Předpisy 69/.. Sb.

69/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o přeložení vysoké školy báňské z Příbramě do Moravské Ostravy
69/1946 Sb.Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj
69/1947 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů
69/1948 Sb.Zákon o hudební a artistické ústředně
69/1949 Sb.Zákon o jednotných zemědělských družstvech
69/1950 Sb.Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro učitele
69/1951 Sb.Zákon o ochraně státních hranic
69/1952 Sb.Zákon o sociálně právní ochraně mládeže
69/1953 Sb.Vyhláška o úplném znění vládního nařízení k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech
69/1956 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení některých zákonů o daních placených obyvatelstvem
69/1957 Sb.Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1958 a 1959
69/1958 Sb.Zákon o hospodářských vztazích mezi socialistickými organisacemi
69/1959 Sb.Nařízení, ktorým sa určuje názov univerzity v Košiciach
69/1960 Sb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji, stavebními úřady prvého stupně
69/1961 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou
69/1962 Sb.Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek
69/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou
69/1964 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o správě státních hmotných rezerv
69/1965 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky
69/1966 Sb.Metodické pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967
69/1967 Sb.Zákon o národních výborech
69/1968 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušuje statut Ústřední publikační správy
69/1969 Sb.Zákon o státním svátku Slovenské socialistické republiky
69/1970 Sb.Nařízení, kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení č. 219/1949 Sb., č. 220/1949 Sb., č. 221/1949 Sb., č. 222/1949 Sb. a č. 223/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem
69/1971 Sb.Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se odnímá Městským národním výborům ve Velkých Pavlovicích a Kloboukách u Brna, okres Břeclav, působnost stavebního úřadu
69/1972 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o některých změnách v organizaci Univerzity Karlovy v Praze
69/1973 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se částečně zrušuje vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
69/1974 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči
69/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967
69/1976 Sb.Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1976-1980 (zákon o šestém pětiletém plánu)
69/1977 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afgánské republiky a Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Afgánskou republikou
69/1978 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č.103/1960 Sb. o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci , ve znění vyhlášky č.32/1961 Sb.
69/1979 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašuje doplňovací volba do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č.20 (Jáchymovsko)
69/1980 Sb.Nařízení o doplnení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovujú ďalšie prípady, v ktorých možno prideliť byt v štátnom záujme
69/1981 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú.l. (Ú.v.) o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů
69/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 122/1980 Sb., o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací
69/1983 Sb.Redakční sdělení
69/1984 Sb.Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č.14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov
69/1985 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých změnách v organizaci vysokých škol
69/1986 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 62/1970 Sb., o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí
69/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o železniční dopravě
69/1988 Sb.Vyhláška o banskej záchrannej službe
69/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla
69/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, jakož i dokladů o vědeckých hodnostech a titulech udělovaných v Československé socialistické republice a v Irácké republice
69/1991 Sb.Vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o metrologii
69/1992 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů
69/1993 Sb.Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
69/1994 Sb.Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
69/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie
69/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic
69/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcío sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o letecké dopravě
69/1998 Sb.Ústavní zákon o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny
69/1999 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 16. února 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mníšku pod Brdy č. 52/1996 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
69/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů
69/2001 Sb.Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn
69/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
69/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
69/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na napínací soupravy na předpjatý beton
69/2005 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele
69/2006 Sb.Zákon o provádění mezinárodních sankcí
69/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
69/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb.
69/2009 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2008 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 352/ /2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
69/2010 Sb.Zákon o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně
69/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
69/2012 Sb.Úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn
69/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
69/2014 Sb.Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
69/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
69/2016 Sb.Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
69/2017 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
69/2018 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 27. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/17 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti části § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017
69/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)