Josef Pastyřík

Narozen: v roce 1869

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PASTYŘÍK Josef

XI. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. - vyšetřov. - zahran. - zdrav. a živnost.

Návrhy:

na obmezení činnosti bank v obchodu se zbožím, t. 583.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

aby dávku z majetku a z přírůstku na majetku bylo možno platiti též IV. státní půjčkou, t. 3946.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2038. VI.

na změnu § 151 živnostenského řádu (novela z r. 1907), t. 3978.

186, 9. II. 1923; 2138. VI.

na změnu vládního nařízení o vybírání obecní dávky ze zábav, t. 4172.

215, 27. VI. 1923; 5228. VII.

pozměňov. návrh k státnímu rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se podpory úvěrní pro nákupní a výrobní družstva hospodářská).

29, 2. XII. 1920; 940. II.

Resoluce:

3 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se subvence ústavu pro zvelebení živností v Brně, zvýšení živnostenské podpory, zřízení fondu k úhradě úroků ze zápůjček pro živnostníky válkou poškozené.

28, 1. XII. 1920; 814, 815. II.

k témuž předmětu, týkající se vybudování učednických útulen.

31, 4. XII. 1920; 1239. II.

k osnově zák. o stát. příspěvku k opravným pracím na moravských vodotocích (zpr. t. 2225), týkající se soustavné regulace moravských řek.

71, 12. VII. 1921; 372. III.

2 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se zrušení daně z válečných zisků a snížení dopravních tarifů.

175, 29. XI. 1922; 1386-87. VI.

3 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1924, kapit. XV., XXI. a XXIII. (zpr. t. 4300), týkající se zvláštního honorování státních dodávek družstvům a živnostníkům, snížení příspěvku k nemocenské pokladně a zrušení nemocniční přirážky.

236, 30. XI. 1923; 1156, 1161, 1163. VIII.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 165 (zkoušky a periodické přehlídky parních kotlů).

10, 19. VI. 1920; 531. I.

rozp. výb. zpr. t. 874 (změna zák. o všeobecné dani z nápojů a zvláštní dávka z vína v lahvích).

34, 16. XII. 1920; 1405. II.

rozp. výb. zpr. t. 1306 (zřízení stát. regulační komise pro Velké Brno).

52, 8. II. 1921; 2155. II.

zahran. výb. zpr. ústní (resoluce a protesty, týkající se rozdělení Těšínska).

65, 16. III. 1921; 2788. II.

zahran. výb. zpr. t. 1639 (obchodní a celní smlouva mezi R. Č. a král. SHS.).

68, 31. V. 1921; 148. III.

zahran. výb. zpr. t. 1472 (prozatímní úprava obchodních styků mezi R. Č. a král. SHS.).

68, 31. V. 1921; 153, III.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 476. I.

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1085. II.

o událostech v Krompaších na Slovensku

(zpr. vyšetřov. výb.).

63, 11. III. 1921; 2619. II.

o státním příspěvku na nouzové práce na moravských vodotocích (zpr. t. 2225).

71, 12. VII. 1921; 369. III.

o zrušení úřadu pro zahraniční obchod (zpr. t. 3244).

106, 9. XII. 1921; 1479. IV.

o státní záruce družstvům dělnickým, zemědělským a svazům družstev živnostenských (zpr. t. 3314, 3315 a 3317).

119, 12. I. 1922; 2030. IV.

o sanační akci R. Č. pro republiku Rakouskou (zpr. t. 3942 a 3939).

183, 18. XII. 1922; 1825. VI.

o změně a částečném uvedení v činnost zákona, jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní (zpr. t. 3950).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1987. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

234, 29. XI. 1924; 925. VIII.

odpovídá na dotaz K. Kreibicha, vznesený naň jako na předs. vyšetřov. výb., zda-li jest ochoten svolati vyšetřovací výbor za účelem vyšetření korupční lihové aféry a k prozkoumání dvorního archivu vídeňského.

248, 18. III. 1924; 102. IX.

Interpelace:

stran nepřidělování potřebného množství benzinu pro maloživnostníky a zemědělce ku pohánění benzinových motorů,

t. 46. 7, 15. VI. 1920; 332. I.

odpov. t. 375. 14, 26. X. 1920; 26. II.

stran nových voleb do odhadních komisí daňových,

t. 597. 16, 4. XI. 1920; 48. II.

odpov. t. 967. 32, 14. XII. 1920; 1275. II.

stran osnovy nemocenského zákona,

t. 598. 16, 4. XI. 1920; 48. II.

odpov. t. 1186. 40, 11. I. 1921; 1583. II.

pro stálé zvyšování poplatků poštovních a dopravních,

t. 605. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1119. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o bezdůvodném surovém věznění a zadržování čsl. příslušníků v Rusku,

t. 2777. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/II. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o zadání objednávky ošacovací akce pro děti nezaměstnaných,

t. 3967/V. 191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. t. 4097/VI. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

ohledně nevyplacení preliminovaného obnosu na účast státu na elektrických podnicích pro r. 1923,

t. 4306/VII. 236, 30. XI. 1923; 1223. VIII.

Dotazy:

stran uvolnění trhů na dobytek ve Slezsku.

3, 2. VI. 1920; 58. I.

ve příčině nařízení policejního ředitelství v Praze o zavírání hostinců v 11 hod.

3, 2. VI. 1920; 58. I.

o zřizování holíren v kasárnách olomouckých.

106, 9. XII. 1921; 1504. IV.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Kroměříži (podezření z přečinu podle § 4 čís. nař. z 12. X. 1914, č. 275 ř. z.)

14, 26. X. 1920; 15. II.

zpr. t. 2563; zprav. J. Mach;

nevydán 76, 27. VII. 1921; 770, 771. III.ISP (příhlásit)