Předpisy 76/.. Sb.

76/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o požadování dopravních prostředků po dobu mimořádných hospodářských poměrů
76/1946 Sb.Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí v občanských věcech právních z doby nesvobody
76/1947 Sb.Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Francií
76/1948 Sb.Vládní nařízení o vrácení československého státního občanství osobám národnosti německé a maďarské
76/1949 Sb.Zákon o organisaci správy v hl.městě Praze
76/1950 Sb.Vládní nařízení o odměně a náhradě hotových výloh stálých přísežných znalců a tlumočníků
76/1951 Sb.Vládní nařízení o likvidaci majetku některých orgánů, jež se zrušují
76/1952 Sb.Zákon o dani ze mzdy
76/1953 Sb.Nařízení o novém znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M.Ú.Z.)
76/1957 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům
76/1958 Sb.Vládní nařízení o Státní inspekci jakosti potravinářských a zemědělských výrobků
76/1959 Sb.Zákon o některých služebních poměrech vojáků
76/1960 Sb.Vládní nařízení o jednorázovém státním příspěvku na snížení dluhů ze stavební obnovy rodinných domků a z jejich výstavby ve dvouletce
76/1961 Sb.Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona
76/1962 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o Antarktidě
76/1963 Sb.Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
76/1964 Sb.Vyhláška rady NV, kterou se určují další městské národní výbory stavebními úřady
76/1965 Sb.Vyhláška ministerstva stavebnictví o změně a doplnění základních podmínek dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců
76/1966 Sb.Vyhláška ministerstva financí o odpisování základních prostředků
76/1967 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 500. Výročí založení university v Bratislavě
76/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o filmové spolupráci
76/1969 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1969
76/1970 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb., č. 92/1968 Sb. a č. 180/1968 Sb.
76/1971 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra o Pomocné stráži Veřejné bezpečnosti
76/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Fincomu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničně obchodních činností
76/1973 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č.26 (Karlovy Vary II)
76/1974 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., o organizaci bytového hospodářství národních výborů
76/1975 Sb.Zákon o Novinářské ceně Ľudovíta Štúra
76/1976 Sb.Zákon o ražbě československých dukátů
76/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj,kterou se doplňuje vyhláška č.163/1973 Sb. o dokumentaci staveb,ve znění vyhlášky č.31/1976 Sb.
76/1978 Sb.Zákon České národní rady o školských zařízeních
76/1979 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů
76/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky
76/1981 Sb.Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb.
76/1982 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zřizuje čestné uznání Za zásluhy o rozvoj školství
76/1983 Sb.Vyhláška, ktorou sa určujú hranice chmeliarskej výrobnej oblasti, upravuje evidencia chmežnic a povinné známkovanie chmežu
76/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 84/1980 Sb., kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží
76/1985 Sb.Vyhláška, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických požnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
76/1986 Sb.Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o kontrole plánu rozvoje vědy a techniky a investic pro jeho realizaci
76/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád
76/1988 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o pěstitelském pálení ovoce
76/1989 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice
76/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
76/1991 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů
76/1992 Sb.Vyhláška o programoch odpadového hospodárstva
76/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání dodatku k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
76/1994 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č.251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 288/1993 Sb.
76/1995 Sb.Zákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995
76/1996 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin
76/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb.
76/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 30. září 1997 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání, mládeže a vzdělávání
76/1999 Sb.Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu
76/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně ze středních a těžkých plynových olejů a ze směsi paliv a maziv spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa, podrobnosti o vedení dokladů a evidence a normativy spotřeby těchto výrobků
76/2001 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Románský sloh - rotunda ve Znojmě" po 2 000 Kč
76/2002 Sb.Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
76/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony
76/2004 Sb.Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou
76/2005 Sb.Vyhláška o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění
76/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
76/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů)
76/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.
76/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
76/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb.
76/2011 Sb.Zákon o přechodném snížení cen a úhrad léčiv
76/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
76/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů
76/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
76/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
76/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
76/2017 Sb.Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb
76/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.
76/2019 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019


ISP (příhlásit)