Dr. Guido Klieber

Narozen: v roce 1898

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLIEBER Guido

VII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. in., rozp., soc.-pol., zahr., zeměď. a živn.-obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby ihned byla provedena pomocná opatření pro území volebních krajů karlovarského, plzeňského, lounského a českolipského, těžce postižená trvalým suchem, t. 68.

8, 5. XI. 1935; 16.

na změnu § 1, odst. 2 vládního nařízení ze dne 21. XII. 1935, č. 250 Sb. z. a n., t. 319.

29, 27. II. 1936; 4.

na vydání zákona o vyvážení z dluhů zbytkových statků, přidělených podle §§ 24 a 25 zákona ze dne 30. I. 1920, č. 81 Sb. z. a n., t. 320.

29, 27. II. 1936; 4.

na snížení úrokové míry u úroků z prodlení za nezaplacené daně na 41/2 %, t. 321.

29, 27. II. 1936; 4.

o výměně jednotlivých zemědělsky používaných pozemkových parcel ke scelení pozemků, t. 342.

32, 17. III. 1936; 5.

na ochranu osob zaměstnaných dobýváním a zpracováním radia, t. 354.

32, 17. III. 1936; 5.

na doplněn § 26 vlád. nař. ze dne 20. VII. 1935, č. 168 Sb. z. a n., o úpravě některých výrobních a odbytových poměrů v mlynářství, t. 620.

60, 7. X. 1936; 8.

aby byl vydán zákon na ochranu osob zaměstnaných dobýváním a zpracováním radia, t. 1206.

129, 27. I. 1938; 8.

na změnu zákona ze dne 17. II. 1922, č. 76 Sb. z. a n., o vojenských požitcích zaopatřovacích, t. 1214.

129, 27. I. 1938; 8.

aby byla ihned učiněna pomocná opatření pro obyvatele, majetníky domů a pozemků v Hartmanově a okolí, postižené bouří dne 28. V. 1938, t. 1371.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o státní závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

141, 17. III. 1938; 3.

Interpelace:

že se úmyslně zdržuje potvrzení nově zvoleného obecního starosty,

t. 390/V. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 589/I. 60, 7. X. 1936; 8,

o nevážnosti ke katolickým zvykům se zřetelem na komunistické projevy,

t. 613/XV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 692/VI. 74, 15. XII. 1936; 3.

o trýznivém užívání dvorního dekretu císařovny Marie Terezie proti akcím sociální svépomoci,

t. 649/II. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XIX. 80, 18. II. 1937; 4.

že byla bez důvodu a proti zákonu provedena domovní prohlídka bochovské okresní úřadovny sudetskoněmecké strany.

t. 675/XIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XI. 88, 31. III. 1937; 4.

o § 22 ústavní listiny,

t. 678/II. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/VI. 88, 31. III. 1937; 4.

o zkrác. stát. občanů německé národnosti tím, že ve vozech stát. drah nejsou aspoň dvoujazyčné nápisy,

t. 902/VII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1081/XIV. 114, 9. XI. 1937; 5.

že velitel četnické stanice v Dubé surově jedná s nezaměstnanými,

t. 960/XV. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1076/XIV. 112, 29. X. 1937; 11.

o ohrožení života horníků a nedostatečném zjištění vinníků při pohromě na dole Ferdinand v Rokycanech, způsobené vniknutím vody

t. 982/XX. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/XIX. 112, 29. X. 1937; 11.

že tachovský stát. policejní úřad nezákonným způsobem vykonával shromažďovací policii,

t. 996/XIII. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/XXVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že okres. úřad v Podbořanech neprávem potrestal 9 členů sudetskoněmecké strany,

t. 1011/XVIII. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1109/XVI. 116, 27. XI. 1937; 5.

že v "Úředním listě Československé republiky", Praha III, Karmelitská 6, byla výlučně česky vypsána místa stát. obvodních lékařů v okresích s kvalifikovanou německou většinou,

t. 1062/XV. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1267/II. 142, 18. III. 1938; 33.

o imperialistické propagandě na pražských pouličních drahách,

t. 1062/XXVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1257/III. 136, 8. III. 1938; 43.

o nepřipuštění časopisu "Deutsche Luftwacht" s přílohami "Luftwissen", "Luftwehr" a "Luftwelt",

t. 1197/XII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1350/XV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o obsazení místa presidenta krajského soudu u krajského soudu v Chebu,

t. 1208/XI. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1373/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že traťmistr stanice čsl. stát. drah v Měděnci odmítl přijmouti k odklizování sněhu nezaměstnané, kteří jsou členy sudetskoněmecké strany, předseda Konrád Henlein,

t. 1222/VIII. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1394/IV. rozesl. 31. VIII. 1938.

o četných, zákonem neodůvodněných přehmatech proti shromažďovacímu zákonu,

t. 1265/X. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1396/I. rozesl. 31. VIII. 1938.

že Gretě Grauové z Nejdku č. 612 byl proti zákonu odepřen cestovní pas,

t. 1292/I. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1394/XIX. rozesl. 31. VIII. 1938.

že českoslov. vláda nevyplatila odškodnění těm, kdož za války byli postiženi na majetku,

t. 1308/XIV. 147, 26. IV. 1938; 8.

že se porušuje užívání jazyků v soukromém obchodním styku,

t. 1330/V. 148, 10. V. 1938; 6.

že vojenské hlídky bez důvodu obtěžují lidi a snižují je ve veřejné vážnosti,

t. 1339/IV. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1394/XIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o štvavém článku v časopise "Naše vojsko XI. 9-10" na stránce 77

t. 1366/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že vrch. četnický strážmistr Witaček v Nových Hamrech v okr. nejdeckém ztýral člověka,

t. 1368/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o dalších zákonem neodůvodněných rozpuštěních schůzí podle § 2,

t. 1368/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Chebu (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

25, 21. I. 1936; 9.

zpr. t. 643; zprav. dr Neuman; nevydán.

77, 22. I. 1937; 9.

okr. úřad ve Žluticích (neoprávněné užívání titulu doktor).

29, 27. II. 1936; 4.

zpr. t. 416; zprav. J. Lichner; nevydán.

50, 5. VI. 1936; 21.

okres. soud ve Žluticích

(přestupek podle §§ 5 a 6 zákona č. 254/1921 Sb. z. a n.).

130, 22. II. 1938; 5.ISP (příhlásit)