Dr.h.c. František Staněk

Narozen: v roce 1867
Zemřel: v roce 1936

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STANĚK František, dr.

X. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. stál.

Zvolen předsedou poslanecké sněmovny a vykonal slib

212, 3. XI. 1932; 23.

Proslov:

po zvolení předsedou poslanecké sněmovny

212, 3. XI. 1932; 3.

při ukončení předvánočního období VII. zasedání.

237, 23. XII. 1932; 29.

o uspořádání mírové slavnosti Čsl. Červeného kříže 15. IV. 1933 v zasedací síni posl. sněmovny.

262, 28. III. 1933; 32.

při ukončení předvánočního období IX. zasedání.

312, 20. XII. 1933; 14.

k nově zvolenému presidentu T. G. Masarykovi před a po vykonání slibu na ústavu. Společná schůze posl. sněmovny a senátu 24. V. 1934; str. 4-5 (těsnop. zpráva o schůzi nečíslována).

při ukončení prázdninového období X. zasedání.

342, 4. VII. 1934; 58.

při ukončení předvánočního období XI. zasedání.

359, 20. XII. 1934; 16.

o uspořádání mírové slavnosti Čsl. Červeného kříže 20. IV. 1935 v zasedací síni posl. sněmovny; v případě, že politická situace si vyžádá rozpuštění posl. sněmovny, loučí se s poslanci a děkuje jim za obtížnou zákonodárnou práci v těžkých současných poměrech.

373, 12. IV. 1935; 36.

Projev:

soustrasti obětem důlní katastrofy na dolu Nelson v Oseku 3. I. 1934.

313, 17. I. 1934; 3.

soustrasti nad úmrtím belgického krále Alberta I.

317, 20. II. 1934; 4.

k tragické smrti jugoslávského krále Alexandra I. a francouzského min. zahran. věcí L. Barthoua, kteří se stali obětí atentátu, a k úmrtí býv. presidenta Francouzské republiky R. Poincaré.

343, 25. X. 1934; 3-6.

blahopřejný projev k 85. narozeninám presidenta republiky T. G. Masaryka.

361, 6. III. 1935; 2.

Posmrtná vzpomínka:

posl. dr Karlu Viškovskému. 219, 24. XI. 1932; 3.

posl. I. Kurťakovi. 238, 17. I. 1933; 5.

posl. Ad. Pohlovi. 268, 9. V. 1933; 3.

posl. G. Böllmannovi. 271, 18. V. 1933; 3.

posl. dr J. Kalasovi. 279, 2. VI. 1933; 3.

posl. J. Jančekovi. 293, 17. X. 1933; 3.

posl. dr Ant. Švehlovi. 308, 14. XII. 1933; 2.

posl. Fr. Horákovi. 313, 17. I. 1934; 4.

posl. B. Procházkovi. 319, 22. II. 1934; 48.

posl. J. Jelinkovi a M. Myslivcovi. 329, 5. VI. 1934; 4.

posl. A. Prokůpkovi. 343, 25. X. 1934; 6.

posl. R. Jarošovi. 371, 9. IV. 1935; 6.

Odpověď na dotaz:

K. Babela, o postupu četnictva proti němu dne 15. prosince 1932 v Mikulově a táže se, co předseda posl. sněmovny hodlá podniknouti proti tomuto strašlivému porušení poslanecké imunity.

237, 23. XII. 1932; 29.

J. Vallo, jímž se tento ptá na konkretní odůvodnění oněch eliminací, které předsednictvo sněmovny podle § 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu provedlo v řečech komunistických poslanců, pronesených ve dnech 24., 25. a 29. listopadu, 17. a 20. prosince 1932.

241, 1. II. 1933; 91.

J. Štětky, že v "Rudém večerníku" ze dne 16. března t. r. pod nadpisem "Dnes investiční půjčka ve sněmovně" zabavena stať, reprodukující jeho návrh podle § 46 jedn. řádu, aby se do sněmovny dostavil ministr spravedlnosti podat zprávu o zabavení "Rudého večerníku" ze dne 15. března t. r.

262, 28. III. 1933; 32.

J. Štětky, že místopředs. sněmovny W. Zierhut ve 266. schůzi sněmovny dne 27. dubna 1933 volal k pořádku posl. Gottwalda za určitý výrok na počátku jeho řeči.

268, 9. V. 1933; 5.

