Ing. Franz Karmasin

Narozen: v roce 1901
Zemřel: v roce 1970

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KARMASIN Franz, inž.

X. voleb. kraj

SdP

Slib v konal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. im., in., kult., rozpr., soc.-pol. zahr., zdrav. a zeměd.

Stal se členem klubu posl. DNS 7. XI. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na pomocná opatření pro obyvatele obce Hornia Štubňa v okr. turčanskosvatomartinském, těžce poškozené požárem v r. 1927, t. 366.

34, 20. III. 1936; 47.

aby se ihned poskytla vydatná pomoc obyvatelům obcí Briešťa a Hadviga v okr. turčanskosvatomartinském na Slovensku, kteří byli velmi těžce postiženi živelní pohromou dne 28. V. 1936, t. 601.

60, 7. X. 1936; 8.

Návrhy resoluční:

k t. 150. 22, 12. XII. 1935; 39.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze dne 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 3.

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zák. ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (t. 293).

29, 27. I. 1936; 15.

o návrhu posl. Dlouhého, in. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů jakož i škol. inspektorů, ředitelů národ. škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802).

85, 5. III. 1937; 22.

Věcná poznámka:

za rozpravy o státním rozpočtu pro r. 1936 (t. 150) a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935, v níž reaguje na řeč posl. dr Kozáka, pronesenou ve 20. schůzi.

20, 10. XII. 1935; 60.

Interpelace:

naléhavá o soukromém vyučování na Hlučínsku.

t. 531. 55, 22. VI. 1936; 4.

odpov. t. 588. 60, 7. X. 1936; 8.

že státní úřady v Kremnici a Prievidzi nedodržují ustanovení jazykového nařízení,

t. 258/IV. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 396/VIII. 39, 28. IV. 1936; 72.

že cvičebnice německého jazyka rozšířená na českých školách, má protistátní tendenci,

t. 263/XIII. 25, 21. I. 1936; 9. že

o nezákonitém jednání orgánů opavské státní policie s účastníky rozpuštěné schůze,

t. 341/XVII. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 530/VI. 56, 24. VI. 1936; 67.

o nezákonném jednání státní lesní správy že v Usťčorně na Podkarpatské Rusi,

t. 422/X. 40, 29. IV. 1936; 108.

odpov. t. 608/I. 60, 7. X. 1936; 8.

že buštinské ředitelství stát. lesů a statků nedodržuje zákony, pokud jde o zaměstnance v Usťčorně, Ruské Mokré a Německé Mokré na Podkarpatské Rusi,

t. 446/II. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 614/XVI. 60, 7. X. 1936; 8.

že řídící učitel Josef Pszczolka byl neprávem zase přijat do školní služby,

t. 446/XXII. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 626/XIV. 61, 8. X. 1936; 34.

že se nedodržují ustanovení zákona č. 162/1935 Sb. z. a n. o zákazu zřizovati pobočky v Bratislavě,

t. 469/I. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 626/XV. 61, 8. X. 1936; 34.

o výkonech ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy,

t. 552/II. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/I. 70, 3. XII. 1936; 106.

že se proti zákonu protahuje šetření o národnosti dvou německých dítek v Písečné u Slavonic,

t. 603/V. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 757/II. 78, 11. II. 1937; 6.

o pružném presidiálním výnosu stran státní spolehlivosti, uveřejněném v "Obecním věstníku zemského hlavního města Brna", ročník XVI, č. 9 z 1. V. 1936,

t. 607/XII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 767/VI. 78, 11. II. 1937; 6.

o nenávistných, štvavých, trestu zasluhujících, veřejný mír ohrožujících článcích ve školních knihách,

t. 613/XVI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 757/VIII. 78, 11. II. 1937; 6.

že pražský obchodní dům Brouk a Babka obešel vládní nařízení ze dne 16. VII. 1935, č. 162 Sb. z. a n.,

t. 619/VIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/XVI. 80, 18. II. 1937; 4.

