Předpisy 54/.. Sb.

54/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry
54/1946 Sb.Zákon o letním čase
54/1947 Sb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní a platební dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 5. prosince 1946
54/1948 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil
54/1949 Sb.Vládní nařízení o letním čase v roce 1949
54/1950 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti pro přesuny působnosti v některých věcech živnostenského a jiného podnikání
54/1951 Sb.Vládní nařízení o územních změnách v Karlovarském kraji
54/1952 Sb.Zákon o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby
54/1953 Sb.Vládní nařízení o provozu na silnicích
54/1954 Sb.Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1954
54/1955 Sb.Nařízení o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona
54/1956 Sb.Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
54/1957 Sb.Redakční sdělení
54/1958 Sb.Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve zdravotnictví
54/1959 Sb.Zákon o muzeích a galeriích
54/1960 Sb.Rozhodnutí presidenta republiky a vlády Republiky československé o amnestii
54/1961 Sb.Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
54/1962 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou republikou a Republikou Ghana
54/1963 Sb.Zákon o Československé akademii věd
54/1964 Sb.Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů a Hlavního arbitra Československé socialistické republiky o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků
54/1965 Sb.Redakční sdělení
54/1966 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, ve znění vládního nařízení č. 95/1964 Sb.
54/1967 Sb.Vyhláška rady NV, kterou se určují další obvodní národní výbory v kraji stavebními úřady
54/1968 Sb.Vládní nařízení o změně názvů některých fakult
54/1969 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
54/1970 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o rejstříku trestů
54/1971 Sb.Zákon České národní rady o volbách do národních výborů v České socialistické republice
54/1972 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
54/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o nepravidelné hromadné přepravě osob prováděné orgány Revolučního odborového hnutí
54/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci ve vodním hospodářství na hraničních vodách
54/1975 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce
54/1976 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých změnách vyhlášky č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů
54/1977 Sb.Vyhláška Československé akademie věd, kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií
54/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku
54/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
54/1980 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č.13, 81 a 60
54/1981 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o provozních radách podniků zahraničního obchodu
54/1982 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí zahájení dopravy na koněspřežné železnici České Budějovice - Linec
54/1983 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky
54/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška č.119/1974 Sb., kterou se provádí celní zákon č.44/1974 Sb., ve znění vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č.83/1980 Sb.
54/1985 Sb.Redakční sdělení
54/1986 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti technické normalizace, metrologie a péče o jakost
54/1987 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví
54/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdruženími, podniky a organizacemi ČSSR a SSSR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-sovětských sdružení, podniků a organizací
54/1989 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace
54/1990 Sb.Zákon České národní rady o volbách do České národní rady
54/1991 Sb.Oznámení hlavního arbitra České a Slovenské Federativní Republiky o vydání výnosu o odchylném určení příslušnosti pro rozhodování některých sporů
54/1992 Sb.Nařízení o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru Slovenskej republiky
54/1993 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenckého uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. a vyhlášky 76/1981 Sb.
54/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
54/1995 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Středoevropské dohody o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou
54/1996 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č.22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášek Českého báňského úřadu č. 477/1991 Sb., č. 340/1992 Sb. a č. 3/1994 Sb.
54/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o bezvízových cestách občanů
54/1998 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků příloh Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), přijaté v Ženevě dne 1. září 1970, vyhlášené pod č. 61/1983 Sb.
54/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.
54/2000 Sb.Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2000
54/2001 Sb.Úplné znění zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, jak vyplývá z pozdějších změn
54/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek
54/2003 Sb.Nařízení vlády o stanovení ochranného opatření na dovoz některých hutních výrobků do České republiky
54/2004 Sb.Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
54/2005 Sb.Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
54/2006 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
54/2007 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
54/2008 Sb.Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
54/2009 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 105 odst. 1 věty třetízákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 296/2007 Sb.
54/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
54/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
54/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
54/2013 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
54/2014 Sb.Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog
54/2015 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky
54/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí
54/2017 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
54/2018 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
54/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)