1298. X.

o pensi dozorce Bedřicha Scheinera z Jáchymova.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

o pensi lesního dělníka Františka Strunze z Jáchymova.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1071. X.

o postupu prachatické okresní politické správy.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

o chování moravsko-ostravského poštovního úřadu.

283, 10. IX. 1924; 1267. IX.

odpov. 308, 3. XII. 1924; 783. X.

o cvičeních ve zbrani záložníků vycvičených v tělocvičných spolcích.

283, 10. IX. 1924; 1267. IX.

odpov. 306, 26. XI. 1924; 613. X.

o odsouzení, poněvadž byl vyvěšen prapor se skobovým křížem.

283, 10. IX. 1924; 1267. IX.

o chování královéhradeckého ředitelství státních drah.

283, 10. IX. 1924; 1267. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

aby návrhy zákonů byly zasílány čelným svazům odborových organisací.

289, 19. IX. 1924; 1765. IX.

o vydávání t. zv. "listů na odchodnou" místo pracovních knížek.

289, 19. IX. 1924; 1765. IX.

o složení bytových komisí pro hornické obytné domy.

289, 19. IX. 1924; 1765. IX.

odpov. 342, 22. V. 1925; 114. XI.

o splácení zisků trafikantem Ferdinandem Pschererem z Kraslic.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

aby byl vydán seznam účastníků šekového řízení v německém jazyku.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

o vrácení různých částek zadržených při kolkování bankovek.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1094. X.

o zadávání hlavního tabákového skladu v Karlových Varech.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

o přijímání do poštovní služby.

295, 30. X. 1924; 36. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

jak se nakládá s vdovou po respicientovi finanční stráže E. Möserovou z Chrastavy.

295, 30. X. 1924; 36. X.

odpov. 341, 2. IV. 1925; 58. XI.

aby berní správa v Dubé vrátila slevu z dávky z majetku.

295, 30. X. 1924; 36. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

že poštovní úřad v Ústí n. L. nezná míst.

295, 30. X. 1924; 36. X.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o zavedení úplného nedělního klidu v rumburských obchodech podle § 75 článku IX živnostenského řádu.

295, 30. X. 1924; 36. X.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o zavedení úplného nedělního klidu ve falknovských obchodech podle § 75 čl. IX ž. ř.

300, 18. XI. 1924; 258. X.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o zařazení města Jáchymova do vyšší třídy místních přídavků.

320, 29. I. 1925; 1068. X.

o zařazení města Trmic do vyšší třídy místních přídavků.

320, 29. I. 1925; 1068. X.

že nebyl přijat telegram do Budějovic.

320, 29. I. 1925; 1068. X.

342, 22. V. 1925; 114. XI.

o jazyku na dělnických legitimacích.

320, 29. I. 1925; 1068. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

že železničním zaměstnancům v Ústí n. L. bylo zakázáno se spolčovati.

320, 29. I. 1925; 1068. X.

odpov. 346, 9. VI. 1925; 277. XI.

o přijímání německých uchazečů do poštovní služby.

322, 11. II. 1925; 1094. X.

o vyloučení obce Bezděz Hrad z okresu dubského.

322, 11. II. 1925; 1094. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

že profesorovi Wünschovi v Kadani nebyla poskytnuta podpora.

322, 11. II. 1925; 1094. X.

odpov. 344, 3. VI. 1925; 138. XI.

o neustálém trestném a protiprávním vybírání poplatků politickými úřady.

324, 5. III. 1925; 1233. X.

odpov. 352, 2. VII. 1925; 386. XI.

že úředníci poštovního šekového úřadu svémocně překládají jména ulic.

324, 5. III. 1925; 1233. X.

o zákonném zajištění listovního tajemství.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

že ústecká státní policie těžce ztýrala válečného slepce.

326, 10. III. 1925; 1268. X.

odpov. 351, 1. VII. 1925; 358. XI.

o neoprávněném předpisu vojenské taxy.

326, 10. III. 1925; 1268. X.

že v Karlových Varech byl zakázán plakát se skobovým křížem.

326, 10. III. 1925; 1268. X.

odpov. 363, 22, IX. 1925; 610. XI.

o invalidovi Antonínu Pichlovi z Grünu.

