Předpisy 50/.. Sb.

50/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu
50/1946 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví obrazec a barva kolku z hracích karet a vydávají předpisy o způsobu a podmínkách okolkování hracích karet
50/1947 Sb.Vyhláška o přenesení působnosti některých berních správ a berních úřadů v zemích České a Moravskoslezské
50/1948 Sb.Zákon o živnostenské dani
50/1949 Sb.Nařízení ministra spravedlnosti,kterým se stanoví sídla a obvody okresních soudů v Dobříši a ve Zbraslavi
50/1950 Sb.Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
50/1951 Sb.Nařízení o schvalování a uveřejňování tarifů drah
50/1952 Sb.Nařízení, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
50/1953 Sb.Nařízení, kterým se částečně mění placení nájemného
50/1954 Sb.Vyhláška o obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací ze dne 24. listopadu 1953
50/1955 Sb.Vládní nařízení o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby
50/1956 Sb.Vyhláška o Mezinárodní úmluvě nahrazující Úmluvu o mezinárodním ústavu chladírenském, sjednanou dne 21. června 1920 a pozměněnou dne 31. května 1937, sjednané dne 1. prosince 1954 v Paříži
50/1957 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušuje ministerstvo pracovních sil a pověřenectvo pracovních sil
50/1958 Sb.Vyhláška o účinnosti Úmluvy o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků pro Německou demokratickou republiku
50/1959 Sb.Zákon o zemědělské dani
50/1960 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení spisovatelů, hudebních skladatelů, výtvarných umělců, architektů, vědeckých badatelů, výkonných umělců a artistů
50/1961 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o vypracování vlastních stanov JZD, jejich schvalování a registraci
50/1962 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou
50/1963 Sb.Redakční sdělení
50/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody
50/1965 Sb.Vyhláška ministra spravedlnosti o odměnách za poskytování právní pomoci (advokátní tarif)
50/1966 Sb.Zákon o působnosti Slovenské národní rady při řízení a organizaci vysokých škol na Slovensku
50/1967 Sb.Zákon o státním rozpočtu na rok 1967
50/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodním ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
50/1969 Sb.Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
50/1970 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistickou republikou a Císařskou vládou Iránu
50/1971 Sb.Vyhláška k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při pracích s živicemi
50/1972 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o spolupráci při výkonu kontroly osob, zboží a dopravních prostředků přestupujících československo - polské státní hranice v železničním a silničním styku a Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice
50/1973 Sb.Zákon o pěstounské péči
50/1974 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou
50/1975 Sb.Ústavní zákon, kterým se doplňuje čl. 64 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci
50/1976 Sb.Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
50/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy,kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím
50/1978 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice
50/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 30. výročí IX. sjezdu Komunistické strany Československa
50/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Základní dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou
50/1981 Sb.Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb., o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa narobotnícke povolania v učebných a študijních odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb.
50/1982 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
50/1983 Sb.Vyhláška o čištení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív
50/1984 Sb.Zákon vyhlasuje úplné znenie zákona SNR z 27. júna 1978 č. 79 Zb. o štátnej správe v školstve, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonmi SNR č. 52/1982 Zb. a č. 32/1984 Zb.: Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve
50/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě
50/1986 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 99 (Praha 5)
50/1987 Sb.Zákon o změnách zákona o mateřském příspěvku
50/1988 Sb.Zákon o změnách v organizácii a pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky
50/1989 Sb.Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušžachťovaní nerastov
50/1990 Sb.Ústavní zákon o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenské republiky
50/1991 Sb.Vyhláška, ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie
50/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole
50/1993 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění
50/1994 Sb.Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
50/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 129/1993 Sb.
50/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních
50/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
50/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě
50/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu
50/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz papíru, kartonu nebo lepenky pocházejících z Evropské unie a zemí Evropského sdružení volného obchodu
50/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 250/1998 Sb., o registraci chemických látek
50/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
50/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
50/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění nařízení vlády č. 47/2003 Sb.
50/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2005
50/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
50/2007 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
50/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
50/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
50/2010 Sb.Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
50/2011 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
50/2012 Sb.Vyhláška o pamětním odznaku účastníka odboje a odporu proti komunismu a pamětním odznaku pro pozůstalého po účastníkovi odboje a odporu proti komunismu a pravidlech jejich nošení (o pamětním odznaku za účast ve třetím odboji)
50/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
50/2014 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
50/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
50/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
50/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví
50/2018 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
50/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů


ISP (příhlásit)