Předpisy 306/.. Sb.

306/1948 Sb.Vládní nařízení o přechodu a zániku působnosti obchodních a živnostenských (průmyslových) komor
306/1990 Sb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení úřadů práce
306/1991 Sb.Zákon o změnách v sociálním zabezpečení
306/1992 Sb.Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
306/1993 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb.
306/1995 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
306/1996 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice
306/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
306/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí
306/1999 Sb.Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
306/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.
306/2001 Sb.Vyhláška Energetického regulačního úřadu o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
306/2002 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
306/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů
306/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.
306/2005 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice, ve znění vyhlášky č. 263/1991 Sb.
306/2006 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob
306/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
306/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
306/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony
306/2010 Sb.Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2011
306/2011 Sb.Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
306/2012 Sb.Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
306/2013 Sb.Zákon o zrušení karty sociálních systémů
306/2014 Sb.Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
306/2015 Sb.Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
306/2016 Sb.Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
306/2017 Sb.Vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
306/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
306/2019 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí


ISP (příhlásit)