že se při vyučování zeměpisu nepřihlíží k místním jménům, podle ústavy volně užívaným v řeči,

t. 655/XV. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 791/IV. 82, 25. II. 1937; 3.

že úřad státních knihovních instruktorů nedbá čl. 39 vlád. nař. ze dne 5. XI. 1919, č. 607 Sb. z. a n.,

t. 673/II. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 797/XII. 84, 4. III. 1937; 4.

že se nesprávně užívá neněmeckého písmene "Č" v učebnici, kterou vydalo pražské státní nakladatelství,

t. 675/VII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 848/XX. 91, 9. IV. 1937; 3.

že se zamýšlí zříditi českou menšinovou školu v Kocléřově,

t. 694/II. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 848/XXIII. 91, 9. IV. 1937; 3.

že se školních dětí zneužívá k politickým účelům,

t. 694/III. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 848/XXIV. 91, 9. IV. 1937; 3.

že kružberský četnický strážmistr Slezák proti zájmu služby agitoval pro českou menšinovou školu,

t. 694/VI. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 797/V. 84, 4. III. 1937; 4.

že bratislavský okresní úřad odepřel vystaviti cestovní pas ze stranických důvodů,

t. 738/VII. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 903/V. 98, 20, V. 1947; 4.

o počtu čs. státních občanů německé národnosti zaměstnaných v oboru ministerstva školství a národní osvěty,

t. 744/VI. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 983/XXI. 110, 26. VI. 1937; 3.

o zastavení činnosti dobrovolného hasičského sboru v Rohově na Hlučínsku,

t. 766/IX. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 910/IV. 100, 3. VI. 1937; 4.

o provisionovaných lesních dělnících v karpatských zemích,

t. 766/X. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 916/XII. 100, 3. VI. 1937; 4.

že školské úřady, zvláště okresní školní inspektor Rohn, trýznivě potrestaly členy chebského "Wandervögel",

t. 766/XIV. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 983/VIII. 110, 26. VI. 1937; 3.

o vadném úřadování notáře Kašpara Gézy Duby ve Sloven. Pravnu,

t. 769/XI. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 916/XIV. 100, 3. VI. 1937; 4.

o podloudnické aféře prof. Jos. Marie Seewartha z Bratislavy,

t. 769/XVI. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 910/VIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

o závažných nedostatcích soupisu obyvatelstva v oblasti hlučínské,

t. 771/II. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 925/XXVI. 104, 11. VI. 1937; 4.

že vyšovatecká česká menšinová škola v Buku jest nesprávně označena jako taková,

t. 790/XXII. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 925/XXVIII. 104, 11. VI. 1937; 4.

že bylo bez důvodu zakázáno rozšiřovati hannoverský časopis "Volk und Welt",

t. 790/XXV. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 916/XX. 100, 3. VI. 1937; 4.

o účasti hudebního sboru 19. pěš. pluku při představení mukačevského "Sokola",

t. 861/IX. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1050/XV. 112, 29. X. 1937; 11.

o pobuřujícím nápisu v kantině dělostřeleckého pluku č. 110 v Žilině,

t. 888/XII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1075/XIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že městský notářský úřad v Bratislavě nepatřičně protahuje řízení podle § 1, odst. 1 vlád. nař. č. 162/1935 Sb. z. a n.,

t. 888/XXVIII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1063/VIII. 112, 29. X. 1937; 111.

o služebních poklescích obvodního notáře Alexandra Erdöse v Kopernici,

t. 918/X. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1081/II. 114, 9. XI. 1937; 5.

že na škole s německým vyučovacím jazykem jest zaměstnána učitelka neznající němčiny,

t. 918/XI. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1063/XXVI. 112, 29. X. 1937; 11.