A. Hodinové-Spurné, jímž se dotazovala, jak předseda odůvodňuje vyloučení z její řeči ve 299. schůzi sněmovny, na němž se předsednictvo usneslo podle § 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu.

300, 28. XI. 1933; 7.

Sděluje:

odpověď presidenta republiky T. G. Masaryka na novoroční blahopřání předsedy posl. sněmovny dr Staňka.

238, 17. I. 1933; 5.

obsah odpovědi, kterou zaslal jménem posl. sněmovny RČS předsedovi Národní Skupštiny král. SHS na jeho telegram ze schůze, v níž byl přijat pakt o organisaci Malé Dohody.

254, 14. III. 1933; 3-4.

obsah odpovědi, kterou zaslal jménem posl. sněmovny RČS předsedovi posl. sněm. král. Rumunského na telegram, v němž mu tento oznamuje, že zahran. výbory posl. sněm. i senátu přijaly pakt o organisaci Malé Dohody.

258, 21. III. 1933; 4.

zaslání soustrastného telegramu francouzské poslanecké sněmovně nad obětmi, jež si vyžádala katastrofální srážka vlaků u Lagny.

313, 17. I. 1934; 4.

zaslání soustrastného telegramu Národní Skupštině a Senátu SHS nad tragickou smrtí krále Alexandra I. a odpověď na tento telegram.

343, 25. X. 1934; 7.

zaslání soustrastného telegramu předsedovi francouzské posl. sněmovny nad tragickým skonem min. zahran. věcí L. Barthoua a odpověď na tento telegram.

343, 25. X. 1934; 7.

zaslání soustrastného projevu předsedovi francouzské posl. sněmovny nad úmrtím býv. presidenta Francouzské republiky R. Poincaré a odpověď na tento projev.

343, 25. X. 1934; 8.

odpověď presidenta republiky T. G. Masaryka na blahopřání pronesené k jeho 85. narozeninám v 361. schůzi posl. sněmovny 6. III. 1935.

362, 12. III. 1935; 4.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zásluhách T. G. Masaryka, t. 211.

18, 19. II. 1930; 88.

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami v roce 1930, t. 546.

64, 17. VI. 1930; 6.

na vydám zákona o ochraně a podpoře lnářství, t. 547.

64, 17. VI. 1930; 6.

na změnu poslední věty 1. odstavce čl. V zákona ze dne 13. července 1922, č. 251 Sb. z., jímž se mění některé zákony o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských, t. 548.

64, 17. VI. 1930; 6.

na vydání zákona o zpracování obilí na líh, t. 543.

64, 17. VI. 1930; 29.

na vydání zákona o zvláštních opatřeních pro průmysl škrobový, t. 545.

64, 17. VI. 1930; 29.

na vydání zákona o úpravě právních poměrů a podpoře domácké výroby, t. 553.

66, 24. VI. 1930; 7.

na poskytnutí okamžité peněžité a zákonité pomoci postiženým požárem v Opatově u Třebíče na Moravě, t. 567.

67, 16. IX. 1930; 17.

na urychlenou úpravu mimořádných poměrů hospodářských zmocňovacím zákonem, t. 744.

76, 4. XI. 1930; 6.

na vydání zákona o podpoře domácího obilnářství, t. 745.

76, 4. XI. 1930; 6.

na vydání zákona jímž se mění a doplňuje zákon z 12. srpna 1921, č. 297 Sb. z., o povinném známkování chmele, t. 750.

76, 4. XI. 1930; 6.

na provedení nouzové akce pro poškozené živelními pohromami v r. 1930, t. 776.

79, 17. XI. 1930; 7.

na zřízení vyšetřovacího výboru, t. 967.

106, 19. II. 1931; 6.

na poskytnutí rychlé pomoci postiženým požárem v Petrově, okres Hodonín na Moravě, t. 1152.

120, 19. V. 1931; 9.

na zřízení státního fondu elektrisačního pro finanční podporu elektrisace venkova, t. 1190.

124, 2. VI. 1931; 8.

na rychlé poskytnutí pomoci postiženým katastrofálním krupobitím, průtrží mračen a větrnou smrští na Náměšťsku, Třebíčsku a Moravsko-Krumlovsku, t. 1248.

129, 19. VI. 1931; 41.

na rychlé poskytnutí pomoci postiženým v r. 1931 živelními pohromami, t. 1286.

