Předpisy 94/.. Sb.

94/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže
94/1946 Sb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku
94/1947 Sb.Zákon o mimořádných ošetřovatelských diplomových zkouškách a doplňovacím výcviku ošetřovatelského personálu
94/1948 Sb.Vyhláška o změně přehledů sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice a jejich vzájemným vztahem, obsaženým v příloze 1 k branným předpisům
94/1949 Sb.Zákon o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací
94/1950 Sb.Zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti
94/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování
94/1952 Sb.Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti ustanovení §39 odst. 2 věty druhé zákona o organisaci soudů
94/1953 Sb.Vládní nařízení o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic
94/1958 Sb.Vyhláška o Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní
94/1960 Sb.Vyhláška ministra financí o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků
94/1961 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování absolventů vysokých škol
94/1962 Sb.Usnesení vlády, kterým se provádí lesní zákon v oboru působnosti ministerstva národní obrany
94/1963 Sb.Zákon o rodině
94/1964 Sb.Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
94/1965 Sb.Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku
94/1966 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání
94/1967 Sb.Vyhláška rady NV, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
94/1968 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, Ústřední rady odborů a ministerstva zdravotnictví č. 21/1965 Sb., o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb
94/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou socialistickou republikou
94/1970 Sb.Redakční sdělení
94/1971 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
94/1972 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel
94/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25.února 1961, týkající se odpovědnosti železnic za usmrcení a zranění cestujících
94/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa
94/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
94/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1974 Sb., o vnitrozemské plavbě
94/1977 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č.39 pro volby do Sněmovny lidu FS ČSSR
94/1978 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci školního roku na základních a středních školách
94/1979 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující
94/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků
94/1981 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky č. 180/1975 Sb.
94/1982 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o hmotném a finančním zabezpečení studentů-cizinců, kteří studují v řádném denním studiu na vysokých školách
94/1983 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotnictví
94/1984 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb.,kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení,ve znění pozdějších předpisů
94/1985 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých změnách v organizaci vysokých škol
94/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, o hospodaření s teplem, připojovacích podmínkách a změně teplonosné látky
94/1988 Sb.Zákon o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví
94/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
94/1990 Sb.Zákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě
94/1991 Sb.Zákon o zmene názvu Vysokej školy technickej v Košiciach
94/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonů České národní rady č. 221/1990 Sb. a č. 435/1991 Sb.
94/1993 Sb.Vyhláška ministerstva financí o stanovení nepreferenčního původu zboží
94/1994 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5.dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bíliny o ochraně majetku občanů a města a zabezpečení veřejného pořádku ve městě Bílině
94/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Thajského království
94/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
94/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení
94/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží dováženého pro potřebu osob postižených povodněmi v roce 1997 od dovozního cla
94/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu třísložkových směsí textilních vláken
94/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 334/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky
94/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů
94/2002 Sb.Nařízení vlády o poměrné části rezervy, kterou lze v systému produkčních kvót mléka rozdělit v kvótovém roce 2002/2003
94/2003 Sb.Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Číslovacího plánu adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv
94/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
94/2005 Sb.Zákon o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, o změně zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
94/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
94/2007 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 1. března 2007 ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 věty druhé vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a návrhu na zrušení čl. II odst. 1 vyhlášky č. 233/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
94/2008 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
94/2009 Sb.Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II.
94/2010 Sb.Vyhláška o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů
94/2011 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2011 sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení vyhlášky č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání
94/2012 Sb.Zákon o zásluhách Václava Havla
94/2013 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
94/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.
94/2015 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
94/2016 Sb.Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
94/2017 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
94/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
94/2019 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019


ISP (příhlásit)