MUDr. Arnold Holitscher

Narozen: v roce 1859

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HOLITSCHER Arnold, dr.

VII. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - doprav. - imunit. - inic. - práv. - rozp. - soc. pol. - zahran. a zdrav.

Návrhy:

na vydání zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým, t. 1320.

48, 27. I. 1921; 1835. II.

na vydání zákona, aby stát poskytl prostředky na potírání alkoholismu, t. 1411.

50, 3. II. 1921; 2055. II.

obnoven č. 3493; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

aby byl vydán zákon o prodeji alkoholových nápojů v drobném a jejich výčepu, t. 4669.

275, 18. VI. 1924; 1006. IX.

na novou úpravu trestních ustanovení o vyhánění plodu, t. 5300.

361, 18. IX. 1925; 566. XI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

57, 18. II. 1921; 2340. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o zabírání budov pro účely veřejné (zpr. t. 2098).

74, 19. VII. 1921; 598. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 184.

81, 4. VIII. 1921; 1007. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o podpoře nezaměstnan. (zpr. t. 2830), týkající se § 15.

85, 6. VIII. 1921; 1242. III.

pozměňov. návrh k osnově fin. zákona pro rok 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1275. IV.

pozměňov. a doplňov. návrh k osnově zák. o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k §§ 1 a 20.

115, 20. XII. 1921; 1870, 1873. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k § 4.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1549. V.

2 pozměňov. návrhy k osnově finančního zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856) ke kapit. XXIII.

173, 24. XI. 1922; 1031. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dalším vybírání zdravotní přirážky a fondu pro podporu veřejných nemocnic (zpr. t. 4321) k § 2.

242, 13. XII. 1923; 1448. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k § 1.

245, 19. XII. 1923; 1627. VIII.

5 pozměňov. návrhů k osnově zák. o stanovení příjmové hranice vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 4377) k § 2, odst. zák. z 25. I. 1920, č. 39 Sb. z. a n. a k §§ 2-4, 7-9, 12, 17, 23, 25 a 26 osnovy.

245, 19. XII. 1923; 1650. VIII.

2 pozměňov. a 1 event. pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k §§ 1 a 33.

257, 7. IV. 1924; 319, 322. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně zákona o volebním soudu (zpr. t. 4568) k čl. I.

264, 16. IV. 1924; 689. IX.

doplňov. návrh k osnově zák. o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani z přepychu (zpr. t. 2713), týkající se § 27.

78, 1. VIII. 1921; 883. III.

2 doplňov. návrhy k osnově zák. o prodloužení působnosti zákona o nemocenském pojištění dělníků (t. 3312) k §§ 8 a 13/3.

117, 21. XII. 1921; 1949. IV.

doplňov. návrhy k osnově zákona, jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní (zpr. t. 3744) k §§ 7 a 10.

156, 26. VI. 1922; 1445. V.

doplňov. návrh k osnově zákona o inkompatibilitě (zpr. t. 4567) k § 7.

264, 16. IV. 1924; 680. IX.

event. návrh k osnově zák. o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k § 2.

154, 24. VI. 1922; 1357. V.

event. pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 7.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1674. VI.

na zřízení výboru pro veřejné zdravotnictví o 24 členech.

10, 19. VI. 1920; 531. I.

aby se přes osnovu zákona o změně a částečném uvedení v činnost některých ustanovení zákona, jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní (zpr. t. 3950), přešlo k dennímu pořadu.

184, 19. a 20. XII. 1922; 1989. VI.

aby osnova zák. t. 4826 (zřízení zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů) byla vrácena výb. rozp.

290, 23. IX. 1924; 1964. IX.

aby osnova t. 4827 (převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou) byla vrácena výb. rozp.

290, 23. IX. 1924; 1965. IX.

Resoluce:

k osnově finančního zákona pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se přeložení obou vysok. němec. škol do němec. území.

28, 1. XII. 1920; 808. II.

8 resol. k témuž předmětu, týkajících se zákona zdravotního, poraden pro pohlavní choroby, reformy lékařského vzdělání, zaujetí zámků boháčů pro humanitní účely, zlepšení požitků obvodních a obecních lékařů, omezení pohlav. chorob vydáním zákona, sjednocení min. zdravotnictví s min. soc. péče, zamezení alkoholismu.

31, 4. XII. 1920; 1242, 1243. II.

k osnově zák. o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (zpr. t. 2533), týkající se mezistátního vyjednávání o pensijních požitcích.

