Hugo Bergmann

Narozen: v roce 1870

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BERGMANN Hugo

I. B. voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. rozp., soc. pol. a parl. úsp. kom.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

2, 18. VI. 1935; 9, 10.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na úpravu poměrů státních berních vykonavatelů, t. 113.

12, 8. XI. 1935; 31.

na úpravu služebních poměrů samosprávných zaměstnanců, t. 301.

29, 27. II. 1936; 4.

na změnu § 29 zákona ze dne 23. VII. 1919, č. 443 a ze dne 23. VII. 1919, č. 444 Sb. z. a n., za účelem úpravy pense pro vdovy po samosprávných úřednících, t. 302.

29, 27. II. 1936; 4.

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a někt. služebních poměrů stát. zaměstnanců (Platový zákon), t. 371.

35, 26. III. 1936; 5.

na zrušení §§ 187 a 188 zákona ze dne 25. I. 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru stát. úředníků a stát. sluhů (služební pragmatika), t. 372.

35, 26. III. 1936; 5.

na poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženému obyvatelstvu na Německobrodsku, zejména v Okrouhlici, t. 439.

44, 14. V. 1936; 4.

na vydání zákona, jímž se upravují služební poměry trvale ustanovených okresních zřízenců a cestařů, t. 484.

49, 4. VI. 1936; 4.

na úpravu poměrů státních berních vykonavatelů, t. 693.

72, 10. XII. 1936; 4.

na poskytnutí pomoci zemědělcům okresu humpoleckého, postiženým živelní pohromou, t. 1008.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 28.

k t. 1170, 1171, 1172, 1173, 1176, 1177, 1178.

127, 16. XII. 1937; 52-56.

Návrhy resoluční:

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 30.

k t. 511. 53, 16. VI. 1936; 32.

k t. 1029. 110, 26. VI. 1937; 12.

k t. 1190. 128, 17. XII. 1937; 55.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 241

(návrh posl. Berana, Hampla, Zeminové, dr Jos. Dolanského, Mlčocha, Tauba a Zierhuta [tisk 225] na vydání zákona, č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na rok 1936)

23, 19. XII. 1935; 8, doslov 27.

rozp. výb. zpr. t. 242

(zákon, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost)

24, 20. XII. 1935; 6, doslov 34.

rozp. výb. zpr. t. 249

(zákon o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové)

24, 20. XII. 1935; 6, doslov 34.

rozp. výb. zpr. t. 265

(další poskytování poplatkových úlev při splynutí [fusi] nebo při přeměně právního útvaru některých podniků)

25, 21. I. 1936; 10, doslov 23.

rozp. výb. zpr. t. 417

(návrh posl. dr Kozáka, Jaši, dr inž. Tumlířové, dr inž. Brdlíka, Staska a Kirpalové na úpravu některých právních poměrů vysokoškolských asistentů)

42, 7. V. 1936; 15.

doslov 43, 8. V. 1936; 12, 15.

rozp. výb. zpr. t. 511

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. května 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich)

53, 16. VI. 1936; 5, doslov 25.

rozp. výb. zpr. t. 567

(zákon, kterým se mění finanční zákon na rok 1936).

59, 27. VI. 1936; 11, doslov 22.

rozp. výb. zpr. t. 1018

(návrh posl. Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Zierhuta a dr Luschky na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění)

108, 24. VI. 1937; 5.

rozp. výb. zpr. t. 1019.

návrh posl. Berana, dr. Meissnera, dr. Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Zierhuta a dr. Luschky na změnu a doplnění zákona ze dne 18. března 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění)

108, 24. VI. 1937; 5.

rozp. výb. zpr. t. 1024.

za omluveného dr. Stránského (zákon o úsporných opatřeních personálních)

109, 25. VI. 1937; 19, doslov 29.

rozp. výb. zpr. t. 1029

(zákon, kterým se mění zákon ze dne 13. VII. 1922, č. 226 Sb. z. a n. o školách obecných a měšťanských)

110, 26. VI. 1937; 4,

doslov 11, vyjádření o resoluci 12.

rozp. výb. zpr. t. 1158

(zákon, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 21. XII. 1935, č. 267 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové)

125, 14. XII. 1937; 5.

doslov 127, 16. XII. 1937; 56.

rozp. výb. zpr. t. 1169

(zákon o úsporných opatřeních personálních)

125, 14. XII. 1937; 5.

doslov 117, 16. XII. 1937; 56.

rozp. výb. zpr. t. 1264.

