Předpisy 87/.. Sb.

87/1945 Sb.Vládní nařízení o územním rozšíření použivatelnosti vládního nařízení ze dne 10. května 1939, č.121 Sb., o zřízení nejvyššího úřadu cenového, ve znění vládního nařízení ze dne 8. května 1940 č. 189 Sb., o dalším dočasném úřadování nejvyššího úřadu cenového
87/1946 Sb.Zákon, jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č.115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických
87/1947 Sb.Zákon o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil
87/1948 Sb.Zákon o potírání alkoholismu
87/1949 Sb.Zákon o výkonu veřejné správy v oboru organisace a ochrany práce národními výbory
87/1950 Sb.Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
87/1951 Sb.Vyhláška o rozšíření platnosti protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951
87/1952 Sb.Zákon o reorganisaci branné výchovy
87/1953 Sb.Nařízení o hygienické a protiepidemické ochraně vody
87/1958 Sb.Zákon o stavebním řádu
87/1960 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury a ministerstva vnitra o zavedení bezpečného filmu
87/1961 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přičlenění Státní arbitráže Československé socialistické republiky k předsednictvu vlády
87/1962 Sb.Vládní nařízení o pedagogických institutech
87/1963 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
87/1964 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech
87/1965 Sb.Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu
87/1966 Sb.Vyhláška Státní komise pro techniku, ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých ekonomických opatřeních v investiční výstavbě
87/1967 Sb.Vyhláška ministerstva školství o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež
87/1968 Sb.Zákon o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči
87/1969 Sb.Zákon o Státní ceně Slovenské socialistické republiky
87/1970 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
87/1971 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce při provozu silničních vozidel
87/1972 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č.62 (který zahrnuje obce Blatnice, Doubrava, Heřmanova Huť, Lochousice, Nýřany, Přehýšov a Rochlov v okrese Plzeň - sever) Západočeského krajského národního výboru
87/1973 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 35 (Klatovy I)
87/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o režimu na československo-sovětských státních hranicích, spolupráci a vzájemné pomoci v hraničních otázkách
87/1975 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 24 a 76
87/1976 Sb.Vyhláška FMTIR o informacích o výrobcích pro stavební části staveb
87/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Somálské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci
87/1978 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy v nových volebních obvodech č. 148 - 153 v městské části Petržalka
87/1979 Sb.Vyhláška ministra školství České socialistické republiky o lidových školách jazyků, jazykových školách a státních jazykových zkouškách
87/1980 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o mateřských školách, společných zařízeních jeslí a mateřské školy a dětských útulcích
87/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
87/1982 Sb.Vyhláška, ktorou sa dopµňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1979 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných škôl pre pracujúcich
87/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva národní obrany, kterou se vyhlašuje Rozkaz prezidenta republiky Československé socialistické republiky ze dne 15. července 1980 k provedení zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, na vojenských vysokých školách, ve znění Rozkazů prezidenta Československé socialistické republiky ze dne 14. června 1982 a ze dne 12. července 1983
87/1984 Sb.Vyhláška o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl
87/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vydávání
87/1986 Sb.Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986 - 1990 (zákon o pětiletém plánu)
87/1987 Sb.Zákon o veterinární péči
87/1988 Sb.Redakční sdělení
87/1989 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se upravují organizace a způsob specializační přípravy veterinárních lékařů a jiné formy dalšího vzdělávání veterinárních pracovníků
87/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník
87/1991 Sb.Zákon o mimosoudních rehabilitacích
87/1992 Sb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školních družinách a školních klubech
87/1993 Sb.Vyhláška ministerstva financí o makléřské zkoušce
87/1994 Sb.Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace
87/1995 Sb.Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
87/1996 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
87/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují druhy rostlin a podmínky, za kterých se jejich rozmnožovací materiál smí do konce roku 1997 uvést do oběhu jako obchodní, jeho vlastnosti a způsob kontroly
87/1998 Sb.Zákon o státní sociální podpoře (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
87/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 121/1987 Sb., o zabezpečování zdravotní nezávadnosti živočišných produktů
87/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
87/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 85/1991 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky, a nařízení vlády č. 175/1993 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky
87/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o omezení aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému u vybraných druhů zboží
87/2003 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 12. března 2003 ve věci návrhu na zrušení § 183b odst. 3 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodu 8 zákona č. 142/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
87/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 455/2001 Sb.
87/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví orgán opatřující doložkou vykonatelnosti rozhodnutí orgánů Evropských společenství
87/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě
87/2007 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
87/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven
87/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
87/2010 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka
87/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
87/2012 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
87/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů
87/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
87/2015 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva
87/2016 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2016 sp. zn. Pl. ÚS 14/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
87/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
87/2018 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
87/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
87/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
87/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy


ISP (příhlásit)