že pracovní úřad v Žilině poškozuje českosl. stát. občany německé národnosti při udělování povolení na cestu do ciziny,

t. 982/XV. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1142/IV. 123, 9. XII. 1937; 4

že státní policejní úřady svévolně vydávají trestní nálezy,

t. 1011/IX. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1092/VII. 115, 15. XI. 1937; 3.

že se české školy naplňují německými dětmi,

t. 1039/XVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1211/XIV. 130, 22. II. 1938; 4.

o význačném porušení jazykového zákona a jazykového nařízení okres. soudcem dr Vladimírem Bartovým v Bratislavě,

t. 1039/XIX. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1142/VIII. 123, 9. XII. 1937; 4.

o služebních poklescích notáře Kašpara Duby ve Slovenském Pravně,

t. 1039/XX. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1185/IV. 129, 27. I. 1938; 8.

že se na německé zaměstnance Čs. paroplavební společnosti dunajské v Děvíně vykonává nezákonný nátlak, aby posílali své děti do české školy,

t. 1039/XXXI. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1198/X. 129, 27. I. 1938; 8.

že pracovní úřad v Nitře neprojednává žádosti o schválení smluv kočovných dělníků,

t. 1062/I. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/XIII. 130, 22. II. 1938; 5.

že zprostředkovatelna práce v Turč. Sv. Martině nebo Stavení správa v Štubnianských Teplicích neprávem odepřela práci,

t. 1062/XXIV. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1257/II. 136, 8. III. 1938; 43. I

že kružberský četnický strážmistr Slezák proti zájmu služby agitoval pro českou menšinovou školu,

t. 1069/XI. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/XXI. 130, 22. II. 1938; 5.

o zbytečné exposituře české školy v Horní Rudné,

t. 1122/III. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1296/IX. 145, 5. IV. 1938; 4.

že ředitelství stát. měšťanské školy v Nižním Medzevu nadržuje jedinému obchodníkovi a majetníkovi obchodu se školními potřebami, což jest nezákonité, jelikož jest to jednostranné,

t. 1122/IV. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1296/X. 145, 5. IV. 1938; 4.

o neodůvodněném úřadování židovky při evangelických slavnostních bohoslužbách v Malduře,

t. 1139/IV. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1288/II. 145, 5. IV. 1938; 4.

že "Všeobecné potravní družstvo" v Bratislavě hrubě nedbá opatření stát. notářského úřadu v Bratislavě a že obchází zákon,

t. 1139/V. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1243/VII. 133, 25. II. 1938; 19.

o zákazu schůzí Německého kulturního svazu,

t. 1199/VIII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1307/X. 147, 26. IV. 1938; 8.

o neodpovědném zacházení rotmistra Fr. Derfenyho s německými vojíny u dělostř. pluku č. 10, 2. baterie,

t. 1244/XI. 134, 3. III. 1938; 3.

odpov. t. 1259/VI. 140, 16. III. 1938; 45.

o terorisování zaměstnanců hotelu "Carlton" v Bratislavě,

t. 1265/III. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1373/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že stát. dráhy nedbají jazykového složení obyvatelstva na Slovensku,

t. 1344/III. 149, 12. V. 1938; 41.

odpov. t. 1394/XIV, rozesl. 31. VIII. 1938.

že v bratislavské soudní budově se nedbá jazykových práv,

t. 1354/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že se na Podkarpatské Rusi sbírají podpisy členů obecních zastupitelstev na nepopsané archy,

t. 1361/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o poměrech na německém stát. reálném gymnasiu v Bratislavě,

t. 1361/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nezákonných poměrech na II. chlapecké měšťanské škole v Bratislavě,

t. 1366/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve všech imunity:

okr. soud v Kežmarku (přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

143, 29. III. 1938; 4.

okr. soud v Levoči (přečin ručení obecného míru podle § 14, č. 1 zák. č. 50/1923 Sb. z. a n.).

151, 17. XI. 1938; 10.

v důsledku amnestie vlády žádost odvolána 11.ISP (příhlásit)