(zákon o poplatkovém ekvivalentu)

145, 5. IV. 1938; 4, doslov 27.

rozp. výb. zpr. t. 1320

(zákon o povinnosti ústavů, podniků, fondů a některých sociálních zařízení ukládati část prostředků ve státních půjčkách)

146, 7. IV. 1938; 18, doslov 34.

rozp. výb. zpr. t. 1352

(zákon o soustavě drobných peněz)

149, 12. V. 1938; 5, doslov 8.

rozp. výb. zpr. t. 1442 (za omluv. dr. inž. Brdlíka)

(zákon o zřízení parlamentního úsporného a kontrolního výboru).

158, 15. XII. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací (t. 33).

4, 24. VI. 1935; 26.

o stá ním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 290).

28, 20. II. 1936; 27.

o zákonu o výměně dluhopisů vnitrního státního dluhu (t. 438).

45, 14. V. 1936; 3.

o zákonu o půjčce na obranu státu (t. 475).

48, 27. V. 1936; 13.

o zákonu o drahách (železniční zákon) (t. 698).

75, 17. XII. 1936; 36.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

81, 19. II. 1937; 15.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o sudetskoněmecké straně.

141, 17. III. 1938; 35.

Interpelace:

ve věci provokačního odřeknutí hudebního festivalu v Karl. Varech,

t. 88/XII. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XII. 29, 27. II. 1936; 4

o nedostatcích vlád. nař. z 15. VI. 1934, č. 133 Sb. z. a n., o služebním oděvu státních zřízenců,

t. 88/XIII. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 304/VI. 29, 27. II. 1936; 4.

o slevě na drahách pro státní zaměstnance,

t. 119/II. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 274/XI. 27, 18. II. 1936; 6.

o nedodržování osmihodinové doby pracovní školníků,

t. 119/III. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 304/V. 29, 27. II. 1936; 4.

ve věci provádění zákona č. 279/1934 Sb. z. a n.,

t. 119/VI. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 304/VIII. 29, 27. II. 1936; 4.

o systemisaci služebních míst úředníků III. služební třídy a zemských a okresních úřadů,

t. 119/VII. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XX. 29. 27. II. 936; 4.

ve věci odvolání výnosu ze dne 18. I. 1935, č. j. 43.545/1934 o přiznávání domovského práva pomocným kancel. úředníkům státním,

t. 19/IX. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 284/II. 27, 18. II. 1936; 6.

o složení okresních školních výborů,

t. 119/X. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XXIV. 29, 27. II. 1936; 4.

o dovolené státních zaměstnanců,

t. 119/XI. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 315/I. 31, 5. III. 1936; 5.

ve věci zhodnocení vojenské služby,

t. 469/XX. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 636/V. 62, 15. X. 1936; 4.

ve věci zhodnocení prémiových reserv převedených do státní pokladny zaměstnancům státním,

t. 469/XXI. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 636/II. 62, 15. X. 1936; 4.

o poměrech v obecním zastupitelstvu města Staré Boleslavi a činnosti okresního úřadu v Brandýse nad Labem,

t. 586/III. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/VI. 68, 1. XII. 1936; 94.

o poměrech v obecním zastupitelstvu města Staré Boleslavě,

t. 607/XXI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/VI. 68, 1. XII. 1936; 94.

ve věci vydání služebního řádu pro civilní smluvní zaměstnance vyšších služeb vojenské správy podle § 210 platového zákona,

t. 694/X. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 828/VII. 88, 31. III. 1937; 4.

ve věci systemisace služebních míst pragmatikálních zaměstnanců státních lesů a statků,

t. 785/IV. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 946/IV. 105, 15. VI. 1937; 3.

ve věci opomíjení vojenské služby při povyšování státních zaměstnanců,

t. 785/V. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 925/IX. 104, 11. VI. 1937; 4.

ve věci započtení určité doby pro postup o vyšších požitků poštovním úředníkům.

t. 785/VI. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 983/II. 110, 26. VI. 1937; 3.

ve věci provedení zákona ze dne 26. III. 1936, č. 66 Sb. z. a n., kterým se prodlužují a doplňují zákony, týkající se bytové péče,

t. 785/VII. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 1050/V. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci přeřadění spojených obcí Dubí, Újezd a Dřín v pol. okr. Kladno do skupiny B činovného,

t. 902/XIV. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1060/X. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci úpravy služebních a platových poměrů finanční stráže jako ozbrojeného sboru a složky stráže obrany státu,

t. 1135/IV. 116, 27. XI. 1937; 10.

odpov. t. 1267/VI. 142, 18. III. 1938; 33.

o dopravních nedostatcích v Brandýse n. Lab.,

t. 1258/IX. 139, 15. III. 1938; 5.

odpov. t. 1382/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Brandýse n. L. (pro přestupek podle §u 2 zákona ze dne 28. VI. 1933, č. 108 Sb. z. a n.)

4, 24. VI. 1935; 4.

zpr. t. 111; zprav. Lichner; nevydán.

14, 15. XI. 1935; 13.ISP (příhlásit)