MUDr. Jan Buzek

Narozen: v roce 1874

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BUZEK Jan, dr.

XIV. voleb. kraj

hospitant ČSD, (PŽ), mk

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. zdrav.

Přestal býti hospitantem klubu poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické 6. XI. 1934.

345, 6. XI. 1934; 65.

Návrh iniciativní:

aby byl zřízen výbor pro národní menšiny, t. 413.

66, 24. VI. 1930; 22.

Řeč v rozpravě:

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách o závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské podepsaných 28. IV. 1930 Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

54, 27. V. 1930; 61.

o smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o užívání městských objektů bývalé obce Těšína, podepsané v Olomouci dne 21. prosince 1929, se Závěrečným protokolem z téhož dne (t. 662) a o doplňkovém protokolu ze dne 4. srpna 1930 k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským, podepsaném v Římě dne 1. března 1924, uvedeném v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. srpna 1930, č. 116 Sb. z. (t. 664)

81, 19. XI. 1930; 43.

o zákonu o řízení nesporném (t. 1137); mluví o sčítání lidu a o označování národnosti ve Slezsku slovem "Šlonzák".

126, 11. VI. 1931; 23.

o zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a o zákonu o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (t. 2120); mluví o poměrech ve Slezsku.

234, 21. XII. 1932; 42.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 74.

o dodatkovém protokolu k obchodní úmluvě ze dne 2. července 1928 mezi Československem a Francií, podepsaném v Praze dne 28. února 1934 a uvedeném v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. března 1934, č. 41 Sb. z. a n. (t. 2526); mluví o konfliktu československo-polském.

324, 26. IV. 1934; 5.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 24.

o zákonu, kterým se mění a doplňují řády volení do posl. sněmovny, senátu, zemských a okresních zastupitelstev (t. 2960).

370, 5. IV. 1935; 18.ISP (příhlásit)