Předpisy 6/.. Sb.

6/1945 Sb.Vládní nařízení o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami
6/1946 Sb.Vládní nařízení, kterým se vydává statut národních podniků průmyslových
6/1947 Sb.Zákon, jímž se doplňuje a mění učitelský zákon
6/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radiotechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními
6/1949 Sb.Vládní nařízení o zemědělské výrobě podle smlouvy
6/1950 Sb.Redakční sdělení
6/1951 Sb.Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zdokonalení živočišné výroby
6/1952 Sb.Zákon o vynálezech a zlepšovacích námětech
6/1953 Sb.Vládní nařízení,kterým se zrušují a zřizují některé orgány státní správy a upravuje jejich působnost
6/1954 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
6/1955 Sb.Vládní nařízení, kterým se upravuje udělování čestného titulu - Hrdina Československé republiky - a zakládají Řád rudé zástavy, Řád rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti
6/1956 Sb.Rozpočtový zákon na rok 1956
6/1957 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o hospodářských stavebních smlouvách
6/1958 Sb.Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru občanské kontroly obchodu a provozoven
6/1959 Sb.Nařízení, ktorým sa zriaďuje Ľudový súd Bratislava-okolie a vymedzuje jeho pôsobnosť
6/1960 Sb.Vyhláška rady NV, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
6/1961 Sb.Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
6/1962 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o mezinárodní dopravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)
6/1963 Sb.Vyhláška ministerstva financí a ministerstva zahraničního obchodu k zákonu o devizovém hospodářství
6/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování, rozpisu a kontrole reprodukce základních prostředků
6/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) a Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV)
6/1966 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci na úseku ochrany rostlin
6/1967 Sb.Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v odvodu pojistného nemocenského pojištění
6/1968 Sb.Usnesení předsednictva Národního shromáždění o vyhlášení dne voleb do národních výborů
6/1969 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty
6/1970 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
6/1971 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změnách a doplnění vyhlášky č. 6/1970 Sb., kterou se provádí zákon o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
6/1972 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 61/1971 Sb., o čestném odznaku - Za ochranu hranic ČSSR -
6/1973 Sb.Vyhláška federálního ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka, Platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka
6/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky
6/1975 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou republikou a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou republikou
6/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o změnách a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968)
6/1977 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod
6/1978 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků
6/1979 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o státním odborném dozoru nad vybranými tlakovými zařízeními jaderně energetických zařízení
6/1980 Sb.Vyhláška o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Československej socialistickej republiky
6/1981 Sb.Vyhláška o vykonávaní inšpekcie na vysokých školách
6/1982 Sb.Redakční sdělení
6/1983 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání stříbrných pamětních stokorun k 100. výročí úmrtí Samo Chalupky
6/1984 Sb.Vyhláška o výchove a vzdelávaní pracovníkov v socialistických organizáciach
6/1985 Sb.Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb., na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch
6/1986 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1986 až 1988
6/1987 Sb.Opatření vlády Československé socialistické republiky o změně opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Sb., ve znění opatření vlády Československé socialistické republiky schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 22. listopadu 1984 č. 322 a publikovaného pod č. 39/1985 Sb.
6/1988 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 24 - Košice III, č. 62 - Fričovce a č. 83 - Rožňava II
6/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o právní pomoci, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských
6/1990 Sb.Ústavní zákon o mimoriadnom doplnení národných výborov o nových poslancov
6/1991 Sb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrova seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina
6/1992 Sb.Vyhláška o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk
6/1993 Sb.Zákon České národní rady o České národní bance
6/1994 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje výnos Českého báňského úřadu č. 17/1981 Ú.v. ČSR, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu pro vrtné a geofyzikální práce a pro těžbu, úpravu a podzemní skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách, ve znění výnosu č. 18/1986 Ú.v. ČSR, vyhlášky č. 72/1988 Sb., výnosu č. 443/1990 Sb. a vyhlášky č. 340/1992 Sb.
6/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů a Ujednání k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů
6/1996 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. listopadu 1995 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 17 zákona České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
6/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů státních příslušníků České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů státních příslušníků Argentinské republiky
6/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
6/1999 Sb.Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
6/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole
6/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Vrbka lázeňského místa Mšené-Lázně
6/2002 Sb.Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
6/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
6/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
6/2005 Sb.Zákon, kterým, se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
6/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
6/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 255/2003 Sb., kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 220/2006 Sb.
6/2008 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
6/2009 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 14. října 2008 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 1 zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
6/2010 Sb.Úplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jak vyplývá z pozdějších změn
6/2011 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
6/2012 Sb.Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
6/2013 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013–2019, 1,50 %
6/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 111/2013 Sb., o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci
6/2015 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
6/2016 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016–2019, 0,00 %
6/2017 Sb.Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
6/2018 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
6/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
6/2020 Sb.Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů


ISP (příhlásit)