133, 1. VII. 1931; 5.

na urychlené poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým zemědělcům v okrese Rychnov n. Kněžnou a N. Město n. Metují, t. 1330.

138, 8. VII. 1931; 5.

na likvidaci zákonů, týkajících se bytové péče, t. 1324.

139, 10. VII. 1931; 4.

na zabezpečení odbytu lnu, t. 1341.

139, 10. VII. 1931; 4.

kterým se vládě ukládá, aby předložila novelu zákona o podpoře v nezaměstnanosti, t. 1482.

149, 27. XI. 1931; 88.

na vydání zákona o úlevách pro zemědělce při plnění daňových pohledávek, t. 1492.

155, 14. XII. 1931; 7.

na vydání zákona, kterým se osvobozují obecní úřady od poštovného, t. 1632.

170, 16. III. 1932; 8.

na vydání novely zákona ze dne 16. července 1931, č. 122 Sb. z., o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931, t. 1634.

170, 16. III. 1932; 8.

na poskytnutí okamžité podpory pohořelým občanům městyse Batelova u Jilavy, t. 1772.

185, 17. V. 1932; 4.

na poskytnutí okamžité podpory pohořelým občanům v obci Štěměchy, okres Třebíč, Znetínku, okres Velké Meziříčí a v Zahradištích, okres Velké Meziříčí, t. 1817.

194, 17. VI. 1932; 6.

na urychlené poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým zemědělcům v okresích: Dačice, Jihlava, Velké Meziříčí a Mor. Budějovice, t. 1827.

194, 17. VI. 1932; 6.

na rychlé poskytnutí pomoci obcím postiženým krupobitím a průtrží mračen na politickém okrese jihlavském, dačickém, třebíčském a velkomeziříčském, t. 1853.

194, 17. VI. 1932; 6.

na zřízení výboru kontrolujícího státní hospodářství, t. 1869.

295, 17. VI. 1932; 6.

na rychlé poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým obcím na okrese Moravský Krumlov, Mikulov, Hustopeč a Uh. Hradiště, t. 1939.

205, 21. VII. 1932; 5.

na vybudování veřejné organisace pro zabezpečení našeho dobytkářství, t. 2003.

209, 24. X. 1932; 31.

na vydání novely zákona ze dne 5. června 1930, č. 73 Sb. z., o dovozních listech, t. 2004.

209, 24. X. 1932; 4.

na zabezpečení minimálních cen obilí v Československu, t. 2005.

209, 24 X. 1932; 31.

na vydání zákona o podpoře odbytu žita, t. 2010.

209, 24. X. 1932; 31.

Návrhy pozměňovací:

k t. 495. 59, 6. VI. 1930; 42.

k t. 759. 78, 5. XI. 1930; 49.

k t. 1339. 139, 10. VII. 1931; 8.

k t. 1346. 141, 11. VII. 1931; 34.

k t. 1749. 182, 4. V. 1932; 23.

Resoluce:

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 84.

k t. 1890. 198, 23. VI. 1932; 12.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

144, 16. X. 1931; 19.

Interpelace:

naléhavá, o okamžitém řešení zemědělské krise,

t. 24. 12, 30. I. 1930; 26.

odpov. t. 653/XI. 71, 2. X. 1930; 6.

o postupu Městské spořitelny Pražské a Městské spořitelny na Král. Vinohradech v stavebním družstvu "Spořilov",

t. 705/XIV. 76, 4. XI. 1930; 4.

odpov. t. 1098/I. 120, 19. V. 1931; 8.

o zrušení neodůvodněného zákazu vývozu bramborů z horských okresů Police n. M., Úpice, Náchod, Č. Skalice, N. Město n. Met., Opočno a Rychnov n. Kn.,

t. 1240/VII. 131, 25. VI. 1931; 22.

o těžké krisi našeho dobytkářství,

t. 1461/XV. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 2031/III. 219, 24. XI. 1932; 5.

o náhradě členům Svazu válečných poškozenců v Olomouci za pohledávky z válečných úkonů, válečných dodávek a za válečné škody,

t. 1780/IV. 188, 24. 5. 1932; 32.

odpov. t. 2163/X. 251, 23. II. 1933; 3.

o zadání projektu Nejvyššího soudu v Brně a o vedení technického odboru zemského úřadu v Brně,

t. 1846/II. 198, 23. VI. 1932; 4.

odpov. t. 2098/X. 238, 17. I. 1933; 8.ISP (příhlásit)