JUDr. Josef Patejdl

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1940

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PATEJDL Josef, dr.

leg. posl.

ČS

Volba verifikována 86, 18. X. 1921; 3. IV.

Slib vykonal 69, 24. VI. 1921; 179. III.

Byl členem výb. bran. - imunit. - kom. pro dáv. z maj. - práv. - Stál. - ústav. - ústav. práv. - vyšetřov. a zahran.

Návrhy:

7 pozměňov. návrhů k osnově zákona, jímž se mění řád volení do posl. sněmovny z 29. II. 1920, č. 123 Sb. z. a n. (zpr. t. 5291), týkajících se §§ 22, 25, 29, 34, 52, 53 a připojení nadpisů.

375, 13. X. 1925; 1478-9. XI.

aby o prohlášení min. zásob. dr. Franke o vzestupu drahoty (naléh. interpelace t. 4818, 4820, 4809 a 4821) byla zahájena rozprava.

282, 4. IX. 1924; 1197. IX.

Zpravodajem:

ústav. práv. výb. zpr. t. 3391 (změna jednacího řádu poslanecké sněmovny).

127, 26. I. 1922; 2614. IV.

bran. výb. zpr. t. 3401 (vojenské zaopatřovací požitky).

128, 27. I. 1922; 2672. IV.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3716 (zákon o povolení užíti dílčích dluhopisů, které vydá město Praha ve výši 1,500.000 liber šterlinků k ukládání nadačních, sirotčích a pod kapitálů).

154, 24. VI. 1922; 1338. V.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3714 (zákon, jímž se podřizuje Hlavní puncovní úřad v Praze ministerstvu veřej. prací).

154, 24. VI. 1922; 1339. V.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3935 (zmocnění vlády k provádění změny úředních obvodů v územích pohraničních).

185, 6. II. 1923; 2118, 2123. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4018 (zmocnění vlády k použití cesty nařizovací podle čl. 16 úmluvy o Společnosti národů).

196, 8. III. 1923; 2471. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4035 (zákon o telegrafech).

197, 9. III. 1923; 2479, 2488. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4118 (prodloužení zákona o vyvlastňování k úpravě asanačního obvodu města Prahy a daňové výhody pro stavby v tomto obvodu).

207, 4. V. 1923; 296. VII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4126 (nakladatelská smlouva).

208, 8. V. 1923; 306, 310. VII.

im. výb. zpr. t. 4331 (im. Jar. Hálka).

211, 12. V. 1923; 385. VII.

im. výb. zpr. t. 4149 (im. J. Najmana)

213, 14. V. 1923; 461. VII.

im. výb. zpr. t. 4151 (im. J. Stříbrného)

213, 14. V. 1923; 462. VII.

im. výb. zpr. t. 4316 (im. J. Trnobranského)

238, 10. XII. 1923; 1264. VIII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4363 (smlouva mezi R. Č. a S. H. S. o úpravě vzájemných práv. styků ze 17. III. 1923)

242, 13. XII. 1923; 1497. VIII.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4378 (sloučení rozhodování ve věcech nájemních)

246, 20. XII. 1923; 1696. VIII.

im. výb. zpr. t. 4386 (im. inž. Záhorského)

248, 18. III. 1924; 107. IX.

im. výb. zpr. t. 4404 (im. dr. Schollicha)

248, 18. III. 1924; 109. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4546 (zákon o účinku žádostí za souhlas sněmoven k trestnímu stihání členů Nár. shrom. na běh promlčecí lhůty).

259, 9. IV. 1924; 422, 460. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4568 (změna zákona o volebním soudě).

263, 15. IV. 1924; 625. IX.

doslov 264, 16. IV. 1924; 690. IX.

im. výb. zpr. t. 4535 (im. dr. Lehnerta).

264, 16. IV. 1924; 707. IX.

im. výb. zpr. t. 4547 (im. J. Mayera)

264, 16. IV. 1924; 708. IX.

im. výb. zpr. t. 4575 (im. J. Hakena)

265, 27. V. 1924; 753, 758. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4641 (okres. záložny hospodářské a kontribučenské fondy peněžní v Čechách).

269, 5. VI. 1924; 820. IX.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4656 (doplnění zákona o exekuci na platy a výslužné zaměstnanců a jich pozůstalých).

270, 6. VI. 1924; 848. IX.

korektury 272, 12. VI. 1924; 876. IX.

im. výb. zpr. t. 4565 (im. inž. Kalliny)

271, 6. VI. 1924; 856. IX.

im. výb. zpr. t. 4631 (im. K. Kostky)

273, 13. VI. 1924; 951. IX.

im. výb. zpr. t. 4720 (im. Ant. Němce)

297, 11. XI. 1924; 207. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4996 (prodloužení promlčecí lhůty pro nedoplatky úroků z některých lombardních zápůjček).

325, 5. III. 1925; 1262. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4973 (zákon, jímž se provádí § 105 ústav. listiny).

328, 12. III. 1925; 1299. X.

korektury 330, 16. III. 1925; 1325. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5018 (úprava promlčecích lhůt pro některé pohledávky a závazky v poměru k cizině).

328, 12. III. 1925; 1302. X.

korektury 330, 16. III. 1925; 1325. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5069 (prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky).

