Georg Böhm

Narozen: v roce 1896
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BÖHM Georg

VII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink., soc.-pol., rozp., zásob. a živn.-obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby byl vydán zákon, jímž se mění a doplňují ustanovení § 112 zák. ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., ve znění zák. ze dne 13. VII. 1934, č. 143 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří t. 1204.

129, 27. I. 1938; 8.

na zavedení léčebné péče pro zaměstnance, kteří pro nedostatek práce byli z výrobního procesu vyloučeni a podléhali povinnému pojištění, t. 1205.

129, 27. I. 1938; 8.

na změnu zákona ze dne 31. III. 1925, č. 61 Sb. z., o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních), t. 1207.

129, 27. I. 1938; l.

na doplnění zákona o pracovní době, t. 1248.

132, 24. II. 1938; 3.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o dani z umělých jedlých tuků, t. 490.

49, 4. VI. 1936; 39.

o zákonu o úpravě stát. příplatku k podpoře nezaměstnaných (t. 1189), o zákonu, kterým se prodlužuje platnost hromadných kolektivních smluv (t. 1191) a o zákonu o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech (t. 1186).

128, 17. XII. 1937; 25.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 1. VI. 1932, č. 99 Sb. z., o odškodnění nemocí z povolání (t. 1268).

139, 15. III. 1938; 26.

Interpelace:

aby ve všeobecné veřejné okres. nemocnici v Kraslicích byl co nejdříve odstraněn nedostatek místa,

t. 210/I. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 358/IV. 35, 26. III. 1936; 5.

o nešvarech na trati Falknov n. Ohří-Klingenthal,

t. 263/X. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 396/IX. 39, 28. IV. 1936; 72.

o úřadování vrchního strážmistra Šoupala v Českém Jiřetíně,

t. 586/XIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/V. 70, 3. XII. 1936; 106.

že státní úředníci a zaměstnanci nedokonale ovládají německý jazyk,

t. 603/XXIV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 767/II. 78, 11. II. 1937; 6.

o zabavení členských knížek sudetskoněmecké strany v správním obvodu politického okresu jáchymovského,

t. 603/XXX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 786/IV. 82, 25. II. 1937; 3.

že se provádějí domovní prohlídky bez soudcovského rozkazu,

t. 664/IV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XVI. 88, 31. III. 1937; 4.

že nižší úřady pokračuj v trýznivé omezovací praxi proti kočovné výstavě sudetskoněmecké strany,

t. 673/XIV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XIII. 88, 31. III. 1937; 4.

aby novostavba kraslické poštovní budovy byla zadána domácí stavební firmě,

t. 744/IX. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 903/VIII. 98, 20. V. 1937; 4.

aby se při zřízení expositury státní policie v Lokti dbalo zásady národnostní rovnosti,

t. 790/XX. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 1041/XX. 112, 29. X. 1937; 10.

že nejdecká státní policie nestejně zachází s nejdeckými spolky,

t. 847/XVII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1060/IV. 112, 29. X. 1937; 11.

že orgány stát. policie v Kraslicích, četnického pátracího oddělení v Chebu a četnických stanic v Rotavě a Jindřichovicích proti zákonu provádějí domovní prohlídky,

t. 982/VI. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1081/XV. 114, 9. XI. 1937; 5.

o nezákonném postup obecních a četnických orgánů v Krásné Lípě,

t. 1069/IV. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/XVIII. 130, 22. II. 1938; 5.

o služebních přehmatech orgánů finančního oddílu v Jáchymově a celního úřadu v Božím Daru,

t. 1069/V. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1211/IX. 130, 22. II. 1938; 4.

o velkém poškození německých horských sedláků z kraslického okresu při nákupu bramborů pro stát. bramborovou akci 1937/38,

t. 1089/XII. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1185/XIX. 129, 27. I. 1938; 8.

o libovolném vypočítávání dávek z úředních činností při vydávání cestovních pasů,

t. 1115/IX. 115, 15. XI. 1937; 17.

odpov. t. 1243/VI. 133, 25. II. 1938; 19.

že se protahuje vyřízení dozorčí stížnosti proti úřadování starosty v Nejdku,

t. 1199/XIII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1373/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o odpírání cestovních pasů a pohraničních průkazů,

t. 1292/XI. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1394/XX. rozesl. 31. VIII. 1938.

že poštovní úřad v Perninku odmítá vydávati dvoujazyčné daňové složenky,

t. 1338/X. 148, 10. V. 1938; 6.

že bez důvodu bylo v Nejdku zakázáno uspořádati odpolední schůzku a že připojený překlad tohoto výměru je nesrozumitelný,

t. 1354/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Olomouci (přečin podle § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky).

44, 14. V. 1936; 4.

zpr. t. 550; zprav. dr. Dufek; nevydán.

77, 22. I. 1937; 9.

kraj. soud v Olomouci (přečin podle § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky).

48, 27. V. 1936; 6.

žádost odvolána. 112, 29. X. 1937; 13.

kraj. soud v Chebu (přečin podle § 23, č. 2 zákona na ochranu republiky).

129, 27. I. 1938; 9.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

Volán k pořádku:

143, 29. III. 1938; 23.ISP (příhlásit)