326, 10. III. 1925; 1268. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

o vrácení požitků.

326, 10. III. 1925; 1268. X.

že úředníci poštovního šekového úřadu svévolně počešťují německá jména ulic.

328, 12. III. 1925; 1298. X.

že se v německém jazykovém území propouštějí němečtí poštovní zaměstnanci a ustanovují čeští.

328, 12. III. 1925; 1298. X.

odpov. 345, 4. VI. 1925; 190. XI.

o neoprávněném předpisu vojenské taxy.

331, 18. III. 1925; 1333. X.

odpov. 345, 4. VI. 1925; 191. XI.

aby město Bor u České Lípy bylo zařazeno do vyšší třídy místních přídavků.

331, 18. III. 1925; 1333. X.

aby byly uznány nároky několika válečných poškozenců na důchod.

332, 18. III. 1925; 1345. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

o jazykové praxi karlovarského báňského revírního úřadu.

332, 18. III. 1925; 1345. X.

o zlepšení právních předpisů upravujících služební smlouvy soukromých zaměstnanců a o úpravě zákona o obchodních pomocnících.

339, 1. IV. 1925; 19. XI.

odpov. 352, 2. VII. 1925; 386. XI.

že četník bez důvodu užil zbraně a způsobil tím smrt.

341, 2. IV. 1925; 58. XI.

odpov. 345, 4. VI. 1925; 191. XI.

že mnichovohradišťská okr. polit. správa vydala nezákonité jazykové nařízení.

341, 2. IV. 1925; 58. XI.

o přeložení poštmistra Richtra z Hory Sv. Kateřiny.

342, 22. V. 1925; 109. XI.

odpov. 345, 4. VI. 1925; 190. XI.

o 10 % účasti zaměstnanců ve státních důlních podnicích na zisku.

342, 22. V. 1925; 109. XI.

odpov. 372, 7. X. 1925; 1344. XI.

aby podpora v nezaměstnanosti nebo státní příspěvek byly rozšířeny na stavební dělníky jako dělníky sezonní.

342, 22. V. 1925; 109. XI.

odpov. 353, 8. VII. 1925; 410. XI.

že říšsko-německý dělník byl vypovězen z Petrovic u Ústí n. L.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

odpov. 363, 22. IX. 1925; 610. XI.

že jáchymovská okr. politická správa zakázala vyvěšovati oznámení v obchodních místnostech.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

odpov. 357, 10. VII. 1925; 490. XI.

aby pohořelým v Jáchymově byla odepsána záloha, kterou jim poskytl stát.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

odpov. 372, 7. X. 1925; 1344. XI.

o subvenci pro hudební školu v Bečově nad Teplou.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

o vypovídání dělnictva z Jugoslavie.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

odpov. 363, 22. IX. 1925; 610. XI.

o chování českých železničních úředníků v německém jazykovém území.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

. odpov. 364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o vyplácení podpory v nezaměstnanosti v okrese sušickém.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

odpov. 352, 2. VII. 1925; 386. XI.

že sušická okr. politická správa zakázala odznaky.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

odpov. 372, 7. X. 1925; 1344. XI.

jakým jazykem úřaduje trutnovský telegrafní úřad.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

odpov. 364, 24. IX. 1925; 626. XI.

že v Českém Krumlově byla zakázána taneční zábava.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

o státním občanství Josefa Lászloffyho z Doks.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

odpov. 372, 7. X. 1925; 1344. XI.

o výslužném berního správce ve výslužbě Františka Müllera.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

odpov. 372, 7. X. 1925; 1344. XI.

o obsazení poštmistrovského místa v Sloupu u Boru u Č. Lípy.

344, 3. VI. 1925; 138. XI.

odpov. 352, 2. VII. 1925; 386. XI.

o vybírání daní na Těšínsku.

344, 3. VI. 1925; 138. XI.

odpov. 364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o odepření zbrojního pasu v Dubé.

344, 3. VI. 1925; 138. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

o důchodu válečného poškozence Josefa Leracha.

344, 3. VI. 1925; 138. XI.

jak se nakládá s německými válečnými poškozenci po stránce jazykové.

