ThDr. Gejza Porubszky

Narozen: v roce 1887

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PORUBSZKY Gejza, Dr.

XVI. voleb. kraj

MS (OKS)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 15.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. zeměd.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

16, 5. XII. 1935; 69.

o zákonu, kterým se prodlužuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, ve znění čl. I zákona ze dne 26. VI. 1935, č. 131 Sb. z. a n., t. 476.

49, 4. VI. 1936; 8.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. V. 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 511).

53, 16. VI. 1936; 14.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

67, 30. XI. 1936; 50.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu. a dávky z majetku (t. 788); mluví též o vinařích na Slovensku.

80, 18. II. 1937; 50.

o zákonu o branné výchově (t. 1017).

108, 24. VI. 1937; 21.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 42.

o zákonu o úlevách při splácení pohledávek za některými zemědělci (t. 1262) a o zákonu, kterým se znovu částečně mění vlád. nař. z 31. III. 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnávacím řízení a dávají ustanovení o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům, jejichž návrh na vyrovnání nebyl v zemědělském vyrovnávacím řízení přijat (t. 1263).

139, 15. III. 1938; 7.

Interpelace:

o zrovnoprávnění učitelských sil s vysokoškolským vzděláním, působících na měšťanských školách na Slovensku a Podkarpatské Rusi,

t. 352/I. 33, 19. III. 1936; 3.

odpov. t. 530/V. 56, 24. VI. 1936; 67.

o křivdivém vyřizování věcí kongruálních,

t. 658/I. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 772/VIII. 78, 11. II. 1937; 6.

o poškození čtvrté skupiny staropensistů,

t. 737/IV. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 910/X. 100, 3. VI. 1937; 4.

o křivdivém sestavení seznamu advokátů, vydaného na základě zostřeného zákona na ochranu republiky,

t. 744/I. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 910/XII. 100, 3. VI. 1937; 4.

o přehmatech přednosty důchodkového úřadu v Parkáni a o připravení a vydání nového zákona o víně, prodchnutého sociální myšlenkou,

t. 807/III. 85, 5. III. 1937; 45.

odpov. t. 983/I. 110, 26. VI. 1937; 3.

o šikanování veslařů v Bratislavě,

t. 1011/XV. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1142/IX. 123, 9. XII. 1937; 4.

o křivdě, páchané okres. hejtmanem v Moldavě používáním názvů míst,

t. 1089/II. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1221/III. 130, 22. II. 1938; 5.

o úmrtí dragouna Zoltána Mihálya,

t. 1344/XIII. 149, 12. V. 1938; 41.

odpov. t. 1396/XIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o naléhavém uspořádání pensijních věcí železničních zaměstnanců,

t. 1366/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o naléhavém vyřizování povolení ke kácení lesů v okr. Feledince,

t. 1366/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o tom, proč byly odepřeny legitimace pro malý pohraniční styk Viktorovi Bartalosovi, Jul. Sághymu, Jos. Scheiringerovi, Lad. Skribovi, Veronice Skribové roz. Horvátové a Imrichovi Zelinkovi, obyvatelům v Mliečném,

t. 1377/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Komárně (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zák. č. 50/23 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 17.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

29, 27. II. 1936; 4.

okr. soud v Parkáni (přestupek urážky podle § 1, § 5, odst. 1, č. 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

25, 21. I. 1936; 9.

zpr. t. 368; zprav. F. Dlouhý; nevydán.

44, 14. V. 1936; 8.

kraj. soud v Komárně (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

60, 7. X. 1936; 9.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

88, 31. III. 1937; 4.ISP (příhlásit)