Předpisy 503/.. Sb.

503/1990 Sb.Vyhláška o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť
503/1991 Sb.Výnos, ktorým sa mení a dopžňa výnos Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov
503/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
503/2000 Sb.Nařízení vlády o Obchodním věstníku
503/2002 Sb.Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny
503/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
503/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, ve znění nařízení vlády č. 347/2003 Sb.
503/2006 Sb.Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
503/2012 Sb.Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů


ISP (příhlásit)