Předpisy 71/.. Sb.

71/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství
71/1946 Sb.Vyhláška o stažení poukázek z roku 1944, znějících na jednu korunu
71/1947 Sb.Vládní nařízení, jímž se krajanům vracejícím se do vlasti přiznávají některé úlevy při hodnocení školského a praktického vzdělání, zkoušek a vysvědčení a při nastupování živností
71/1948 Sb.Dohoda mezi republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek
71/1949 Sb.Vyhláška ministerstva průmyslu, jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží
71/1950 Sb.Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele
71/1951 Sb.Vyhláška o Dodatkové dohodě k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsané v Haagu 24. června 1948
71/1952 Sb.Zákon o organisaci tělesné výchovy a sportu
71/1953 Sb.Vládní nařízení o odborných školách pro vzdělání mistrů výrobního výcviku
71/1956 Sb.Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení ministra financí o správních poplatcích
71/1957 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení zákonů o dani ze mzdy, zemědělské dani, dani z příjmů obyvatelstva a živnostenské dani
71/1958 Sb.Zákon o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru
71/1959 Sb.Zákon o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku
71/1960 Sb.Vládní nařízení o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů a o uspořádání a činnosti jejich orgánů
71/1961 Sb.Směrnice ministerstva financí, kterými se doplňují směrnice o odměnách a přirážkách za zhospodárnění, zkvalitnění a zrychlení investiční výstavby
71/1962 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afgánským královstvím
71/1963 Sb.Vládní nařízení o stanovení doby trvání základní služby některým pracovníkům v hutních provozech
71/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí o lázeňském poplatku
71/1965 Sb.Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví
71/1966 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství
71/1967 Sb.Zákon o správním řízení (správní řád)
71/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky
71/1969 Sb.Zákon o územním členění Slovenské socialistické republiky
71/1970 Sb.Zákon o úpravě některých nízkých důchodů a o dalších změnách v sociálním zabezpečení
71/1971 Sb.Vyhláška ministra národní obrany Československé socialistické republiky kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví
71/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
71/1973 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství
71/1974 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 17 a 68
71/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu a Dlouhodobé platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu
71/1976 Sb.Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Slovenské socialistické republice na léta 1976 - 1980 (zákon o šestém pětiletém plánu)
71/1977 Sb.Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se pověřují městské a místní národní výbory v Severomoravském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství
71/1978 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky,kterým se mění a doplňuje nařízení vlády ČSSR č.135/1975 Sb. o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům
71/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a královskou vládou Nepálu o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
71/1980 Sb.Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke cestných vozidiel
71/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství
71/1982 Sb.Redakční sdělení
71/1983 Sb.Redakční sdělení
71/1984 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č.34 - Vráble
71/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání bankovek po 1000 Kčs
71/1986 Sb.Zákon o Slovenskej obchodnej inšpekcii
71/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
71/1988 Sb.Vyhláška o výbušninách
71/1989 Sb.Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
71/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky
71/1991 Sb.Výnos, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky
71/1992 Sb.Zákon o súdnych poplatkoch
71/1993 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti,kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů
71/1994 Sb.Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
71/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973
71/1996 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
71/1997 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 18. března 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mladá Boleslav č. 883 ze dne 17. září 1996 k regulaci individuálních zdrojů znečišťování ovzduší na území města
71/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
71/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro silniční dopravu osob
71/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony
71/2001 Sb.Úplné znění zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jak vyplývá z pozdějších změn
71/2002 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu
71/2003 Sb.Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
71/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na měřicí sestavy s Epsteinovým přístrojem pro měření magnetických vlastností plechů pro elektrotechniku
71/2005 Sb.Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání
71/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
71/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
71/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění pozdějších předpisů
71/2009 Sb.Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a sdělení č. 133/2007 Sb.
71/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
71/2011 Sb.Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů
71/2012 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
71/2013 Sb.Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
71/2014 Sb.Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1
71/2015 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
71/2016 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 15/14 ve věci návrhu na zrušení § 264 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
71/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
71/2018 Sb.Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019
71/2019 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)