Předpisy 39/.. Sb.

39/1945 Sb.Dekret presidenta republiky o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským
39/1946 Sb.Zákon o drahotním přídavku poživatelů státních odpočivných (zaopatřovacích) platů a o úpravě některých jejich právních poměrů
39/1947 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu
39/1948 Sb.Zákon o platidlech československé měny
39/1949 Sb.Vyhláška ministerstva financí o zrušení delegace berních správ k vyměřování majetkových a mimořádných dávek poplatníkům zvláštní daně výdělkové
39/1950 Sb.Vládní nařízení, kterým se vydává organisační řád Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport
39/1951 Sb.Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť 30. výročí založení Komunistické strany Československa
39/1952 Sb.Vládní nařízení o zákazu přijímaní pracovníků do zaměstnání, kteří nemají řádně rozvázán předchozí pracovní poměr
39/1953 Sb.Nařízení, kterým se mění nařízení o rejstříku trestů
39/1954 Sb.Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti § 11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb.
39/1955 Sb.Nařízení o omezení odpovědnosti provozovatele námořní lodi
39/1956 Sb.Vyhláška o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska
39/1957 Sb.Zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
39/1958 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č.32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů
39/1959 Sb.Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
39/1960 Sb.Zákon o volbách do národních výborů
39/1961 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o změně paušálního sazebníku náhradní dávky a cla při dovozu zboží bez úplaty
39/1962 Sb.Vyhláška rady NV, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
39/1963 Sb.Vyhláška předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Sb., kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje
39/1964 Sb.Usnesení o vyhlášení volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady
39/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní spolupráci
39/1966 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury, ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o vedlejší hospodářské činnosti na některých školách poskytující střední a vyšší vzdělání a v některých jiných školských zařízeních
39/1967 Sb.Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa, kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) na Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa
39/1968 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o ztrátě funkce poslance Národního shromáždění
39/1969 Sb.Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky
39/1970 Sb.Vyhláška rady NV, kterou se určuje obvodní úřad místních národních výborů v okrese stavebním úřadem
39/1971 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
39/1972 Sb.Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 111 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
39/1973 Sb.Zákon o orgánech geodézie a kartografie
39/1974 Sb.Vyhláška rady NV, kterou se určuje Městský národní výbor ve Fižakově stavebním úřadem
39/1975 Sb.Usnesení předsednictva o vyhlášení doplňovacích voleb do Východoslovenského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 82 - Plaveč, okres Stará Lubovňa a č. 94 - Spišská Nová Ves II, okres Spišská Nová Ves
39/1976 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o všeobecných podmínkách mezinárodních přeprav cestujících autobusy
39/1977 Sb.Zákon o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků
39/1978 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci na československo maďarských státních hranicích
39/1979 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky vody z veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi
39/1980 Sb.Zákon o vysokých školách
39/1981 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Otakara Španiela
39/1982 Sb.Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
39/1983 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
39/1984 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě
39/1985 Sb.Opatření vlády Československé socialistické republiky o změně opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. Září 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Sb.
39/1986 Sb.Nařízení o medaile Za hrdinský čin a o čestnom titule Zaslúžilý príslušník Zboru požiarnej ochrany
39/1987 Sb.Změna zásad vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění pětiletého plánu a ročních plánů hospodářského a sociálního rozvoje, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 24. října 1985 č. 270 (č. 107/1985 Sb.)
39/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb.
39/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení železniční dopravy na trati Břeclav - Brno
39/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích
39/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o celní statistice, formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení
39/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození vybraných druhů zboží od dovozního cla
39/1993 Sb.Zákon České národní rady o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
39/1994 Sb.Zákon o předčasném poskytování starobního důchodu a o změně zákonů na úseku zaměstnanosti
39/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii
39/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a služebních pasů Státu Izrael
39/1997 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrady České republiky k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
39/1998 Sb.Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 10000 Kč
39/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se provádí § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
39/2000 Sb.Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
39/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
39/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se upravuje výše služného vojáků v základní nebo náhradní službě a vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení
39/2003 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel
39/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
39/2005 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání
39/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
39/2007 Sb.Nařízení vlády o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
39/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se upravuje výše služného vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení
39/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat
39/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
39/2011 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 15/10 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
39/2012 Sb.Vyhláška o dispenzární péči
39/2013 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 9. ledna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 6/12 ve věci návrhu na konstatování protiústavnosti § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 458/2011 Sb.
39/2014 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2025, 2,40 %
39/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
39/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
39/2017 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
39/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
39/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony


ISP (příhlásit)