344, 3. VI. 1925; 138. XI.

o náhradě bývalému občanskému internovanému Antonínu Pichlovi z Grünu.

348, 23. VI. 1925; 295. XI.

odpov. 372, 7. X. 1925; 1344. XI.

o státní odborné škole pro dřevařský průmysl v Hašperských Horách.

348, 23. VI. 1925; 295. XI.

o náhradě kraslickým obětem.

351, 1. VII. 1925; 357. XI.

aby v Mladých Bukách, v okr. trutnovském, bylo vybudováno telefonní spojení.

351, 1. VII. 1925; 357. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 561. XI.

jak se nakládá s válečným slepcem, trafikantem Löhnertem z Ústí n. L.

351, 1. VII. 1925; 357. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

o důchodu předků pro J. Kuglera z Hor.

351, 1. VII. 1925; 357. XI.

aby četnickému strážmistrovi v. v. Jindřichu Schönlandovi z Varnsdorfu byla propočítána služební doba.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

odpov. 364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o odbytném kancelářských pomocníků v Chebu.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

že se porušuje listovní tajemství.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

jak se nakládá s německými hostinskými po stránce jazykové.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

že četník bez důvodu užil zbraně a způsobil tím smrt.

364, 24. IX. 1925; 625. XI.

o váleč. poškozenci J. Silvanovi z Chebu.

364, 24. IX. 1925; 625. XI.

o odbytném pro bývalého poddůstojníka z povolání Hanuše Mayera z Chebu.

364, 24. IX. 1925; 625. XI.

o právu veřejně vyvěšovati plakáty.

364, 24. IX. 1925; 625. XI.

o přijímání dělníků československou tabákovou režií.

364, 24. IX. 1925; 625. XI.

o chování průvodčího Jana Černého v Děčíně, jež odporuje službě.

364, 24. IX. 1925; 625. XI.

o dvoujazyčných tiskopisech u poštovních úřadů v německém jazykovém území.

364, 24. IX. 1925; 625. XI.

o invalidním důchodu Františka Meinerta z Jílového.

364, 24. IX. 1925; 625. XI.

o volbách do závodní rady na dolu Hedvika v Ervěnicích.

364, 24. IX. 1925; 625. XI.

o trestu za nošení praporu se skobovým křížem.

364, 24. IX. 1925; 625. XI.

o důchodu předků Jana Kuglera v Horách u Oloví.

368, 1. X. 1925; 867. XI.

o pensi Marie Michlové, vdovy po respicientu finanční stráže v Jáchymově.

368, 1. X. 1925; 867. XI.

o odbytném kancelářských pomocníků v Chebu.

368, 1. X. 1925; 867. XI.

o nemístných a nezákonitých přehmatech vrchního finančního rady Zentnera z Liberce a neodůvodněném zatčení tří zachovalých a nevinných spedičních úředníků Antonína Richtera, Augustina Purkerta a Alfreda Paudlera z Podmokel a z Děčína.

370, 5. X. 1925; 1127. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Mostě (přestupek proti bezpečnosti cti)

3, 2. VI. 1920; 33. I.

zpr. t. 164; zprav. J. Koudelka;

vydán: 10, 19. VI. 1920; 531. I.

kraj. s. v Chebu (zločin podle § 65 a) tr. z.)

67, 19. V. 1921; 52. III.

kraj. v Litoměřicích (zločin podle §§ 58 c), 65 a), b) tr. z.)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

žád. odvolána 189, 16. II. 1923; 2178. VI.

kraj. s. v Mostě (přečin podle § 15, č. 1 a § 14, č. 2 zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil řečí na schůzi v Kašticích)

225, 13. XI. 1923; 231. VIII.

zpr. t. 4648; zprav. J. Maxian;

nevydán 273, 13. VI. 1924; 952. IX.

Volán k pořádku:

41, 13. I. 1921; 1629. II.

75, 22. VII. 1921; 692. III.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1698. VI.

194, 6. III. 1923; 2381. VI.

202, 19. IV 1923; 129. VII.

247, 6. III. 1924; 41. IX.

280, 26. VI. 1924; 1135. IX.

369, 2. X. 1925; 1016. XI.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 5 schůzí 35, 17. XII. 1920; 1483. II.ISP (příhlásit)