330, 16. III. 1925; 1326. X.

korektury 331, 18. III. 1925; 1342. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5070 (upravení některých ustanovení obecního zřízení v Podkarpatské Rusi s prozatímní platností).

331, 18. III. 1925; 1334, 1340. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5222 (prohlášení sprostředkování za živnost koncesovanou).

351, 1. VII. 1925; 368. XI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5225 (zákon o letectví).

351, 1. VII. 1925; 368. XI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5363 (zákon, jímž se provádí § 105 ústav. listiny).

377, 14. X. 1925; 1522. XI.

Řeč v rozpravě:

o naléh. interp. posl. Blažka o náhradě obětem mosteckých událostí (t. 2507) a posl. Skaláka o pronásledování dělnického hnutí v R. Č. (t. 2495).

74, 19. VII. 1921; 618. III.

o úvěru pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo (zpr. t. 2591).

83, 5. VIII. 1921; 1094. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

95, 21. XI. 1921; 645. IV.

o úpravě péče o invalidy ze stavu mužstva po válce světové a o pozůstalé po vojínech ze stavu muž. (zpr. t. 3297).

117, 21. XII. 1921; 1915. IV.

o prohlášení min. předs. dr. Ed. Beneše o janovské konferenci z 23. V. 1922 (obhajoba ruských legií proti útokům obsaženým v řeči dr. Šmerala).

142, 30. V. 1922; 606. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

170, 21. XI. 1922; 705. VI.

o zákonu na ochranu republiky a o státním soudě (zpr. t. 4021 a 4022).

194, 6. III. 1923; 2397. VI.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1690. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

302, 20. XI. 1924; 419. X.

o vzájemném poměru náboženských vyznání (zpr. t. 5136).

341, 2. IV. 1925; 73. XI.

o stát. rozpočtu pro r. 1916 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.).

369, 2. X. 1925; 1044. XI.

Interpelace:

v záležitosti náležitého tlaku na zlevnění cen potravin a výrobků průmyslových,

t. 3351/III. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

že Státní pozemkový úřad vůči legionářům neprovádí nařízení vládní ze dne 19. listopadu 1920, č. 260 Sb. z. a n.,

t. 3351/X. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

pro nestoudný útok časopisu "Staatswehr" proti presidentu republiky, členům vlády a Národního shromáždění a předsedkyni Čsl. Červeného kříže,

t. 4178/X. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4395/IX. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

pro útoky na presidenta republiky brožurou "Běda nám a našim dětem", sepsanou a vydanou jakýmsi Frant. Vychodilem a vytisknutou Obchodním Organisátorem, Akciovou společností v Č. Budějovicích,

t. 4178/XI. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4333/XVIII. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

Dotazy:

o poměrech na Státní konservatoři hudby v Praze.

91, 16. XI. 1921; 252. IV.

o nezákonnostech u vídeňské firmy Jakub Neurath v Praze.

252, 1. IV. 1924; 229. IX.

odpov. 267, 3. VI. 1924; 779. IX.

o výrocích faráře Josefa Sedláčka v Deštné na Moravě.

256, 4. IV. 1924; 276. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

o jednání podplukovníka Bedřicha Orla, velitele horského praporu č. 3.

256, 4. IV. 1924; 276. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

že v Kardašově Řečici u Třeboně zakázáno bylo provozovati hru "Ježíš Kristus".

265, 27. V. 1924; 731. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

o oficielní účasti posádky košické při církevních slavnostech.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 182. X.

pro výnos o "Sudetendeutschlandu"

284, 11. IX. 1924; 1323. IX.

o omezování pasivního volebního práva vojínů v Olomouci.

294, 30. X. 1924; 4. X.

pro protizákonný postup farní správy ve Volarech na Šumavě.

342, 22. V. 1925; 110. XI.

odpov. 351, 1. VII. 1925; 358. XI.

o přijetí majora Luksche k četnictvu.

342, 2. V. 1925; 110. XI.

odpov. 371, 6. X. 1925; 1250. XI.

že se neprovádí zákon o úsporných opatřeních ve státní správě u legionáře Kukly, naddozorce finanční stráže.

342, 22. V. 1925; 112. XI.

že se neprovádí zákon o úsporných opatřeních ve státní správě u sedriální věznice v Berehovu.

344, 3. VI. 1925; 138. XI.

odpov. 355, 9. VII. 1925; 441. XI.

že se neprovádí vládní nařízení ze dne 18. října 1923, kterým se upravují služební poměry pohraniční finanční stráže.

344, 3. VI. 1925; 138. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

že se neprovádí zákon o úsporných opatřeních ve státní správě v případě naddozorce pohraniční finanční stráže Josefa Hájka z Mor. Sv. Jánů.

346, 9. VI. 1925; 277. XI.

ve věci svěření hodnosti velitele státní policie v Užhorodě Vladimíru Klímovi.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

v záležitosti propůjčení trafiky pí. Anně Novákové v Libochovicích.

363, 22. IX. 1925; 609. XI.

ve věci Vladimíra Klímy, velitele státní policie v Užhorodě.

363, 22. IX. 1925; 609. XI.ISP (příhlásit)