Předpisy 82/.. Sb.

82/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o zálohách na náhradu za některé válečné škody majetkové
82/1946 Sb.Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových
82/1947 Sb.Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou
82/1948 Sb.Zákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřičský zákon)
82/1949 Sb.Vládní nařízení,jímž se doplňují předpisy o služebních kategoriích vojenských důstojníků
82/1950 Sb.Nařízení o zrušení předpisů o státních finančních monopolech tabákovém, solném, výbušných látek a umělých sladidel
82/1951 Sb.Vládní nařízení o organisaci státních statků
82/1952 Sb.Zákon o místních poplatcích
82/1953 Sb.Vládní nařízení, kterým se zvýhodňuje placení nájemného
82/1957 Sb.Zákon o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě
82/1958 Sb.Vládní nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově
82/1959 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o placené dovolené na zotavenou
82/1960 Sb.Vládní nařízení o opravě vládního nařízení č.34/1959 Sb., kterým se upravuje udělování čestného titulu - Hrdina socialistické práce -
82/1961 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb.
82/1962 Sb.Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací
82/1963 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v období vánoc 1963 a Nového roku 1964
82/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o konzulárních stycích mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie
82/1965 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá ustanovení zákoníku práce
82/1966 Sb.Zákon o pojišťovnictví
82/1967 Sb.Vládní nařízení, kterým se Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin podřizuje vládě
82/1968 Sb.Zákon o soudní rehabilitaci
82/1969 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zavedení Československého lékopisu - třetího vydání v České socialistické republice
82/1970 Sb.Nařízení o čestných titulech "zasloužilý pracovník kultury" a "vzorný pracovník kultury"
82/1971 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě
82/1972 Sb.Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
82/1973 Sb.Vyhláška o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací
82/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1974
82/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
82/1976 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly
82/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu
82/1978 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o osvobození obytných domů s byty v osobním vlastnictví od domovní daně
82/1979 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 50 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
82/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o hodnocení technické úrovně výrobků
82/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o předávání a využívání údajů dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru
82/1982 Sb.Nařízení o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1070 Zb., ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti
82/1983 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 17 a 25 so sídlom v Košiciach-meste, č. 65 so sídlom v Prešove a č. 108 so sídlom v Trebišove
82/1984 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Změnách a doplňcích k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě - AETR (Ženeva, 1970)
82/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci při výzkumu, vývoji a výrobě strojů na stavbu kolejí, výhybek a racionalizačních prostředků v dopravě, jakož i o jejich vzájemných dodávkách
82/1986 Sb.Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1987
82/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou
82/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s přestavbou národního hospodářství a ústředních orgánů
82/1989 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o kolektivních smlouvách
82/1990 Sb.Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1990
82/1991 Sb.Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 175/1989 Zb.
82/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se určují další pověřené obecní úřady
82/1993 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče
82/1994 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o obchodně ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky
82/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
82/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin
82/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
82/1998 Sb.Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
82/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod
82/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu
82/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví minimální náležitosti prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru
82/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb.
82/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky
82/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
82/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
82/2006 Sb.Nařízení vlády o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy
82/2007 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
82/2008 Sb.Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které nebyly zařazeny do evropského seznamu
82/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
82/2010 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva obce 
82/2011 Sb.Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
82/2012 Sb.Vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
82/2013 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 15. ledna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 15/12 ve věci návrhu na zrušení části § 70 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
82/2014 Sb.Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu
82/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
82/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb.
82/2017 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
82/2018 Sb.Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
82/2019 Sb.Vyhláška o tabákových nálepkách


ISP (příhlásit)