Ing. Dr. František Toušek

Narozen: v roce 1897
Zemřel: v roce 1944

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TOUŠEK František, inž. dr.

XI. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. bran. - im. - inic. - inkompatib. - rozp. soc.-pol. - úst.-práv. - zahr. - zásob. zdrav. - zeměd. a živn.-obch.

Zvolen zapisovatelem posl. sněmovny při volbě definitivní.

11, 24. I. 1930; 7-8.

Návrhy pozměňovací:

k t. 429. 59, 6. VI. 1930; 45.

k t. 1008. 112, 19. III. 1931; 11.

k t. 1025. 113, 20. III. 1931; 74-6.

k t. 1749. 182, 4. V. 1932; 23.

Návrhy resoluční:

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

k t. 1215. 132, 26. VI. 1931; 70.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 470 (přátelská a obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Čínskou, podepsaná v Nankinu dne 12. února 1930)

62, 13. VI. 1930; 6.

živn.-obch. výb. zpr. t. 541 (Mezinárodní Úmluva o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsaná v Ženevě dne 8. XI. 1927 a její Protokol z téhož dne, dále Dodatková Dohoda k Mezinárodní Úmluvě o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsaná v Ženevě dne 11. VII. 1928 a její Protokol, a konečně dopisy šéfa československé delegace na mezinárodní konferenci, na níž výše uvedená Dohoda byla smluvena, kteréž dopisy se týkají československého vývozního režimu křemence a chmelových sazenic, jsou adresovány jednak delegaci rumunské, německé a delegaci Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, jednak generálnímu tajemníku Společnosti Národů a jsou datovány dnem 9., 10. a 11. VII. 1928)

64, 17. VI. 1930; 13, doslov 26.

živn.-obch. výb. zpr. t. 700 (obchodní a plavební smlouva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsaná na Štrbském Plese dne 27. VI. 1930, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. VII. 1930, č. 114 Sb. z.)

72, 21. X. 1930; 11.

doslov 77, 4. XI. 1930; 13.

živn.-obch. výb. zpr. t. 858 (obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Chile, podepsaná v Praze dne 18. září 1930)

97, 27. I. 1931; 18.

doslov 99, 29. I. 1931; 32.

zeměd. výb. zpr. t. 1020 (zdravotně-veterinární úmluva mezi Československem a Francií, podepsaná v Paříži dne 3. října 1930)

117, 24. IV. 1931; 5, doslov 24.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1051 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná výměnou not dne 20. února 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. března 1931, č. 32 Sb. z.)

118, 7. V. 1931; 9.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1276 (obchodní úmluva mezi Československem a Tureckem, podepsaná v Ankaře dne 17. ledna 1931)

158, 16. XII. 1931; 4.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1485 (dodatkový protokol ze dne 3. září 1931 k obchodní smlouvě uzavřené dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. září 1931, č. 149 Sb. z.)

168, 11. II. 1932; 5.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1486 (dodatkový protokol ze dne 23. září 1931 k obchodní úmluvě, sjednané mezi republikou Československou a Francií dne 2. července 1928, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. září 1931, č. 148 Sb. z.)

168, 11. II. 1932; 5.

živn.- obch. výb. zpr. t. 1581 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 25. listopadu 1931 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. prosince 1931, č. 178 Sb. z.)

168, 11. II. 1932; 5.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1592 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 1. prosince 1931 v Paříži uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. ledna 1932, č. 6 Sb. z.)

168, 11. II. 1932; 5.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1593 (obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Spojených Států Brazilských, sjednaná výměnou not v Rio de Janeiro dne 27. listopadu 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1931, č. 215 Sb. z.)

185, 17. V. 1932; 5.

doslov 197, 22. VI. 1932; 8.

úst.-práv. a živn.-obch. výb. zpr. t. 2023 (zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně vynálezů)

216, 17. XI. 1932; 7.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2026 (dodatková úprava k prozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským ze dne 18. dubna 1925, sjednaná dne 4. července 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 15. července 1932, č. 119 Sb. z.)

219, 24. XI. 1932; 12.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2028 (II. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaný dne 28. června 1932 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. července 1932)

238, 17. I. 1933; 9.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2077 (III. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaný dne 27. října 1932 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. listopadu 1932, č. 168 Sb. z.)

238, 17. I. 1933; 10.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2466 (dodatkové ujednání k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednané dne 25. listopadu 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. prosince 1933, č. 221 Sb. z.)

320, 6. III. 1934; 7.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2600 (obchodní úmluva mezi republikou Československou a královstvím Albánským, podepsaná v Praze dne 9. dubna 1934)

335, 21. VI. 1934; 20.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2446 (zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o lékařských komorách)

340, 3. VII. 1934; 74.

Řeč v rozpravě:

státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 79.

zákonu o ochraně nájemníků (t. 303) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 302).

33, 21. III. 1930; 40.

zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonů o dovozních listech (t. 388).

43, 24. IV. 1930; 28.

zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

113, 20. III. 1931; 71.

zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049).

115, 27. III. 1931; 25.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 6.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 2597).

329, 5. VI. 1934; 15.

o zákonu o pojistné smlouvě (t. 2291).

334, 19. VI. 1934; 9.

o zákonu o zabezpečení nároků pojistníků v pojištění soukromém a o státním dozoru na soukromé pojišťovny (t. 2711).

340, 3. VII. 1934; 59.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb. z., o zubním lékařství a zubní technice (t. 2501).

340, 3. VII. 1934; 65.

o zákonu, jímž se zřizuje Tyršův státní tělovýchovný ústav (t. 2851).

365, 26. III. 1935; 16.

Interpelace:

o vydávání léků nemocenskými pojišťovnami,

t. 2752/XI. 348, 27. XI. 1934; 5.

odpov. t. 2861/XII. 367, 29. III. 1935; 5.ISP (příhlásit)