Jan Vodička

Narozen: v roce 1893
Zemřel: v roce 1961

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VODIČKA Jan

II. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. br., im., hosp., soc.-pol. a živn.-obch.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh iniciativní:

na okamžitou pomoc zemědělcům obce Obytce, pol. okr. Klatovy, postiženým živelní pohromou začátkem května 1936, t. 540.

55, 22. VI. 1936; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 139. 15, 4. XII. 1935; 16.

k t. 357. 33, 19. III. 1936; 14.

k t. 1017. 109, 25. VI. 1937; 12.

k t. 1264. 145, 5. IV. 1938; 26, 27.

k t. 1314. 146, 7. IV. 1938; 15.

Návrh doplňovací:

k t. 357. 33, 19. III. 1936; 14.

Návrhy resoluční:

k t. 357. 33, 19. III. 1936; 19.

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 63.

Prohlášení:

jménem klubu komunistických poslanců k zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. V. 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 511).

53, 16. VI. 1936; 23.

za rozpravy o zákonu o drahách (t. 912) o válce ve Španělsku.

98, 20. V. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zák. ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. a n. (t. 357).

32, 17. III. 1936; 17.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 13.

o zákonu o branné výchově (t. 1017).

108, 24. VI. 1937; 27.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 35.

o zákonu o poplatkovém ekvivalentu (t. 1264).

145, 5. IV. 1938; 15.

o zákonu, jímž se doplňuje ustanovení § 5, odst. 1 zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům (t. 1314).

146, 7. IV. 1938; 4.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon o umisťování délesloužících poddůstojníků (t. 1348); mluví též o poměrech v pohraničí.

149, 12. V. 1938; 33.

Interpelace:

o otázce stíhání občanů správními úřady z projevy sympatie k SSSR,

t. 63/IV. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 259/V. 26, 23. I. 1936; 4.

o svévolném postupu okresní berní správy v Pardubicích a jejích exekutorů při vymáhání daní od malých živnostníků,

t. 80/VIII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 274/V. 27, 18. II. 1936; 6.

o smrti vojína Josefa Nováka,

t. 80/IX. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 259/VI. 26, 23. I. 1936; 4.

o zabavení knihy J. Doliny "Pět cípů" státním zastupitelstvím v Praze,

t. 133/III. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 274/XIII. 27, 18. II. 1936; 6.

o protidemokratickém postupu vojenských velitelství v Kutné Hoře a v Košicích,

t. 210/VIII. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 315/IV. 31, 5. III. 1936; 5.

o protizákonném postupu okresních vyživovacích komisí o žádostech za vyživovací příspěvek rodinám narukovavších záložníků-nezaměstnaných,

t. 469/XI. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 626/IV. 61, 8. X. 1936; 34.

o protizákonném postupu okresního hejtmana Palmy v Říčanech,

t. 521/IV. 55, 22. VI. 1936; 99.

odpov. t. 626/IX. 61, 8. X. 1936; 34.

o nepřátelském protisovětském chování štábního kapitána Hejnovského u 7. dělostřeleckého pluku v Olomouci,

t. 523/I. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 623/XVII. 61, 8. X. 1936; 34.

poměrech na stavbě krytů v brdské střelnici,

t. 577/III. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 663/XIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

o sebevraždě dvou vojínů u 10. roty 30. pěš. pluku v Josefově n. Metují,

t. 577/XI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 663/XIV. 65, 27. XI. 1936; 6.

o neodpovědném postupu vojenských úřadů v případě zranění vojína 25. pěš. pluku Františka Kadlece,

t. 577/XII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/XIV. 68, 1. XII. 1936; 94.

o protekčním osvobození syna agrárního funkcionáře Bobka z Bechova od vojenské služby,

t. 607/I. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 713/II. 75, 17. XII. 1936; 8.

o svévolném šikanování vojínů 5. roty 29. pěšího pluku velitelem roty, poručíkem Šindelářem,

t. 607/X. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 750/VI. 78, 11. II. 1937; 6.

o nezákonném rozpuštění veřejné schůze KSČ v Praze-Košířích,

t. 613/XVII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 768/III. 78, 11. II. 1937; 6.

o neslýchané censurní praxi státního zastupitelství v Praze proti časopisu Maják,

t. 655/II. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 692/V. 74, 15. XII. 1936; 3.

o propagování hitlerovských fašistických theorií o rasismu v kursu pro dobrovolné sestry Čs. Červeného kříže,

t. 790/II. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 925/X. 104, 11. VI. 1937; 4.

o neslýchaném postupu četníků ve Vehynicích vůči nezaměstnanému dělníku Karasovi,

t. 853/I. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1047/VII. 112, 29. X. 1937; 11.

o neslýchané vyšetřovací praxi četnictva a policie v Jinonicích,

t. 853/II. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1047/VIII. 112, 29. X. 1937; 11.

o vypovězení jednou provždy aktivně sloužícího vojína z celého polit. okr. královédvorského,

t. 853/III. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1023/XV. 112, 29. X. 1937; 10.

ve věci svévolného postupu správy stát. obecné školy s českosl. jazykem vyučovacím v Nové Vsi,

t. 876/I. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1060/VII. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci zadávání prací na stavbě II. etapy kasáren v Lounech,

t. 876/II. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1045/XX. 112, 29. X. 1937; 11.

o stálém šikanování a zatýkání vojínů 7. dragounského pluku v Hodoníně,

t. 996/XVII. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1070/IX. 112, 29. X. 1937; 11.

o nevydání cestovních pasů příslušníkům komunistické strany,

t. 1135/VI. 116, 27. XI. 1937; 10.

odpov. t. 1259/IV. 140, 16. III. 1938; 45.

o propuštění z politických důvodů dělníka zaměstnaného v továrně "Avia",

t. 1135/VII. 116, 27. XI. 1937; 10.

odpov. t. 1221/X. 130, 22. II. 1938; 5.

o provádění různých zakázkových soukromých prací ve vězeňských dílnách věznice kraj. trest. soudu v Praze-Pankráci,

t. 1139/VI. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1267/XI. 142, 18. III. 1938; 33.

o protizák. postupu intervenujícího komisaře policej. ředitelství v Praze na veřejné schůzi v Záběhlicích,

t. 1244/II. 134, 3. III. 1938; 3.

odpov. t. 1382/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nepřijímání příslušníků KSČ a Průmyslových svazů rudých odborů do zaměstnání na stavby důležité pro obranu státu,

t. 1292/VII. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1385/XVI. rozesl. 31. VIII. 1938.

o nemožném postupu vůči policejním strážníkům, přeloženým z Prahy do Liberce,

t. 1386/III. rozesl. 31. VIII. 1938.

Slovo odňato:

98, 20. V. 1937; 6.ISP (příhlásit)