Předpisy 40/.. Sb.

40/1945 Sb.Vládní nařízení, jímž se provádí dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 17 Sb., o Národním soudu
40/1946 Sb.Vládní nařízení o rozdělení podniku - Státní lesy a statky -
40/1947 Sb.Vládní nařízení, jímž se upravují sazby obecních dávek a poplatků a činí některá další opatření v tomto oboru
40/1948 Sb.Zákon o trestní ochraně proti požárům
40/1949 Sb.Vládne nariadenie, ktorým sa zamestnanie v dielňach a autodielňach železničnej správy pri niektorých remeselných výkonoch vyhlasuje za rovnocenné zamestnaniu učňovskému
40/1950 Sb.Vyhláška o konečné lhůtě k podání žádostí o vrácení československého státního občanství
40/1951 Sb.Nařízení, kterým se omezuje vyhlašování zápisů provedených v podnikovém rejstříku
40/1952 Sb.Vládní nařízení o dalších změnách v organisaci vysokých škol
40/1953 Sb.Vládní nařízení o občanské pracovní pomoci
40/1954 Sb.Vládní nařízení o podpoře na úhradu provozních nákladů bytových družstev
40/1955 Sb.Nařízení o boji proti přenosným nemocem
40/1956 Sb.Zákon o státní ochraně přírody
40/1957 Sb.Nařízení o zevním označení Pomocníků Pohraniční stráže
40/1958 Sb.Zákon o úpravě důchodů některých odsouzených osob
40/1959 Sb.Vyhláška o Úmluvě o zřízení Mezinárodní organizace pro legální metronomii
40/1960 Sb.Zákon o provedení nové územní organizace soudů
40/1961 Sb.Zákon o obraně Československé socialistické republiky
40/1962 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků
40/1963 Sb.Vládní vyhláška o náhradě škod způsobených exhalacemi socialistickým zemědělským a lesním organizacím
40/1964 Sb.Občanský zákoník
40/1965 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o určení podniku - Art Centrum, československé středisko výtvarných umění - k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění
40/1966 Sb.Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o určení místní příslušnosti pro rozhodování hospodářských sporů, týkajících se některých závodů (organizačních složek) socialistických organizací
40/1967 Sb.Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa o zpětném přiznávání titulů Vysokou školou politickou ústředního výboru Komunistické strany Československa
40/1968 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles
40/1969 Sb.Zákon České národní rady o městě Ostravě
40/1970 Sb.Vyhláška rady NV, kterou se určují obvodní úřady městských a místních národních výborů v okrese stavebními úřady
40/1971 Sb.Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
40/1972 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací
40/1973 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 14, 36, 80, 91 a 109
40/1974 Sb.Zákon o Sboru národní bezpečnosti
40/1975 Sb.Zásady k zajištění kontroly v národním hospodářství a ve státní správě České socialistické republiky, schválené usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 26.března 1975 č. 60
40/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky
40/1977 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o zvyšování kvalifikace a hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckotechnických pracovníků
40/1978 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy
40/1979 Sb.Vyhláška Československé akademie věd, jíž se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií
40/1980 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazků u dodávek a odběru elektřiny
40/1981 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, o uznání a výkonu justičních rozhodnutí a o vydávání, s Dodatkovým protokolem
40/1982 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
40/1983 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 4
40/1984 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č.3/1982 Sb., o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla
40/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví
40/1986 Sb.Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane
40/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zvláštních misích
40/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád
40/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí událostí 17. listopadu 1939
40/1990 Sb.Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách
40/1991 Sb.Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. a vyhlášky č. 589/1990 Sb.
40/1992 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění výnosu č. 1/1989 Ústředního věstníku České socialistické republiky
40/1993 Sb.Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
40/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
40/1995 Sb.Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
40/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tšlovýchovy České republiky a Ministerstvem Vlámského společenství Belgického království o spolupráci v oblasti středního školství
40/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti zabezpečení ochrany včel, zvěře, a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin
40/1998 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení University Karlovy
40/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 7/98 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 22. prosince 1998 prodlužující systém dvojité kontroly stanovený Rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení na období od 1. ledna do 31. prosince 1999
40/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
40/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
40/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce
40/2003 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2003 ve věci návrhu na zrušení § 78 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
40/2004 Sb.Zákon o veřejných zakázkách
40/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
40/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
40/2007 Sb.Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
40/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.
40/2009 Sb.Zákon trestní zákoník
40/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2005 Sb., o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně
40/2011 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 13/09 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 odst. 3 a čl. 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 4/2008 o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností
40/2012 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2012/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely
40/2013 Sb.Vyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu
40/2014 Sb.Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 4. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14 k nepřípustnosti ústavní stížnosti, jestliže stěžovatel v trestním řízení nepodá zákonem předepsaným způsobem dovolání
40/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
40/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
40/2017 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
40/2018 Sb.Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
40/2019 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019


ISP (příhlásit)