84, 6. VIII. 1921; 1208. III.

k osnově zákona o potírání pohlavních nemocí (zpr. t. 3726), týkající se zřízení referátu pro vystěhovalectví žen.

154, 24. VI. 1922; 1336. V.

k osnově zákona, jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní (zpr. t. 3744), týkající se zřízení sociálně-lékařských akademií.

156, 26. VI. 1922; 1445. V.

k osnově zák. o státním rozpočtu pro rok 1924, týkající se podání seznamu veškerých institucí, sborů a osob, jimž stát poskytl subvenci.

236, 30. XI. 1923; 1162. VIII.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1141. II. (něm. 1214)

o změně zákonných ustanovení o dani z lihu (zpr. t. 970).

33, 15. XII. 1920; 1331. II. (něm. 1381)

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1324, 1325 a 1371).

48, 27. I. 1921; 1872. II. (něm. 1921)

o zabírání budov pro účely veřejné (zpr. t. 2098).

74, 19. VII. 1921; 595. III. (něm. 662)

o pohřbívání ohněm (zpr. t. 3204 o návrhu sen. dr. Krejčího).

102, 2. XII. 1921; 1340. IV. (něm. 1352)

o prodloužení působnosti zákona o nemocenském pojištění dělníků (zpr. t. 3312).

117, 21. XII. 1921; 1938. IV. (něm. 1966)

o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169).

121, 17. I. 1922; 2149. IV. (něm. 2170)

o zákonu, jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní (zpr. t. 3744).

156, 26. VI. 1922; 1442. V. (něm. 1489)

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.).

175, 29. XI. 1922; 1374. VI. (něm. 1449)

o sanační akci R. Č. pro republiku Rakouskou (zpr. t. 3942 a 3939).

183, 18. XII. 1922; 1802. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

236, 30. XI. 1923; 1129. VIII. (něm. 1236)

o stanovení příjmové hranice vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 4377).

245, 19. XII. 1923; 1647. VIII. (něm. 1689)

o zřízení Zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4826 a 4827).

290, 23. IX. 1924; 1961. IX. (něm. 2018)

o dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi R. Č. a královstvím Italským podepsané v Římě 21. III. 1921 (zpr. t. 4839).

293, 25. IX. 1924; 2160. IX. (něm. 2201)

o zřízení, působnosti a organisaci Státního zdravotního ústavu R. Č. (zpr. t. 5278).

360, 15. VII. 1925; 541. XI. (něm. 550)

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. hospod.).

370, 5. X. 1925; 1190. XI. (něm. 1237)

Interpelace:

naléhavá, o důlním neštěstí ve Výprtech,

t. 4683. 274, 17. VI. 1924; 984. IX.

odpov. t. 4732/III. 276, 24. VI. 1924; 1013. IX.

o neslýchaných řetězových obchodech obilím,

t. 1166. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 1623. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o přehmatech státní policie pří veřejné schůzi lidu ze dne 4. III. 1923 v Chebu, svolané německou sociálně-demokrat. stranou dělnickou,

t. 4044/XVIII. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4179/XXI. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o přehmatech chebské státní policie,

t. 4281/II. 228, 21. XI. 1923; 348. VIII.

odpov. t. 4550/XIV. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

proč se zdržuje provedení zákona ze dne 13. července 1922, č. 237 Sb. z. a n., kterým se upravuje výslužné lékařů obecních a obvodních, přeložených na odpočinek před účinností zákona ze dne 13. července 1922, č. 236 Sb. z. a n., jakož i zaopatřovací požitky pozůstalých po uvedených lékařích, jakož i po obecních a obvodních lékařích zemřelých před účinností zákona zprvu uvedeného,

t. 4515/XIV. 260, 11. IV. 1924; 501. IX.

odpov. t. 4891/XIII. 294, 30. X. 1924; 7. X.

o zabavení časopisu "Volkswille",

t. 4592/IV. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4796/XIII. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o nostrifikaci lékařů,

t. 4677/I. 277, 24. VI. 1924; 1017. IX.

odpov. t. 4891/XIV. 294, 30. X. 1924; 8. X.

o nesnesitelných poměrech na hořejším nádraží v Karlových Varech,

t. 5201/IX. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

odpov. t. 5302/XVI. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

ministrovi veř. zdravotnictví, že činnost ministerstva selhala,

t. 5211/III. 353, 8. VII. 1925; 423. XI.

Volán k pořádku:

175, 29. XI. 1922; 1376. VI.ISP (příhlásit)