Předpisy 84/.. Sb.

84/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě délky presenční služby
84/1946 Sb.Vládní nařízení o zavedení letního času v roce 1946
84/1947 Sb.Vládní nařízení o některých opatřeních v chovu koní
84/1948 Sb.Zákon o závaznosti hospodářských a technických norem
84/1949 Sb.Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
84/1950 Sb.Nařízení o zrušení ústredného pasienkového konta a o presunoch pôsobnosti vo verejnej správe pôdohospodárskej na Slovensku
84/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se zastavuje činnost Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a Velkodistribučního podniku
84/1952 Sb.Zákon o organisaci peněžnictví
84/1953 Sb.Vládní nařízení o úpravě pojistného národního pojištění
84/1958 Sb.Zákon o územním plánování
84/1960 Sb.Nařízení ministra dopravy o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25.října 1952 a o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25.října 1952
84/1961 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o leteckých službách
84/1962 Sb.Vládní vyhláška o organizaci a působnosti užších komisí dávkových a užších komisí sociální péče
84/1963 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní mzdové komisi
84/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali
84/1965 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
84/1966 Sb.Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy, kterou se stanoví odchylky pro výpočet průměrného výdělku pro některé skupiny pracovníků
84/1967 Sb.Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů, kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti ztížení společenského uplatnění
84/1968 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích
84/1969 Sb.Zákon o výkonu trestu odnětí svobody (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších předpisů)
84/1970 Sb.Vyhláška Federálního výboru pro průmysl, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů
84/1971 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury
84/1972 Sb.Zákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech
84/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky
84/1974 Sb.Vyhláška o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik
84/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o vzájemném uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a rovněž dokladů o udělování vědeckých hodností a titulů
84/1976 Sb.Vyhláška FMTIR o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
84/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lybijské arabské republiky o pravidelných leteckých službách mezi jejich příslušnými územími a za těmito územími
84/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky
84/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1980
84/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží
84/1981 Sb.Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška č. 103/1979 Zb., o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, o sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich
84/1982 Sb.Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
84/1983 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se stanoví počty žáků a učňů na jednoho mistra odborné výchovy v učebních a studijních oborech
84/1984 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol
84/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravách pracovní doby v letech 1986 až 1990
84/1986 Sb.Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1987
84/1987 Sb.Úplné znění zákona o státním zkušebnictví ze dne 27. února 1968 č. 30 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 23. června 1987 č. 54 Sb.
84/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě proti apartheidu ve sportu
84/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o celních úlevách při dovozu některých druhů neobchodního zboží
84/1990 Sb.Zákon o právu shromažďovacím
84/1991 Sb.Zákon o daňových orgánoch
84/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
84/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony
84/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
84/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
84/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o lesním hospodářském plánování
84/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování
84/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními
84/1999 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 13. listopadu 1997 ve věci ústavní stížnosti proti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 20. srpna 1997 sp. zn. 2 Tvno 33/97 a Vrchního soudu v Praze ze dne 25. července 1997 sp. zn. 4 Ntv 28/97 o prodloužení vazby
84/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby
84/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let
84/2002 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Pozdní gotika - kamenná kašna v Kutné Hoře" po 2 000 Kč
84/2003 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 19. března 2003 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, a na uložení zákazu vládě České republiky pokračovat v zásazích do oblasti cen nájemného z bytu prostřednictvím vydávání vlastních právních předpisů
84/2004 Sb.Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 11. prosince 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. ledna 2004
84/2005 Sb.Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
84/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
84/2007 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 6. února 2007 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 31 odst. 4 věty třetí zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
84/2008 Sb.Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
84/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží, ve znění pozdějších předpisů
84/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 214/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
84/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
84/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
84/2013 Sb.Nařízení vlády o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití
84/2014 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2027, VAR %
84/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
84/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
84/2017 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně
84/2018 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín konaných ve dnech 18. a 19. května 2018 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. května 2018 (II. kolo)
84/2019 Sb.Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
84/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


ISP (příhlásit)