Ernst Hirsch

Narozen: v roce 1874
Zemřel: v roce 1925

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HIRSCH Ernst

VI. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. - stát. zříz. - vyšetřov. a živnost.

Zemřel 4. února 1925.

322, 11. II. 1925; 1093. X.

Za něho nastoupil Löwa Eduard.

Návrhy:

stran zák. č. 218 ř. z. o zavedení živnostenských soudů a soudnictví v rozepřích ze živnostensk. poměru pracovního, učebního a námezdního, t. 1007.

32, 14. XII. 1920; 1275. II.

obnoven č. 3497; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

na změnu vlád. nařízení ze 24. VI. 1920, č. 395 Sb. z. a n., o poměrech obchodních pomocníků, t. 1073.

35, 17. XII. 1920; 1479. II.

na změnu § 6 zák. ze dne 7. ledna 1920, č. 31 Sb. z. a n., t. 1183.

54, 14. II. 1921; 2188. II.

aby byla prodloužena působnost vládního nařízení ze dne 23. června 1921, č. 218 Sb. z. a n., o zachování služebních poměrů zaměstnanců, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících, t. 3162.

91, 16. XI. 1921; 256. IV.

na vydání zákona o nároku obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na peněžité požitky v některých případech vojenské povinnosti, t. 3184.

96, 22, XI. 1921; 743. IV.

na změnu čís. nařízení ze dne 10. prosince 1914, č. 337 ř. z., kterým se zavádí řád konkursní, řád vyrovnávací a řád odpůrčí, t. 3418.

130, 28. III. 1922; 8. V.

obnoven č. 3496; viz t. 3521.

138, 6. IV. 1922; 376. V.

aby byl vydán zákon o nedělním klidu v živnostech obchodních a kancelářích, t. 3665.

146, 14. VI. 1922; 817. V.

na vydání zákona o ochraně zaměstnanců, podléhajících zákonu ze dne 16. ledna 1910, č. 20. z., po dobu nynější hospodářské krise, t. 3835.

167, 14. XI. 1922; 401. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o zaopatřovacích požitcích bývalých velkostatkář. zaměstnanců (zpr. t. 1471), týkající se změn v tabulce, jež jest přílohou zákona.

54, 14. II. 1921; 2201. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkající se § 160.

81, 4. VIII. 1921; 1006. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (zpr. t. 2533), týkající se § 2.

84, 6. VIII. 1921; 1207. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se § 22.

85, 6. VIII. 1921; 1265. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně některých ustanovení zákona o požitcích váleč. poškoz. (zpr. t. 3291) k § 26.

115, 20. XII. 1921; 1874. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k § 10.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1551. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k § 9.

154, 24. VI. 1922; 1360. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úlevách v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880) k § 6.

176, 5. XII. 1922; 1473. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6.

181, 15. a 16. XI. 1922; 1674. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945) k § 17.

183, 18. XII. 1922; 1849. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 3949). k § 30.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2017. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XI. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1164. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení zákona o dopravních daních (zpr. t. 4370) k § 22 zákona ze dne 30. VI. 1921, č. 242 Sb. z. a n.

243, 14. XII. 1923; 1522. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k § 4.

245, 19. XII. 1923; 1628. VIII.

aby zpr. t. 1878 (o pojišťovnách) sňata byla s denního pořadu a znovu přikázána výboru práv. k projednání.

68, 31. V. 1921; 143. III.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se zrušení stanného práva při pohraničních přečinech.

28, 1. XII. 1920; 813. II.

2 resol. k témuž předmětu, týkající se zmenšení bytové nouze železnič. zaměstnanců a přibrání zástupců němec. dělnictva a zaměstnanectva do poradní rady zahranič. obchodu.

31, 4. XII. 1920; 1234, 1244. II.

k osnově zák. o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (zpr. t. 2533), týkající se vyzvání vlády k opravě zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců.

84, 6. VIII. 1921; 1208. III.

3 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. V, XV, XV A, XXI a XXI A, oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1279, 1291, 1295. IV.

2 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se zachování rovnováhy v hospodářství obcí, na něž jest třeba bráti zřetel při postátnění Ú. T. D. a vydávání služebního oděvu státním zaměstnancům.

175, 29. XI. 1922; 1383, 1388. VI.

k osnově zák. o další výplatě drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (zpr. t. 3914), týkající se provedení voleb do pensijního ústavu.

178, 12. XII. 1922; 1549. VI.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1155. II. (něm. 1218)

o zaopatřovacích požitcích bývalých velkostatkář. zaměstnanců (zpr. t. 1471).

54, 14. II. 1921; 2199. II. (něm. 2217).

o ochraně existence úředníků a dělníků na velkostatcích státem zabraných (zpr. t. 1709).

62, 10. III. 1921; 2517. II. (něm. 2538)

o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (zpr. t. 2533).

84, 6. VIII. 1921; 1205. III. (něm. 1225)

o úpravě pensijního pojištění na Slovensku a v Podkarp. Rusi (zpr. t. 3246).

108, 15. XII. 1921; 1524. IV. (něm. 1543)

o upravení výhod poskytnutých státním zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290) a o změně neb doplnění ustanovení zákona o zaměstnancích obec. a okresních (zpr. t. 3285).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1624. IV. (něm. 1678)

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1191. VI. (něm. 1270)

o další výplatě drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (zpr. t. 3914).

178, 12. XII. 1922; 1547. VI. (něm. 1576)

o upravení požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1661. VI. (něm. 1757)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

233, 28. XI. 1923; 840. VIII. (něm. 904)

Interpelace:

o provádění spolkového zákona okresní politickou správou v Berouně na Moravě,

t. 1641. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

odpov. t. 2240. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

že část českého obyvatelstva v Hostomicích dne 22. května 1921 přepadla německé dělnické tělocvič. spolky,

t. 2351. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

odpov. t. 3081. 86, 18. X. 1921; 25. IV.

o výnosu ministerstva vnitra, jímž se povolují cizozemské společnosti,

t. 2404. 69, 24. VI. 1921; 241. III.

o násilnostech legionářů,

t. 2813. 83, 5. VIII. 1921; 1106. III.

odpov. t. 3322/XXXVII. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o omezování německých obecných škol, k nimž jsou připojeny školy občanské jako školy povinné,

t. 4157/XI. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4243/XIII. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o ohrožení existence zaměstnanců, úředníků a dělníků při přejímání zemědělských a lesních velkostatků,

t. 4381/V. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 5042/XVIII. 324, 5. III. 1925; 1237. X.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Teplicích-Šanově (přestupek proti bezpečnosti cti v záležitosti dr. Rud. Beamta)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

žád. odvolána. 176, 5. XII. 1922; 1457. VI.ISP (příhlásit)