Předpisy 361/.. Sb.

361/1990 Sb.Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 17 Ochrana civilního letectví proti činům nezákonného vměšování
361/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zdravotní způsobilosti žadatelů o přijetí pro výkon práce příslušníka celní správy a organizaci a výkonu zdravotnických služeb v celní správě
361/1992 Sb.Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
361/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
361/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě
361/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 171/1999 Sb. a vyhlášky č. 284/2001 Sb.
361/2003 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
361/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
361/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
361/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění vyhlášky č. 388/2004 Sb., a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 623/2004 Sb.
361/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
361/2008 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
361/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/1994 Sb., kterou se stanoví technické podmínky provedení protivýbuchových uzávěr prachových a vodních, a vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 12/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem, ve znění vyhlášky č. 447/2001 Sb.
361/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů  
361/2011 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
361/2012 Sb.Nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření
361/2013 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s převzetím odsouzeného
361/2014 Sb.Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
361/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
361/2016 Sb.Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu
361/2017 Sb.Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
361/2019 Sb.Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb


ISP (příhlásit)