Ing. Ernst Peschka

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PESCHKA Ernst, inž.

XIV. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. in., rozp., techn.-doprav. a živn.-obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh pozměňovací:

k t. 490. 50, 5. VI. 1936; 16.

Návrh resoluční:

k t. 150. 22, 12. XII. 1935; 39, 40.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády

6, 26. VI. 1935; 30.

o zákonu o spotřební dani z kyseliny octové (t. 236), o spotřební dani z přípravků ke kypření těsta (t. 244); též o postupu berních úřadů vůči poplatníkům.

23, 19. XII. 1935; 21.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 290).

28, 20. II. 1936; 33.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (t. 541) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

57, 25. VI. 1936; 53.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 60.

o zákonech vtahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

127, 16. XII. 1937; 26.

Interpelace:

o přehmatech četnictva v Domašově v okr. frývaldovském,

t. 147/VIII. 18, 7. XII. 1935; 31.

odpov. t. 304/I. 29, 27. II. 1936; 4.

že německy překlad Sbírky zákonů a nařízení československého státu vychází opožděně,

t. 577/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/III. 70, 3. XII. 1936; 106.

že opavské policejní ředitelství ve svém jazykovém styku s cizozemskými Němci nedbá jazykového zákona a rozhodování nejvyššího správního soudu,

t. 649/XVII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XXXIII. 80, 18. II. 1937; 4.

že jsou živnostníci sužováni exekucemi, zavedenými ještě v upomínací lhůtě,

t. 673/XV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 848/XXI. 91, 9. IV. 1937; 3.

o četných zákazech fotografování v rozličných politických okresích,

t. 678/IV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XXV. 88, 31. III. 1937; 4.

o nestejné censurní praxi,

t. 744/XVI. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 925/XXI. 104, 11. VI. 1937; 4.

že ve Fulneku nebyla povolena vývěsná skřínka,

t. 766/V. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 910/XVI. 100, 3. VI. 1937; 4.

že finanční strážníci sužováním brzdějí cizinecký ruch,

t. 766/XIII. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 910/XIX. 100, 3. VI. 1937; 4.

že plzeňská obchodní a živnostenská komora bez důvodu odepřela uděliti komorní vyznamenání a že nedodržuje ustanovení jazykového zákona,

t. 771/XI. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 916/XVIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

o odstrkování Němců v živnostenských inspektorátech,

t. 799/II. 85, 5. III. 1937; 4.

odpov. t. 1076/XXI. 112, 29. X. 1937; 11.

že orgány stát. policie a četnictva proti zákonu provádějí domovní prohlídky,

t. 864/XVI. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1063/V. 112, 29. X. 1937; 11.

že činovníci četnické stanice v Sudicích, v okr. opavském, Jos. Krčal a Wichnak, bez důvodu rozpustili schůzi podle § 2,

t. 888/XXII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XXVI. 112, 29. X. 1937; 11.

že nebyl splněn slib, že bude v Československé republice zřízena německá vysoká obchodní škola,

t. 902/XII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XXII. 112, 29. X. 1937; 11.

o uznání účetnictví na volných listech za platně důkazné při sporech podle poplatkového práva,

t. 911/VI. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1063/XXVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

ze okresní úřad v Plané libovolně vykonává "volné uvážení",

t. 918/XVII. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/VIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že správce stát. policejního úřadu v Javorníku, pan dr Prochaska, šikanuje při provádění shromažďovací policie,

t. 960/XII. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/VI. 112, 29. X. 1937; 11.

o omezení jazykového práva v osnově "malé novely k živnostenskému řádu", jež odporuje mezinárodnímu právu a ústavě,

t. 996/VI. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/XXV. 111, 29. X. 1937; 11.

že Čsl. exportní ústav v Praze porušuje jazykové právo,

t. 1199/V. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1331/VIII. 148, 10. V. 1938; 6.

o úřadování finančního strážníka, které odporuje předpisům,

t. 1361/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že opavská stát. policie obtěžuje státní občany,

t. 1366/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o ztýrání státních občanů v Krnově,

t. 1368/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o protiústavním jednání ministerstva financí,

t. 1368/XII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o protiústavním postupu při udělování koncesovaných živností,

t. 1386/I. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Opavě (přečin podle § 14, č. 5 zák. na ochranu republiky).

8, 5. XI. 1935; 18.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

36, 21. IV. 1936; 6.

kraj. soud trest. v Brně (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky.

8, 5. XI. 1935; 18.

zpr. t. 179; zprav. V. Košek; nevydán.

28, 20. II. 1936; 56.

okr. soud v Opavě (přestupek urážky na cti podle zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 19.

zpr. t. 208; zprav. dr S. Hula; nevydán.

27, 18. II. 1936; 30.

kraj. soud v N. Jičíně (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

64, 29. X. 1936; 5.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

94, 22. IV. 1937; 4.ISP (příhlásit)