Luděk Pik

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PIK Luděk

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. bran. - inkompatib. (náhr.) - soc.-pol. a úst.-práv.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

1, 12. XII. 1929; 21-2.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

11, 24. I. 1930; 7-8.

Návrhy iniciativní:

ve věci svolání ankety o aktuálních otázkách tělovýchovy a sportu v republice Československé, t. 13.

3, 17. XII. 1929; 5.

na dokončení regulace řeky Mže v Plzni, t. 25.

6, 20. XII. 1929; 89.

na vydání zákona o koncesní listině železniční společnosti pro výstavbu a provoz českomoravské dráhy Plzeň-Brno s přípojkami, zastoupené inž. Fr. Hofmeistrem, inž. B. Svobodou, inž. Vošickým, Jos. Dvořákem, JUC B. Myslivečkem a vrch. radou Mášou, t. 117.

9, 16. I. 1930; 33.

aby město Plzeň zařazeno bylo do skupiny míst A činovného, t. 172.

16, 17. II. 1930; 7.

na vydání zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu osmdesátých narozenin pana presidenta T. G. Masaryka od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové, t. 175.

16, 17. II. 1930; 7.

aby obec Bolevec a Božkov u Plzně zařazeny byly do skupiny míst B činovného, t. 180.

16, 17. II. 1930; 7.

ve věci poskytnutí okamžité pomoci krajům postiženým živelní katastrofou na Rokycansku a Radnicku, t. 531.

64, 17. VI. 1930; 6.

ve věci zřízení uliční spojky z Resslovy ulice do Radobyčické ulice v Plzni, jakož i zřízení podjezdu pod tělesem státní dráhy mezi těmito ulicemi, t. 1208.

126, 11. VI. 1931; 5.

ve věci škod způsobených krupobitím v západních Čechách a podpor postiženým zemědělcům, t. 1251.

128, 18. VI. 1931; 38.

ve věci zákazu nošení a užívání zbraní, t. 2149.

241, 1. II. 1933; 92.

ve věci osvobození od kolků žádostí nezaměstnaných, ucházejících se o místa ve službách veřejných a soukromých, t. 2443.

310, 19. XII. 1933; 8.

Návrhy pozměňovací:

k t. 2190. 257, 16. III. 1933; 59.

k t. 2191. 257, 16. III. 1933; 60.

Návrhy resoluční:

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 20.

k t. 2867 (koal.). 367, 29. III. 1935; 27.

Řeč v rozpravě:

o opatřeních Stál. výb. o stavebním ruchu (t. 136), o ochraně nájemníků (t. 137) a o odkladu exekučního vyklízení místností (t. 116).

10, 23. I. 1930; 10.

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

18, 19. II. 1930; 60.

k zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430)

48, 15. V. 1930; 52.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

82, 20. XI. 1930; 51.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

102, 6. II. 1931; 24.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049); vyvrací tvrzení posl. Dvořáka o svých příjmech.

115, 27. III. 1931; 55.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

232, 20. XII. 1932; 20.

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. XI. 1929, č. 166 Sb. z., o konečné úpravě československé měny, jednak zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 347 Sb. z., o akciové bance cedulové (t. 2485) a o programovém prohlášení předs. vlády J. Malypetra z 15. II. 1934; mluví též o krvavém povstání rakouského dělnictva.

316, 16. II. 1934; 11.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

352, 1. XII. 1934; 11.

o úmluvě s královstvím Maďarským o stanovení doby hájení ryb a o podmínkách pro povolování nočního rybolovu v hraničních tocích čsl.-maďarských (t. 2794).

360, 5. III. 1935; 21.

o zákonu o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 2873).

366, 28. III. 1935; 8.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu, kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal státní půjčku (t. 1177); obírá se sanací samosprávných financí.

123, 21. V. 1931; 27.

Interpelace:

ve věci zřízení nového hřbitova v Rokycanech,

t. 456/VIII. 57, 3. VI. 1930; 14.

odpov. t. 659/XIX. 72, 21. X. 1930; 7.

o dnešní praksi doplňování katastrálních map a parcelních protokolů obcí,

t. 1130/V. 124, 2. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1421/II. 145, 24. XI. 1931; 12.

o znehodnocování žita na krmivo dobytku,

t. 2393/VI. 306, 5. XII. 1933; 69.

odpov. t. 2502/VII. 320, 6. III. 1934; 6.

o zavedení spravedlivých dopravních tarifů pro průmysl těžce postižené a isolované oblasti západních Čech a ve věci řešení krise této poměrně nejvíce hospodářsky postižené části republiky Československé,

t. 2933/I. 371, 9. IV. 1935; 34.

Volána k pořádku:

274, 24. V. 1933; 31.ISP (příhlásit)