Alois Tyll

Narozen: v roce 1896

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TYLL Alois

IV. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. im. - rozp. - soc. pol. a techn.-doprav.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o generální úpravě platových, služebních a pensijních požitků všech stát. a veř. zaměstnanců a zaměstnanců stát. a veř. podniků, t. 406.

45, 2. V. 1930; 8.

na vydání zákonů o zaopatření slepců v Československu, t. 2529.

323, 24. IV. 1934; 8.

na poskytnutí rychlé podpory zemědělcům, domkářům, jakož i drobným živnostníkům, postiženým živelní pohromou na okresu Mnichovo Hradiště, Turnov a Český Dub, t. 2571.

327, 15. V. 1934; 5.

na vydání zákona o změně zákona č. 279 ze dne 19. prosince 1934 o započítání vojenské služby presenční v některých služebních poměrech, t. 2862.

365, 26. III. 1935; 5.

na vydání zákona o zrušení úsporných opatření u nižšího personálu, t. 2863.

365, 26. III. 1935; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 430. 49, 16. 1930; 27.

k t. 652. 70, 25. IX. 1930; 85-7.

k t. 2118. 237, 23. XII. 1932; 27.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a. pozůstalých po nich (t. 430)

49, 16. V. 1930; 11.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495).

59, 6. VI. 1930; 39.

o zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652).

70, 25. IX. 1930; 22.

o vlastní imunitní věci (t. 877).

104, 12. II. 1931; 82.

o imunitní věci J. Barši (t. 1169).

131, 25. VI. 1931; 18.

o zákonu, kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 1509); mluví o snížení platů státních a veřejných zaměstnanců.

155, 14. XII. 1931; 14.

o zákonu o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, v kterých se provádí řízení scelovací (t. 1840); mluví o poměrech u fy Baťa ve Zlíně.

197, 22. VI. 1932; 14.

o zákonu, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky Podkarpatoruských elektráren akciové společnosti v Užhorodě (t. 2095); mluví o stávce rosicko-oslavanských havířů a o činnosti dr Lányho v ministerstvu spravedlnosti (práva politických vězňů).

227, 14. XII. 1932; 17.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

232, 20. XII. 1932; 41.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1931 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2230); mluví o situaci státních zaměstnanců, hlavně železničářů.

272, 19. V. 1933; 25.

o zákonu o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (t. 2317).

290, 4. VII. 1933; 36.

o zákonu o jízdě motorovými vozidly (t. 2859).

364, 21. III. 1935; 34.

Interpelace:

naléhavá, o neslýchaném zacházení se zásilkami volebního materiálu pro Mezinárodní Federaci železničářů,

t. 770. 95, 15. XII. 1930; 33.

odpov. t. 834. 96, 16. XII. 1930; 92.

naléhavá, o teroru při podpisování kandidátních listin "Mezinárodní Federace železničářů" pro volby do nemocenských pokladen čsl. státních drah,

t. 771. 95, 15. XII. 1930; 33.

odpov. t. 810. 96, 16. XII. 1930; 91.

naléhavá, o neslýchaném týrání a nepředstavitelně sprostém zacházení s nováčky v litoměřické důstojnické škole,

t. 778. 95, 15. XII. 1930; 33.

odpov. t. 840. 96, 16. XII. 1930; 92.

naléhavá, o neslýchaném pronásledování nemocného dílenského zaměstnance Rudolfa Turka v Nymburce,

t. 886. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 935. 105, 13. II. 1931; 51.

naléhavá, o neslýchaném politickém teroru vůči dílenskému zaměstnanci čsl. drah v Praze na. Masarykově nádraží, Františku Zíkovi,

t. 1476. 170, 16. III. 1932; 41.

odpov. t. 1575. 171, 17. III. 1932; 87.

o zabavení dělnických peněz a bezdůvodné persekuci dělníků v Podmoklici,

t. 1007/V. 113, 20. III. 1931; 5.

odpov. t. 1241/XV. 133, 1. VII. 1931; 5.

