Předpisy 9/.. Sb.

9/1945 Sb.Vládní nařízení o přechodných opatřeních na českých vysokých školách
9/1946 Sb.Vládní nařízení, kterým se vydává statut Vysoké školy politické a sociální v Praze
9/1947 Sb.Vyhláška o plném znění dekretu presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech a dekretu presidenta republiky o Národním soudu
9/1948 Sb.Vyhláška, kterou se činí další opatření podle § 2 vládního nařízení ze dne 21.března 1942, č.109 Sb., o změně stavebních řádů
9/1949 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsané v Praze dne 4. července 1947
9/1950 Sb.Nařízení o osobní způsobilosti k vedení lékárny
9/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic
9/1952 Sb.Nařízení, kterým se vydávají sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích
9/1953 Sb.Vládní nařízení o hlavních energeticích
9/1954 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 64/1950 Sb. o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
9/1955 Sb.Zákonné opatření o placené dovolené na zotavenou v roce 1955
9/1956 Sb.Vládní nařízení o dodávce a odběru vývozních investičních celků
9/1957 Sb.Vládní nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů
9/1958 Sb.Vládní nařízení o nové organisaci státní správy na úseku energetiky a vodního hospodářství
9/1959 Sb.Rozpočtový zákon na rok 1959
9/1960 Sb.Vyhláška svazu výrobních družstev o úkolech orgánů výrobního družstevnictví při výkonu dozoru nad bezpečností při práci
9/1961 Sb.Rozpočtový zákon na rok 1961
9/1962 Sb.Vyhláška vedoucího Ústředního úřadu pro věci národních výborů o úplném znění zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty
9/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vzájemném právním styku ve věcech občanskoprávních, o listinách a o právních informacích se Závěrečným protokolem
9/1964 Sb.Zákon o Výboru Slovenské národní rady pro cestovní ruch
9/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
9/1966 Sb.Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o provádění kontroly a statistiky cen
9/1967 Sb.Vyhláška ministerstva financí, Státní plánovací komise a Ústředního geologického úřadu o projektování a financování geologických prací
9/1968 Sb.Vládní nařízení o zřizování odborů národních výborů
9/1969 Sb.Opatření ministra, kterým se zřizuje Okresní soud ve Svidníku a Státní notářství ve Svidníku
9/1970 Sb.Vyhláška rady NV, kterou se určuje obvodní úřad místních národních výborů v okrese stavebním úřadem
9/1971 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon Slovenské národní rady č. 116/1970 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
9/1972 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě celních sazeb u zboží pocházejícího z rozvojových zemí
9/1973 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Řádu Vítězného února
9/1974 Sb.Vyhláška, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Vihorlat
9/1975 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 77/1974 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1975
9/1976 Sb.Vyhláška o kvalifikaci odborných lesních hospodářů
9/1977 Sb.Vyhláška, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Muránska planina
9/1978 Sb.Vyhláška o zrušení vyhlášky o soukromých ordinacích lékařů a dentistů a vyhlášky o sazbách za úkony prováděné v soukromých lékařských a dentistických ordinacích
9/1979 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašují doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č.90 a 97
9/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky
9/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
9/1982 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení některých sociálních dávek na děti
9/1983 Sb.Redakční sdělení
9/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o kontejnerovém přepravním řádu
9/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oblasti celnictví
9/1986 Sb.Vyhláška o doplnění vyhlášky č.57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu, v znení vyhlášky č.12/1981 Zb.
9/1987 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 124/1984 Sb., o středních školách
9/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží
9/1989 Sb.Vyhláška o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra
9/1990 Sb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky
9/1991 Sb.Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
9/1992 Sb.Zákon o obchodných a priemyselných komorách
9/1993 Sb.Zákon České národní rady o Českých dráhách
9/1994 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění vyhlášky č.340/1992 Sb.
9/1995 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17.ledna 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vrábče o poplatku za odvoz a skládkování tuhého domovního odpadu přijaté dne 22. dubna 1994
9/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
9/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oblasti celnictví
9/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 4/97 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 17. prosince 1997 o změně Dodatku VIII přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
9/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Bezpečnostní dohody mezi vládou České republiky a Západoevropskou unií
9/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob úhrady nákladů spojených s převodem některých státních zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
9/2001 Sb.Zákon o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen
9/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
9/2003 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2003 – 2006, 3,00 %
9/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů
9/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu
9/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb.
9/2007 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
9/2008 Sb.Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky
9/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
9/2010 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 1. prosince 2009 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 2 písm. a) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů
9/2011 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody
9/2012 Sb.Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
9/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
9/2014 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2014/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
9/2015 Sb.Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
9/2016 Sb.Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
9/2017 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
9/2018 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
9/2019 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
9/2020 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí


ISP (příhlásit)