Pavel Teplanský

Narozen: v roce 1886
Zemřel: v roce 1969

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TEPLANSKÝ Pavel

XV. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. inic. - kult. - rozp. - soc.-pol. - úst.-práv. - zeměd.

Návrhy iniciativní:

ohledně odstranění zákazu vývozu vepřů do historických zemí, t. 563.

67, 16. IX. 1930; 16.

na znemožnění spekulativního dovozu pšenice a mouky maďarské a jiného původu do Československé republiky, t. 669.

72, 21. X. 1930; 10.

na znemožnění a provedení majetkových změn v katastru v kraji myjavském, kde změny majetkové od r. 1913 v katastrálních arších nejsou provedené, t. 670.

72, 21. X. 1930; 10.

na zmírnění hospodářské krise, t. 671.

72, 21. X. 1930; 11.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu západní části Slovenska (a to jmenovitě v okresech Topolčany, Nitra Pieštany, Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Malacky, Skalica na Slovensku, Bratislava, Brezno, Nová Baňa atd.) živelní pohromou postiženému, t. 1086.

118, 7. V. 1931; 8.

na rychlé poskytnutí pomoci rolníkům na Slovensku a Podkarpatské Rusi, postiženým tohoto roku katastrofální neúrodou, t. 1431.

145, 24. XI. 1931; 16.

na úpravu exekučních předpisů, které by znemožnily dražby, ničíce existenčně značný počet příslušníků rolnického stavu, kteří se dostali vlivem všeobecné hospodářské situace do nepříjemného položení insolventního, t. 2066.

222, 29. XI. 1932; 4.

v zájmu urychleného uspořádání církevně-politických otázek na Slovensku, t. 2379.

300, 28. XI. 1933; 6.

na změnu § 53 živn. zákona ze dne 10. X. 1924, č. 259 Sb. z., t. 2423.

309, 14. XII. 1933; 3.

ohledně poskytnutí podpory z fondu pro živelní pohromy a ohledně odpisu daní pro postižené obce Ludanice, Topolčany, Chabrany, Urmince, Nemčice a Livina (okres Topolčany), t. 2727.

343, 25. X. 1934; 22.

na vydání zákona, jímž se opět mění čl. XVI, odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 2758.

348, 27. XI. 1934; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1807. 192, 3. VI. 1932; 22.

k t. 2811. 357, 18. XII. 1934; 12.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 300 (zákon, kterým se upravuje užívání některých pastvin v zemích Slovenské a Podkarpatoruské v ročních pastevních obdobích 1930-1932)

32, 20. III. 1930; 9, doslov 13.

opravy chyb 33, 21. III. 1930; 49.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 389 (zákon o úpravě státních hranic s Německem, Rakouskem a Maďarskem)

46, 8. V. 1930; 12.

rozp. výb. zpr. t. 1049 (zákon o spotřební dani z minerálních olejů)

115, 27. III. 1931; 9, doslov 81.

rozp. výb. zpr. t. 1177 (zákon, který se zmocňuje ministr financí, aby sjednal státní půjčku)

123, 21. V. 1931; 15.

rozp. výb. zpr. t. 1460 (státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon na r. 1932)

145, 24. XI. 1931; 17.

doslov 154, 3. XII. 1931; 17.

vyjádření o resol. 29.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 2095 (zákon, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky Podkarpatoruských elektráren, akciové společnosti v Užhorodě)

227, 14. XII. 1932; 16.

rozp. výb. zpr. t. 2120 (zákon o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933)

233, 20. XII. 1932; 7.

doslov 234, 21. XII. 1932; 69.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

21, 21. II. 1930; 40.

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388)

42, 11. IV. 1930; 40.

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430).

48, 15. V. 1930; 49.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495).

58, 5. VI. 1930; 50.

o zákonu o státní půjčce investiční (t. 966)

106, 19. II. 1931; 50.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu

o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

112, 19. III. 1931; 70.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1931 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2230); mluví o interviewu Igora Dénese s Ferd. Peroutkou.

270, 11. V. 1933; 24.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

345, 6. XI. 1934; 57.ISP (příhlásit)