o neslýchaném brutálním postupu proti bývalému strojnímu topiči Jos. Bergerovi v Jistebníku a jeho rodině a o úžasném byrokratickém liknavém vyřizování podané žádosti trať. řemeslníka Víta Kotoučka v Přerově,

t. 1130/XIII. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 1487/IV. 160, 17. XII. 1931; 3.

o pronásledování dělnictva okresním hejtmanem v Hořicích,

t. 1405/I. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1537/IX. 163, 21. I. 1932; 8.

o chystaném zavření cukrovarů v Libně-vsi,

t. 1483/I. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 1645/VIII. 173, 30. III. 1932; 6.

o lichvě provedené proti Anně Babincové z Beluše,

t. 1797/IX. 192, 3. VI. 1932; 3.

odpov. t. 1979/XVIII. 207, 20. X. 1932; 8.

o trestání dělníků za účastenství na stávce a její průběh v Dovhé na Podkarpatské Rusi,

t. 2548/XI. 326, 4. V. 1934; 35.

odpov. t. 2728/V. 343, 25. X. 1934; 22.

ve věci odejmutí práva zprostředkovati výplatu státního příplatku k podpoře v nezaměstnání Ústřednímu svazu tesařů v ČSR,

t. 2732/II. 343, 25. X. 1934; 22.

odpov. t. 2819/IV. 360, 5. III. 1935; 9.

o brutálním postupu četnictva a bezdůvodném zatýkání v Hradci Král.,

t. 2838/I. 364, 21. III. 1935; 6.

o těžkém zranění těhotné nezaměstnané dělnice četnictvem v Lysé n. Labem,

t. 2846/XVIII. 364, 21. III. 1935; 6.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Českém Dubě (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z.)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 724; zprav. V. Košek; vydán

104, 12. II. 1931; 81.

okr. s. v Nymburce (přestupek urážky na cti podle § 488 tr. z.)

67, 16. IX. 1930; 19.

zpr. t. 877; zprav. dr Moudrý; vydán

104, 12. II. 1931; 81-6.

kraj. s. v Ml. Boleslavi (přestupky podle § 3 a § 19 zákona shromažďovacího a podle § 279 tr. z.)

112, 19. III. 1931; 11.

zpr. t. 2903; zprav. dr Mareš; nevydán

368, 2. IV. 1935; 21.

okr. s. v Hradci Král. (přestupek proti bezpečnosti cti)

120, 19. V. 1931; 9.

zpr. t. 1607; zprav. J. Pekárek; vydán

182, 4. V. 1932; 27.

kraj. s. v Hradci Král. (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky)

124, 2. VI. 1931; 8.

zpr. t. 1443; zprav. dr Markovič; nevydán

160, 17. XII. 1931; 4-5.

kraj. s. v Ml. Boleslavi (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

163, 21. I. 1932; 9.

zpr. t. 1736; zprav. dr Daněk; nevydán

187, 20. V. 1932; 24.

kraj. s. v Hradci Král. (přečin podle § 15, č. 2 a § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím)

170, 16. III. 1932; 8.

zpr. t. 2398; zprav. V. Košek; nevydán

325, 3. V. 1934; 17-18.

kraj. s. v Hradci Král. (zločin podle § 81 a přestupek podle § 312 tr. z.)

170, 16. III. 1932; 9.

zpr. t. 1834; zprav. Jan Tůma; nevydán

222, 29. XI. 1932; 19-20.

kraj. s. v Hradci Král. (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího)

207, 20. X. 1932; 8.

zpr. t. 2434; zprav. dr Moudrý; vydán

329, 5. VI. 1934; 30-31.

min. železnic: disciplinární stíhání (přestupky proti ustanovení §§ 18 a 34 služebního řádu pro zaměstnance státních drah) 254, 14. III. 1935; 5.

žádost odvolána

323, 24. IV. 1934; 8.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

104, 12. II. 1931; 82.

131, 25. VI. 1931; 18.

173, 30. III. 1932; 19.

233, 20. XII. 1932; 3.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.ISP (příhlásit)